h

Milieu

21 oktober 2005

Buitengebied nader bekeken

In de komende maanden wordt het bestemmingsplan buitengebied ter beoordeling aangeboden. Het plan moet duidelijk maken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden en al dan niet gewenste (bedrijfs)ontwikkelingen zullen zijn. Op 13 oktober j.l. werd een extra vergadering van de commissie Ruimte en Economie er aan gewijd.

Lees verder
13 oktober 2005

Het college van B&W moet vervuiling actief opsporen en verwijderen

Water is een van de eerste levensbehoeften. Voor ons geen probleem: wij wonen in een waterrijk land, toch? Dat dachten we wel ja! Maar jarenlang zijn grote bergen afval in de grond gedumpt of gestort en vervolgens afgedekt. Brandstofresten, olie en allerlei chemische producten werden gemorst of gewoon weggegoten in sloten en rivieren om het maar kwijt te raken.

Lees verder
30 augustus 2005

Fietstocht Buitengebied

Op zondag 28 augustus ging een groepje actieve SP’ers op pad met de fiets om het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas eens aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Lees verder
26 mei 2005

Geheimzinnigheid over grootschalige dagattractie

De gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum zijn in onderhandeling met een project-ontwikkelaar over een grootschalige toeristische dagattractie in Park De Peelbergen. Eerdere projecten als een Indy Car racecircuit en een Chinapark kwamen niet van de grond. De SP wil weten welke plannen er nu op tafel liggen.

Lees verder
15 januari 2005

Jan Marijnissen: mooie natuur beschermen !

Vorig jaar was Jan Marijnissen te gast in Horst aan de Maas en bezocht hij onder andere De Gortmeule. Vanuit Horst kreeg hij bericht dat het gebied rondom De Gortmeule onder druk lag. Reden voor hem onderstaande brief te sturen.

Lees verder
28 december 2004

Landschaps- Ontwikkelingsplan Gortmolen in de knel?

Persbericht.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december j.l. werd gesproken over het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Een plan waarin de gemeente Horst aan de Maas haar visie formuleert op het landschap met planvoorstellen en concrete projecten voor de komende tien jaar. De SP- fractie heeft aangegeven op zich geen problemen te hebben met dit plan. Wel zetten we vraagtekens bij de 'houdbaarheidsdatum'. Is het wel allemaal uitvoerbaar en haalbaar gezien de financiële situatie? Wat zal er over 10 jaar van terecht zijn gekomen? Vragen die pas beantwoord kunnen worden als de voorstellen uitgewerkt en de projecten daadwerkelijk op stapel staan.Jan Marijnissen met terreineigenaar bij planbord project Gortmeule

Lees verder
7 juni 2004

Bestemmingswijziging Gortmolen / Veld Oostenrijk?

De SP-fractie heeft middels een brief vragen gesteld over vermeende ontwikkelingen in het gebied Gortmolen/Veld Oostenrijk. Er zijn geluiden dat er een aanvraag is gedaan voor een bestemmingsplanwijziging voor dit gebied. Momenteel heeft dit de bestemming 'natuurontwikkelingsgebied' en is het ook als zodanig in het Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg vastgelegd.

Lees verder
28 december 2003

Kapvergunning en bescherming boven / groenelementen

Bescherming van waardevolle bomen en andere groenelementen én het verminderen van de bureaucratie bij het kappen van bomen. Dat was het doel van de SP met het indienen van een initiatiefvoorstel. Omdat het college maar niet kwam met zo'n voorstel, diende de SP-fractie het voorstel in voor een verordening 'Bescherming landschaps- en groenelementen'. Een week nadat de SP haar initiatief had aangekondigd, kwam het college met een vergelijkbaar voorstel. B&W legden de nadruk op wat zij noemen 'deregulering'. Het beschermen van bomen komt later wel, in de visie van het college.

Lees verder
4 december 2003

Waarom geeft B & W geen informatie?

Enige tijd geleden heeft de SP vragen gesteld naar aanleiding van een illegale situatie aan de Schengweg. Omwonenden zouden (over)last hebben van die illegale situatie en hebben die gemeld bij de gemeente. De betreffende ambtenaar heeft echter aangegeven dat klachten formeel ingediend moeten worden. Het College van B&W heeft de SP geschreven dat leden van de raad zich niet moeten bemoeien met de handhaving en willen daarom de vragen van de SP niet beantwoorden. Daar is de SP het niet mee eens. Reden om een tweede brief te schrijven.

Lees verder
15 november 2003

Gortmolenkruis gevangen genomen?

Onlangs is vergunning aangevraagd voor het realiseren van een bouwwerk, in de vorm van een hekwerk van zo'n 2.50 m hoog, waarmee het kruis aan de Gortmolenweg ingesloten wordt. Voor de SP reden om vragen te stellen aan het college van B&W.

Lees verder

Pagina's

U bent hier