h

Wethouder Beurskens verstrekt onjuiste informatie aan gemeenteraad over "Richtlijnen Omgevingsgesprek"

31 mei 2024

Wethouder Beurskens verstrekt onjuiste informatie aan gemeenteraad over "Richtlijnen Omgevingsgesprek"

Dinsdag 28 mei 2024 behandelde de gemeenteraad van Horst aan de Maas de brief van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten over de evaluatie van het zogenaamde "omgevingsgesprek", dat ondernemers die huisvesting voor arbeidsmigranten willen realiseren, zouden moeten voeren met omwonenden. In de notitie "Richtlijnen omgevingsgesprek" staat dat de ondernemers een verslag van het gesprek met de omwonenden moeten indienen bij de gemeente. Doen ze dat niet, dan wordt - volgens de "Richtlijnen" - de aanvraag van een vergunning niet in behandeling genomen. In de praktijk wordt dat verslag vaker niet of onvolledig ingediend, zo stelde de Werkgroep in haar brief vast. En de gemeente laat dat toe en neemt de aanvraag - ook zonder verslag - gewoon in behandeling. Die richtlijnen in het algemeen en het omgevingsgesprek in het bijzonder zijn volgens de werkgroep dan ook een fopspeen!  In de raadsvergadering stelde  wethouder Beurskens (Essentie) dat de richtlijnen voor het omgevingsgesprek niet meer geldig zijn en dus het indienen van een verslag niet meer verplicht. Want - zo stelt hij - sinds 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Hij vergeet de gemeenteraad echter te melden dat de vergunning waartegen de Werkgroep bezwaar heeft gemaakt, vóór het ingaan van de nieuwe Omgevinsgwet is verleend. Daarmee heeft hij de gemeenteraad feitelijk onjuist geïnformeerd. En erkend hij dat door de manier waarop de gemeente met de regels voor het omgevingsgesprek omgaat in de praktijk dus inderdaad een fopspeen is. De gemeente hield zich gewoon niet aan de eigen regels die golden vóór 1 januari 2024!

Vóórdat wethouder Beurskens in ging op vragen van raadsleden naar aanleiding van de brief van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten maakten Joy Arts van het Buurtcollectief Horsterweg en Paul Geurts van de Werkgroep gebruik van het Burgerpodium, om de brief verder kracht bij te zetten.

Joy Arts vertelde de raad dat de meeste bewoners van de Horsterweg niet van het burgerpodium gebruik durven te maken omdat ze bang zijn dat hen een mes in de rug gestoken wordt als ze zelf ook ooit nog iets willen waar ze de gemeente bij nodig hebben. Maar ook omdat ze bang zijn hun emoties en woede door onmacht niet meer onder controle kunnen houden. Volgens Arts is er duidelijk sprake van grensoverschrijdend machtsmisbruik door wethouders en de burgemeester. De Horsterweg en omgeving wordt volgens de woordvoerder van de buurt al minstens vier jaar willens en wetens voorgelogen, voor dom gehouden, misbruikt en misleid door de eigen gemeente. Daarbij wijst ze op twee voorbeelden uit een lange lijst van andere voorbeelden: de exploitatievergunning voor de huisvestingslocatie Horsterweg 57ab (lees hier de bezwaren tegen die exploitatievergunning) en de omgevingsvergunning voor de huisvestingslocatie Horsterweg 45.
De buurt heeft meerdere keren heel duidelijk de grens aangegeven, maar daar wordt volgens Arts compleet overheen gewalst: "Het machtsmisbruik omdat je een wethouder van de gemeente bent, of omdat je een zogenaamde grote ondernemer bent is ronduit schokkend. Er zijn naar mijn mening een aantal personen in deze zaal maar ook een aantal ondernemers wel heel erg in zichzelf gaan geloven. Het is de hoogste tijd dat deze ondernemers en overheid die zo ontzettend in zichzelf zijn gaan geloven, zichzelf eens bij de ballen pakken en keuzes durft te maken die het onmogelijk maken om op deze manier een schandalig verdienmodel te creëren over de rug van de arbeidsmigranten en niet te vergeten op de belasting van de leefomgeving en om te voorkomen dat de Nederlandse staat over tig jaar weer officieel openlijk zijn excuses aan kan gaan bieden voor het verleden". Arts eindigt haar toespraak (zie voor de volledige toespraak de bijlage) met de hartekreet dat het grensoverschrijdend machtsmisbruik hier nu echt stopt!

