h
15 juli 2018

Waar gaat ons geld naar toe?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Elk jaar – rond oktober/november - stelt B&W een begroting op voor het daaropvolgende jaar. Halverwege dat jaar krijgt de gemeenteraad een zogenaamde “kaderbrief”. Daarin staat globaal wat B&W in de komende begroting willen gaan zetten. De gemeenteraad kan daar op reageren en eigen voorstellen doen. De kaderbrief van dit jaar is begin juli in de gemeenteraad besproken. De SP had stevige kritiek op de kaderbrief: te beperkt, op veel punten vaag en zonder cijfermatige onderbouwing en tal van veel opgesomde risico’s werden ook niet onderbouwd.

Lees verder
14 juli 2018

"Floriadeterrein voor alle burgers"

Foto: Rob Jacobs / Flickr

Het Floriadeterrein is van alle burgers in Noord-Limburg. "Want", zo stelde SP-fractievoorzitter Bart Cox in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli jl., "De organisatie van de Floriade heeft ons klauwen met geld gekost, dan mogen we er ook gebruik van maken". Hij reageerde daarmee op een motie, die bepleitte dat het Floriadeterrein overdag (van zonsopgang tot zonsondergang) opengesteld moet blijven voor publiek.

Lees verder
13 juli 2018

"Meer politie voor Limburg"

Foto: - / Flickr

Al in 2009 sloeg de SP alarm naar aanleiding van een SP-onderzoek onder politieagenten. De conclusie van dat onderzoek: "Stop het uitkleden van de politie in Limburg! De veiligheid is in het geding". Inmiddels heeft de landelijke politiek meer agenten ter beschikking gesteld, maar Limburg komt er bekaaid vanaf. Reden voor de SP-fractie in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli jl. om actie te vragen.

Lees verder
12 juli 2018

Nieuwe manier van vergaderen door gemeenteraad door SP afgewezen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Een andere manier van vergaderen. Daartoe heeft de gemeenteraad op 3 juli jl. besloten. In plaats van één keer in de maand wordt voortaan om de twee weken vergaderd.  Verder worden de zogenaamde raadscommissies afgeschaft en  daarvoor in de plaats wordt elk vergaderstuk in één avond afgehandeld door de gemeenteraad, eventueel ondersteund door zogenaamde burgerraadsleden die raadsleden kunnen vervangen.

Lees verder
11 juli 2018

Winst maken heeft voorrang op natuurbeheer

Foto: - / Rapport gemeente Horst aan de Maas

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli kwam het recreatiepark Kasteel Ooijen weer aan bod. In een eerdere raadsvergadering was het bestemmingsplan voor dit recreatiepark - met de stem van de SP tegen - al vastgesteld. De Raad van State heeft dat plan van tafel geveegd op basis van door omwonenden ingebrachte bezwaren.

Lees verder
9 juli 2018

Extra gelden voor armoedebestrijding

Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld staan vaak aan de zijlijn. Het niet kunnen meedoen zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting en onzekerheid. Schaamte en stigmatisering kunnen van invloed zijn op de persoonlijke en psychische ontwikkeling van een kind en vergroten de kans op verdere achterstand en ongelijkheid. De SP vindt dat de overheid er alles aan moet doen om dit te voorkomen, zodat iedereen opgroeit met gelijke kansen.

Lees verder
5 juli 2018

Vragen SP over verantwoording financieel beleid Gemeente Horst aan de Maas in 2017

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering begin juli heeft de gemeenteraad de zogenaamde “Jaarstukken 2017” besproken. Hierin legt het College van B&W verantwoording af over het gevoerde financiële beleid in het jaar 2017. In haar reactie op de Jaarstukken 2017 richtte SP-woordvoerder Thijs Lenssen zich met name op wat B&W het afgelopen jaar gedaan heeft in financieel opzicht en wat het college gaat doen met het geld dat in 2017 is overgehouden.

Lees verder
4 juli 2018

'Handhaving' nog steeds ondergeschoven kindje in Horst aan de Maas

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Al meer dan 10 jaar houdt Klevar BV aan de Kleefsedijk in Sevenum zich niet aan de wet- en regelgeving. En al die jaren is er - om allerlei redenen - discussie over het bedrijf in de gemeenteraad van Horst aan de Maas (lees o.a. dit artikel op de website van vereniging Behoud de Parel inzake een discussie van vóór de laatste raadsverkiezingen). In de raadsvergadering van 3 juli 2018 stelde Thijs Lenssen, raadslid voor de SP, de gang van zaken bij Klevar BV opnieuw aan de orde. Hij vroeg B&W om snel handhavend op te treden tegen het bedrijf, maar die wees dat bij monde van wethouder Vorstermans af. Ondanks de belofte in het nog kakelverse collegeakkoord dat de handhaving verbeterd zou worden.

Lees verder
1 juli 2018

De gemeenteraad. Hoe zit het nu eigenlijk?

Foto: - / Flicr

Niet iedereen weet wat de gemeenteraad precies doet. De nieuwe raadsperiode is weer begonnen en er worden afspraken gemaakt over hoe er de komende vier jaar gewerkt gaat worden en over welke onderwerpen er gesproken wordt en met wie. In dit artkel de spotlights op de "besloten vergadering".

Lees verder
26 juni 2018

Kansen in Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Het gaat goed in Horst aan de Maas, zo te zien aan de overvolle terrasjes, aan het bruisende verenigingsleven, de initiatieven van onderop en aan de bloeiende economie. Niets meer aan doen zou je zeggen. Maar toch wel…., vindt Sonja van Giersbergen, gemeenteraadslid voor de SP.

Lees verder

Pagina's