h

Juridische acties Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten: pijlen op Geodis, Kafra en E&A Logistiek

8 april 2024

Juridische acties Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten: pijlen op Geodis, Kafra en E&A Logistiek

In de afgelopen periode was het druk voor de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. De werkgroep moest juridische actie voeren tegen het verlenen van vergunningen voor Geodis, Kafra (de huisvestingspoot van Otto Work Force) en E&A Logistiek BV. Bij Geodis gaat het om een gewijzigde vergunning voor de bouw van haar bedrijf, waarbinnen met name arbeidsmigranten te werk gesteld zullen worden. Bij Kafra gaat het eveneens om een gewijzigde vergunning voor de huisvesting van in principe 800 arbeidsmigranten, waarvan voorlopig  zo'n 400 arbeidsmigranten en tijdelijk 400 ontheemden (Oekraïners). En bij E&A Logistiek BV gaat om het een exploitatievergunning voor de huisvesting van ruim 190 arbeidsmigranten aan de Horsterweg in Grubbenvorst (die eerder illegaal gehuisvest werden).

Geodis
Eerder - in oktober 2022 - heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten samen met omwonenden en vereniging Behoud de Parel al juridische actie gevoerd tegen de komst van Geodis. De Werkgroep wees toen op de grote impact die de komst van zo’n 400 arbeidsmigranten die voor Geodis gaan werken, zal betekenen. De komst van arbeidsmigranten kan volgens de werkgroep niet los gezien worden van de komst van Geodis. De gemeente was het daar niet mee eens en de Bezwarencommissie van de gemeente Horst aan de Maas steunde de gemeente daarin. Het bezwaar werd afgewezen. Maar andere bezwaren werden wel beloond door de Bezwarencommissie en dat noopten Geodis en de gemeente om een gewijzigde vergunning in te dienen. En dat gaf de werkgroep op zijn beurt de mogelijkheid opnieuw in bezwaar te gaan (zie bezwaarschrift en pleitnota in de bijlage). Belangrijkste argument nu: Geodis heeft geen omgevingsgesprek gevoerd met de omwonenden, terwijl dat wél voorgeschreven is in de procedures van de gemeente Horst aan de Maas. Ook nu was het de gemeente die bestreed dat het verslag van het omgevingsgesprek samen met de aanvraag voor de vergunning ingediend had moeten worden. Terwijl in de "Richtlijnen omgevingsgesprek Horst aan de Maas" vastgelegd is dat het aanleveren van dat verslag een zogenaamde "indieningsvereiste" is. Naar aanleiding van het standpunt van B&W tijdens de hoorzitting op 26 maart 2024 heeft de Werkgroep de gemeenteraad een brief geschreven waarin de werkgroep concludeert dat het omgevingsgesprek dus eigenlijk een fopspeen is.

Kafra
Kafra (de hujisvestingspoot van Otto Work Force van Frank van Gool) is bezig met de bouw van een huisvestingslokatie voor 800 arbeidsmigranten aan de Venrayseweg (Blerick) direct aan de grens met Horst aan de Maas. In een gebied waarin al duizenden arbeidsmigranten gehuisvest zijn! Door omwonenden is daar massaal bezwaar tegen gemaakt, maar die bezwaren werden door Kafra afgekocht. Reden voor de SP Venlo daar vragen over te stellen aan het gemeentebestuur. Onlangs werd echter een wijzigingsvergunning verleend voor de huisvestingslokatie van Kafra, mede in verband met het plan om een deel van de huisvestingslokatie te gaan verhuren aan de gemeente Venlo om ontheemden (Oekraïners) te huisvesten. Samen met Vereniging Behoud de Parel werd ook hier door de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten de gelegenheid aangegrepen, om opnieuw bezwaar te maken. Dinsdag 2 april 2024 vond de hoorzitting door de Bezwarencommissie van de gemeente Venlo plaats, waar de bezwaren toegelicht konden worden. Belangrijkste bezwaren waren tijdens deze zitting de overlast voor de buurt, de uitbuiting van de arbeidsmigranten én de verstoring van met name de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het daarvoor ontworpen Landschapplan van Greenport (zie bezwaarschrift en pleitnota's in de bijlage). De advocaten van Kafra probeerden Behoud de Parel en de werkgroep niet ontvankelijk te laten verklaren door de Bezwarencommissie (ze zouden geen belanghebbenden zijn). Of ze dat lukt zal nog moeten blijken uit het besluit van B&W van Venlo.

E&A Logistiek BV
In 2019 kocht een investeerder het pand Horsterweg 57 op met als plan daar arbeidsmigranten te gaan huisvesten. Er was aan de vorige eigenaar van het pand een vergunning verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas stelde daar vragen over. De gemeente Horst aan de Maas - zo bleek later - had echter verzuimd in de vergunning aan te geven hoeveel arbeidsmigranten maximaal gehuisvest mochten worden. Daar maakte de investeerder handig gebruikk van. Hij bouwde langs het pand een lokatie er bij en startte met de huisvesting van maar liefst 190 arbeidsmigranten. Vanuit de buurt is daar jaren actie tegen gevoerd. Vooral ook omdat vanuit het pand enorme overlast (verkeersoverlast, inbraken, verstoring van de rust, enzovoorts) ervaren werd. En misschien nog belangrijker: omdat de arbeidsmigranten daar illegaal gehuisvest waren. De eigenaar en de exploitant van de lokatie, E&A Logistiek BV, hadden geen exploitatievergunning. Aanvankelijk steunde de gemeente de omwonenden door een last onder dwangsom op te leggen: de arbeidsmigranten moesten er weg zolang er geen exploitatievergunning verleend was. Die "last" werd nog twee keer verlengd, maar toen verraste de gemeente de omwonenden door de last in te trekken en alsnog een explotatievergunning te verstrekken. Tegen die exploitatievergunning heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten een bezwaarschrift ingediend (zie bezwaarschrift in de bijlage).

Cumulatie
De plannen van Geodis, Kafra en E&A - deels al gerealiseerd - dragen bij aan de enorme cummulatie van de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebied rondom de Horsterweg/Greenport. In een cirkel van zo'n drie kilometer worden nu zo'n 3.000 arbeidsmigranten gehuisvest. Daarmee is de balans tussen gehuisveste arbeidsmigranten en omwonenden totaal uit balans, volgens de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. Daarbij wijst de werkgroep op nog lopende plannen, zoals de huisvesting aan de St.Jorisweg in Hegelsom en VidaXL in Venlo, waar de werkgroep beroep tegen aangetekend heeft bij de rechter. Begin 2024 kondigde de B&W Horst aan de Maas nog aan tegrughoudend te zijn in het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voortaan zou haar antwoord op een aanvraag een "nee, tenzij" zijn, waar het voorheen nog "Ja, mits" was. Met name - zo stelde B&W richting gemeenteraad - gold dat voor de Horsterweg/Venloseweg, waar de balans inmiddelks ver te zoeken was. Maar de inkt was bij wijze van spreken nog niet droog of de gemeente liet al weer weten tóch nog een vergunning te verlenen. aan diezelfde Horsterweg waar de balans al verstoord is...! De wegen van het College van B&W (CDA, Essentie, PvdA en D66/Groen-Links) zijn kennelijk ondoorgrondelijk.

U bent hier