h

Gemeente Venray agendeert geen kritische brieven over Greenport

16 januari 2024

Gemeente Venray agendeert geen kritische brieven over Greenport

Foto: Behoud de Parel / Behoud de Parel

De SP in Venray heeft - bij monde van SP-commissielid Hans Evers - vragen gesteld over het standpunt van de gemeente met betrekking tot de kritiek die geuit is op het beleid van Greenport BV onder leiding van directeur Van Heugten, die inmiddels met ontslag is gegaan. De kritiek richt zich onder andere op het niet nakomen van afspraken met betrekking tot natuurontwikkeling (natuurcompensatie) van het gebied Greenport. In zijn brief met vragen merkt SP'er Evers ook op dat hij kritische brieven over Greenport mist op de agenda van de commissievergadering van 17 januari 2024.

In de brief wijst de SP-fractie op het ontbreken van informatie over de bestuurswisselingen bij Greenport BV, de gang van zaken bij het onderzoek naar de verdachte malversaties bij een gronddeal van Californië BV, waar Greenport BV aandeelhouder van is én de brief van Vereniging Behoud de Parel, waarin de vereniging wijst op het niet nakomen van afspraken inzake natuurontwikkeling (zie bijlage). Behoud de Parel voerde in september 2023 actie bij een vergadering van Greenport BV, om de aanwezige aandeelhouders (uit Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas en van de Provincie Limburg).

Hans Evers vroeg namens de SP Venray naast het standpunt van de gemeente over de gang van zaken bij de bestuurswisselingen bij Greenport BV óók wat de gemeente vindt van het niet nakomen van afspraken als aangetoond door Behoud de Parel en welke rol B&W ziet - als aandeelhouder - in deze kwestie.

Wat de SP betreft is het belangrijk dat de aandeelhouders zich realiseren dat er flink beknibbeld is op het landschapsplan: de belangrijkste onderdelen zijn er nooit gekomen. De aangelegde groenbuffers bij de klavers tellen daarbij niet echt mee. Het gaat in principe om waardeloze stukjes groen die niet als "nieuwe natuur"gedefinieerd zouden moeten worden. En diezelfde aandeelhouders hebben kennelijk te weinig toezicht op de handel en wandel van de bestuurders van Greenport BV. Wat onder andere blijkt uit de gang van zaken bij de gronddeal in het tuinbouwgebied Californië. De affaire rondom die gronddeal gaat over de verkoop van grond van Grondexploitatiebedrijf Californië BV aan zijn eigen directeur voor een heel lage prijs. Hierbij is door de directeur misbruik gemaakt van voorkennis.

Wat betreft deze malversaties rondom de gronddeal door Californië BV is door de aandeelhouders een onderzoek ingesteld. Dagblad De Limburger heeft het geheime onderzoeksverslag op de kop getikt. Daaruit blijkt dat Gedeputeerde Staten van Limburg Provinciale Staten vanaf het begin op een zijspoor heeft gezet. GS is namelijk ermee akkoord gegaan dat het onderzoek naar de omstreden miljoenendeal nooit openbaar wordt en dat zijzelf zelfs de eindversie niet krijgt. Daarmee is het onderzoek feitelijk in de doofpot gestopt! Ook is misleidende informatie verstrekt. Uit het onderzoek van De Limburger blijkt verder dat de provincie zich, als indirect aandeelhouder, inhoudelijk intensief met het rapport heeft bemoeid. Zo is meebepaald wat er wel en wat niet onderzocht moest worden en is royaal commentaar gegeven op het concept van Stibbes bevindingen.

Volgens verantwoordelijk Gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) heeft hij Provinciale Staten in beslotenheid geïnformeerd over de gekozen werkwijze. Diverse Statenleden zeggen zich niet te kunnen herinneren dat ooit is gezegd dat zij het rapport niet krijgen.

Met deze gang van zaken is een schandaal binnen een schandaal geboren. Vraag is hoe de politiek - binnen de provincie én de gemeenten Peel en Maas en Venray - hier verder op gaat reageren. De gemeente Horst aan de Maas heeft in ieder geval juridische stappen aangekondigd om het rapport alsnog in handen te krijgen.

U bent hier