h
15 februari 2022

SP wil betere regeling voor houtstook en knalapparatuur.

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 15 februari 2022 werd gesproken over aanpassingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan allerlei regelingen die de gemeente de mogelijkheid biedt om handhavend op te treden bij veel dagelijkse zaken. Namens de SP wees Sonja van Giersbergen op een aantal punten die de gemeente beter zou kunnen regelen. Daarbij ging het haar om het invoeren van regels met betrekking tot houtstook, die voor burgers met luchtwegproblemen veel overlast kunnen bezorgen. En ook om betere regels voor het gebruik van knalapparatuur door bijvoorbeeld blauwebessentelers. De huidige regels maken het voor burgers vrijwel onmogelijk iets te ondernemen tegen te grote overlast van die apparatuur.

Lees verder
15 februari 2022

Logeeropvang voor kinderen met een beperking in Noord-Limburg onvoldoende

Foto: Handkasteel / SP Venray

Om gezinnen met kinderen met (meervoudige) beperkingen of problemen te ontlasten, kunnen de ouders gebruik maken van  logeeropvang. De zogenaamde "respijtzorg". Acht Noord-Limburgse gemeenten - waaronder Horst aan de Maas - hebben daar afspraken over gemaakt met zorginstellingen. Met die "respijtzorg" verblijven de kinderen in de weekeinden bij een zorg- of verpeeggezin of in een instelling. Voor veel ouders is dit een belangrijke vorm van opvang. Zo kunnen zij de zorg voor hun kinderen blijven volhouden en af en toe een rustpauze inlassen. De SP Venray kreeg echter diverse meldingen van ouders bij wie de logeeropvang per 1 januari werd stopgezet. Reden voor de SP vragen te stellen aan het college van B&W.

Lees verder
13 februari 2022

Minister van Binnenlandse Zaken: “Het was beter geweest als Douven (VVD) niet aan stemming over huisvesting arbeidsmigranten had deelgenomen”

In de raadsvergadering van Horst aan de Maas van 20 april 2021 stemde de fractievoorzitter van de VVD, Yvonne Douven, gewoon mee over een agendapunt met betrekking tot arbeidsmigranten. En dat terwijl zij een particulier belang heeft bij zaken betreffende arbeidsmigranten, via haar partner, die een bedrijf heeft dat arbeidsmigranten huisvest. Ondanks opmerkingen van verschillende raadsleden (lees hier het artikel over die raadsvergadering) was Douven van mening dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. Zij zou spreken uit algemeen belang. De SP was het daar niet mee eens en diende bij achtereenvolgens de burgemeester, de gouverneur en uiteindelijk de Kroon (via de minister van Binnenlandse Zaken) een verzoek in om het raadsbesluit waar Douven bij meegestemd had te vernietigen.Lees verder
13 februari 2022

Reclame maken voor jezelf op kosten van de belastingbetaler?

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De verkiezingen naderen. Dat betekent dat partijen in de hoogste versnelling gaan om stemmen te kunnen winnen. De coalitiepartijen - CDA, Essentie, D66/Groen Links en de PvdA - hebben in dat kader een verkiezingsfilmpje gemaakt, Met als titel “Regeerperiode 2018-2022”. Een gelikt filmpje, met een heel professioneel klinkende voice-over. Een weergave van wat er is gebeurd de afgelopen 4 jaar. Tot zover nog geen probleem. Máár... Er wordt helemaal geen getrouw beeld geschetst van die "regeer"-periode. Successen zijn er niet altijd geboekt en wat de coalitiepartijen zien als succes, is dat zéker niet voor iedereen. En dáár wordt in het filmpje niet over gesproken.

Lees verder
12 februari 2022

Meetstation sterft stille dood...

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 22 februari 2022 stond een raadsinformatiebrief (zie bijlage) geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas. In de brief laat het college van B&W weten dat het meetstation Hoogheide - waar de aanwezigheid van fijnstof in de lucht nabij Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witweldweg gemeten wordt - gesloten wordt. Daarmee sterft het meetstation een stille dood. Reden voor SP-raadslid Michael Van Rengs om vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder, Roy Bouten (pvdA).