In zijn toespraak lichtte Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, nog eens kort de brief toe. Aansluitend op de toespraak van Joy Arts citeerde hij sociaal advocaat Renske Imkamp:'De machtsbalans tussen de overheid en de individuele burger is uit evenwicht, per definitie. Voor de kwaliteit van zijn leven heeft de burger de overheid soms heel hard nodig, maar dat is niet wederkerig: de overheid heeft wel burgers nodig, maar niet de individuele burger. De burger staat op achterstand omdat hij van niets weet, terwijl de gemeente een afdeling heeft die permanent dit soort zaken beoordeelt”. Geurts vervolgt: "Een belangrijke bron van conflict is dat de burger zich door de overheid niet serieus genomen voelt. Het machtsverschil tussen overheid en burger is gigantisch en als die overheid dan ook nog niet betrouwbaar is, zoals bij het toepassen van de richtlijnen, sta je als burger écht in de kou. Dat heeft Joy Arts duidelijk gemaakt".

Na de toespraken geeft raadslid Peeters (VVD) aan dat hij van mening is dat de inspraak van omwonenden bij de vergunning van huisvesting voor arbeidsmigranten versterkt zou moeten worden. PvdA-raadslid Wijnen vroeg verdere toelichting van wethouder Beurskens. Wijnen vroeg de wethouder ook in te gaan op het verwachtingspatroon bij omwonenden. Daarbij suggereerde hij - volledige ten onrechte (!) - dat de omwonenden zouden verwachten dat de gemeente hun inbreng bij een omgevingsgesprek klakkeloos over zou nemen. Omwonenden - en ook de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, die betrokken was bij het opstellen van de "Richtlijnen - verwachten van de gemeente slechts dat ze zich houdt aan de regels die ze zélf opstelt (met betrekking tot de indieningsvereisten) en aan de belofte van de gemeente dat ze geen verdere vergunningen meer verstrekt in het gebied Horsterweg, vanwege de nu al hoge concentratie van gehuisveste arbeidsmigranten.

In antwoord op Wijnen stelde wethouder Beurskens dat de Richtlijnen vastgesteld zijn in 2019. Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht geworden en in die wet staat dat een omgevingsdialoog wel wenselijk is, maar niet verplicht. Daarom zouden de richtlijnen vanaf 1 januari 2024 niet meer gelden. Wel kondigde Beurskens aan dat het college het voornemen heeft om de participatie van burgers opnieuw te gaan bekijken.

Paul Geurts stelt in zijn commentaar op de uitspraken van Beurskens dat de wethouder naar zijn mening ongelijk heeft. In de brief van de Werkgroep wordt uitdrukkelijk ingegaan op voorbeelden die speelden vóórdat de nieuwe Omgevingswet in werking trad. De directe aanleiding voor het sturen van de biref aan de gemeenteraad was het feit dat de Bezwarencommissie bezwaren afwees met betrekking tot een vergunning aan Geodis (die gevestigd is op Greenport in Sevenum) die op 28 december 2023 door de gemeente is verleend. Toen gold de omgevingswet nog niet! En dus diende voor die vergunning nog uitgegaan te worden van de Richtlijnen en niet van de omgevinsgwet. Die gold toen immers nog niet. Dat betekent dat wethouder Beurskens de gemeenteraad naar de mening van Paul Geurts onjuist heeft geïnformeerd. Hij heeft daarom namens de Werkgroep een mail (zie bijlage) gestuurd naar de raadsleden om hen daar op te wijzen.

Buiten dat is het vreemd dat het College van B&W de gemeenteraad noch de burgers ooit geïnformeerd heeft over het niet meer van kracht zijn van de Richtlijnen op het punt van net indieningsvereiste. De handelwijze van het college van B&W - ook in dit geval - is kenmerkend.

De Werkgroep zal zich naar aanleiding van de uitspraken van wethouder Beurskens beraden op verdere stappen.

Bekijk hier hoe oud-wethouder Tegels bij de invoering van de Richtlijnen de status van het indieningsvereiste verwoorde.

U bent hier