h
14 november 2003

Illegaal bedrijf in buitengebied

Omwonenden hebben de SP-fractie gewezen op het feit dat al enige tijd sprake is van een illegale situatie aan de Schengweg: een voormalige champignonkwekerij is met medeweten van de gemeente Horst aan de Maas omgebouwd en ingericht ten behoeve van een zandstralerij. Het bedrijf heeft hiervoor geen vergunningen.

Lees verder
13 november 2003

Terugblik op de begrotingsbehandeling op 12 november 2003

Dat de prioriteiten voor de SP op andere terreinen liggen vergeleken met de collegepartijen bleek bij de behandeling van de begroting maar weer eens. De begroting en de daaraan gekoppelde bezuinigingen die van wethouder Douven van Financiën het stempel de 'hardste in het bestaan van de gemeente Horst aan de Maas' kregen, vormden volgens de SP-fractie een flinke streep door een van de belangrijkste pijlers waarop het college haar programma gebaseerd heeft: die van leefbaarheid.

Lees verder
12 november 2003

Keuzes in de politiek

Persbericht,12 november 2003:
Afgelopen woensdag (12 november 2003) heeft de gemeenteraad de begroting voor 2004 besproken. Er moet gesneden worden in budgetten. En op zo'n moment komen de verschillen tussen de politieke partijen het scherpst naar voren. Politiek is keuzes maken. En het is duidelijk: de keuzes van het CDA/PvdA/VVD-college wijken sterk af van de keuzes die de SP maakt.

Lees verder
12 november 2003

SP-inbreng bij gemeentelijke begrotingsbehandeling voor 2004

1e termijn
Meneer de Voorzitter, Politiek is keuzes maken. Een open deur. Maar op het moment dat gesneden moet worden in budgetten, wordt pas echt duidelijk wat dat inhoudt. Dan komen de verschillen het scherpst naar voren. Politiek is keuzes maken. Ook vandaag weer. En het moge duidelijk zijn dat de keuzes van het college en de haar ondersteunende fracties vaak afwijken van de keuzes die de SP maakt.

Lees verder
1 november 2003

Vragen SP bij huisvesting buitenlandse werknemers

In een brief aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas spreekt de SP haar verbazing uit over het voorstel van burgemeester Frissen om honderden woningen voor buitenlandse werknemers te gaan bouwen.

Lees verder
27 oktober 2003

SP: geen bezuiniging op onderhoud wegen en openbaar groen

Tijdens de behandeling van de notitie 'beheer en kwaliteit van de openbare ruimte en openbaar groen' in de gemeenteraadsvergadering van 21 oktober j.l. werd nog eens duidelijk waar de prioriteiten liggen. Dat de SP daarbij vaak een andere positie inneemt dan het college en de college-partijen hoeft niet zo te verbazen. Immers de SP heeft als uitgangspunt dat daar waar het gaat om leefbaarheid – waarmee de inwoners van onze gemeente het meest gebaat zijn – er stelling genomen moet worden. Toen dan ook het voorstel kwam om € 350.000 te bezuinigen op onderhoud van o.a. wegen, bermen en openbaar groen kon de SP niet anders dan concluderen dat hier de botte bijl werd gehanteerd en stemde niet in.

Lees verder
20 oktober 2003

SP tegen afschaffing schoolzwemmen

Tijdens de vergadering van de commissie Welzijn van 20 oktober j.l. heeft de SP niet ingestemd met de voorgenomen afschaffing van het schoolzwemmen door het college van B&W. Volgens de SP is schoolzwemmen een basisvoorziening en moeten alle kinderen in Horst aan de Maas de kans krijgen om te leren zwemmen en zich vrijelijk te leren bewegen in het water.

Lees verder
14 oktober 2003

Werkgroepen: onderzoekers met een mening gevraagd!

Geruime tijd heeft de kerngroep van onze afdeling zich bezig gehouden met het thema "gezondheidszorg".

Lees verder
4 oktober 2003

SP-oproep aan ex-pendelaars (grensarbeiders)

Hebt u in het verleden in Duitsland gewerkt en ondervindt u nu nog problemen op allerlei gebied? Laat het ons weten en neem dan contact op met onderstaand telefoonnummer. Aan de hand van een vragenlijst willen wij graag meer inzicht krijgen in alle negatieve gevolgen van het vroeger werken in Duitsland. Met deze gegevens willen wij samen met de landelijke Socialistische Partij kijken op welke manier er gewerkt kan worden aan eventuele oplossingen. Uw gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk verwerkt.

Lees verder
23 september 2003

SP Horst aan de Maas: bekijk mogelijkheden voor huisvesting bibliotheek in pand Albert Heijn

Begin september is duidelijk geworden dat Albert Heijn haar filiaal in Horst op termijn zal sluiten. De fractie van de SP betreurt het vertrek, maar is van mening dat er op dit moment al bekeken moet worden welke invulling het pand mogelijk zou kunnen krijgen. De SP vraagt het college daarom de mogelijkheden voor huisvesting van de bibliotheek in het pand van Albert Heijn te bekijken.

Lees verder

Pagina's