Lees verder
11 februari 2022

Koerswijziging gemeente Horst aan de Maas na vier jaar actie voeren

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Vier jaar geleden, kort na de verkiezingen in maart 2018, publiceerde de SP in de Hallo een artikel waarin gewaarschuwd werd voor de vele
plannen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas (lees hier dat artikel). In de jaren daarna voerde B&W een
beleid waarmee de rode loper werd uitgelegd voor de werkgevers (m.n. in de logistiek en de agrarische sector) die massaal arbeidsmigranten aantrokken en voor huisvesters die veel geld wilden verdienen aan de huisvesting van arbeidsmigranten. En zo'n jaar geleden werd op basis van onderzoek door de provincie Limburg voorspeld dat het aantal arbeidsmigranten in Horst aan de Maas op middellange termijn zou uitgroeien tot 25% van de bevolking van Horst aan de Maas.

Lees verder
10 februari 2022

Gaat wethouder Tegels de problemen in de woningmarkt oplossen?

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zoek naar een sociale huur -, een koop -, of een particuliere huurwoning? De huizenmarkt zit muurvast. Voor een sociale huurwoning sta je zomaar zeven á acht jaar op de wachtlijst, voor een koopwoning betaal je meestal de hoofdprijs om te kunnen overbieden en in de markthuur is nauwelijks iets te krijgen. Ouderen die willen verhuizen zitten vast in hun veel te grote huis, gezinnen wonen in te kleine woningen en jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen, of blijven in hun studentenkamer wonen in de stad waar ze gestudeerd hebben.

Lees verder
8 februari 2022

SP wil dat gemeenteraad meer macht krijgt bij inrichting van de omgeving in Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 8 februari 2022 werd gedebateerd over de mogelijkheid van de gemeenteraad om te kunnen beslissen over zaken over de ruimtelijke ordening in Horst aan de Maas. In het voorstel van B&W zou de gemeenteraad slechts over drie zaken de bevoegdheid krijgen een besluit te  nemen. Het gaat dan om substantiële uitbreidingen of nieuwvestiging van bedrijven in het buitengebied die niet zijn geregeld in het omgevingsplan, grote energieprojecten die niet zijn geregeld in het omgevingsplan, zoals bijvoorbeeld windturbines of zonneparken met een oppervlakte van 15 hectare of groter en huisvesting van arbeidsmigranten voor zover locaties niet zijn opgenomen in het omgevingsplan. Over alle andere zaken kan B&W zonder overleg met de gemeenteraad zélf besluiten nemen! De SP vindt dat de raad - en daarmee de bevolking van Horst aan de Maas - op die manier veel te weinig zeggenschap krijgt over haar eigen omgeving.

Lees verder
8 februari 2022

SP: "Wijzigingen Bestemmingsplan Californië 2 onvoldoende!"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In november 2020 vond er discussie plaats in de gemeenteraad van Horst aan de Maas over een bestemmingsplan voor Californië 2 over plannen van groenteverwerkingsbedrijf Hessing die grote weerstand opriepen in de buurt. Vanwege de verwachte verkeersoverlast en vooral de komst van grote aantallen arbeidsmigranten. Uiteindelijk bleek de meerderheid van de raad - na enkele aanpassingen in het voorstel - toch in te stemmen met het bestemmingsplan.

Lees verder
8 februari 2022

Geen nieuwe biomassacentrale aan de Schengweg Horst

Bewoners uit Horst (met name uit de Norbertuswijk) en Meterik hebben zich samen met de dorpsraden van Horst en Meterik en het Wijkcomité Norbertus uitgesproken tegen de plannen van paprikakwekerij Litjens om een nieuwe biomassacentrale in het gebied Veld-Oostenrijk te bouwen. Zij vinden dat de nieuwe biomassacentrale gevaarlijke luchtvervuiling oplevert die de gezondheid van inwoners uit het vlakbij gelegen Horst en Meterik schaadt. Houtgestookte biomassacentrales zijn niet duurzaam. Ze stoten tweemaal zoveel CO2 uit als de huidige gasinstallatie van Litjens. En de biocentrale kan ook zorgen voor mogelijke geur-, geluid- en verkeersoverlast. De gemeente Horst aan de Maas liet uitrekenen dat er nu al veel meer biomassa in Horst aan de Maas wordt verstookt dan dat er regionaal voorhanden is. Hout voor de nieuwe centrale moet dan ook worden aangevoerd uit landen als Canada, de Verenigde Staten, Rusland of de Baltische staten.

Lees verder

Pagina's