h

"Soap" bij vergunningverlening huisvesting Arbeidsmigranten St. Jorisweg 70

18 oktober 2023

"Soap" bij vergunningverlening huisvesting Arbeidsmigranten St. Jorisweg 70

De afhandeling van de vergunningaanvraag voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de St. Jorisweg 70 door de gemeente Horst aan de Maas is een "soap". Dat schrijft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in een brief aan B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage).

Het verstrekken van informatie over de gang van zaken bij de procedure van de afhandeling van de vergunningaanvraag - naar aanleiding van een verzoek daartoe in het kader van de Wet Openheid Overheid - laat nu al ruim zeven maanden op zich wachten. Een reactie op de door de werkgroep ingediende zienswijze op het voorgenomen besluit van B&W laat eveneens zo'n zeven maanden op zich wachten. En ondertussen is de initiatiefnemer voor de huisvesting van de arbeidsmigranten een zogenaamde "omgevingsdialoog" gestart waar omwonenden en deelnemende organisaties erg ontevreden over zijn.

Woo-verzoek
Eerder al - begin juli 2023 - is de gemeente Horst aan de Maas gemaand om de informatie die op 15 maart 2023 is opgevraagd, te verstrekken. Dat leidde tot het verstrekken van zeer beperkte informatie in de vorm van een zevental documenten. Reden om een klacht in te dienen over de manier waarop het Woo-verzoek wordt afgehandeld. Daarnaast is het College van B&W op 13 oktober 2023 "in gebreke gesteld", omdat zij ook nog steeds geen officieel besluit heeft genomen over het verstrekken van de gevraagde informatie. Als B&W niet binnen 14 dagen dat besluit neemt, wordt haar van rechtswege een dwangsom opgelegd. De gang van zaken roept de vraag op of de gemeente Horst aan de Maas haar archief wel op orde heeft en/of er te weinig medewerkers zijn om vergunningverlening en Woo-aanvragen op een adequate manier af te handelen.

Zienswijze
Op 23 maart 2023 stuurde de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten een "zienswijze" in op het "Ontwerpbesluit" van de gemeente Horst aan de Maas, waaruit bleek dat de gemeente van zins was de vergunningaanvraag uit 2018 (!) voor de huisvesting van 92 arbeidsmigranten te gaan honoreren. Kennelijk sneden de bezwaren in de zienswijze hout, want de initiatiefnemer meldde bij de omwonenden en de werkgroep dat de aanvraag gewijzigd zou worden. Het aantal te huisvesten arbeidsmigranten werd naar beneden bijgesteld van 92 naar zo'n 52. Dat deed de initiatiefnemer naar eigen zeggen in opdracht van de gemeente. Maar ondertussen heeft de gemeente Horst aan de Maas nog geen enkele reactie gegeven op de zienswijze van de werkgroep, noch op de zienswijzen van omwonenden. Kennelijk wil de gemeente de vergunningaanvraag uit 2018 - met enige wijzigingen - toch honoreren. De Werkgroep vraagt het College van B&W nu, waarom ze niet gewoon een nieuwe procedure opstart. Nu wordt naar de mening van de werkgroep niet of nauwelijks rekening gehouden met de aanbevelingen van de Commissie Roemer over bijvoorbeeld de kwaliteit van huisvesting en het scheiden van wonen en werken én worden regels die de gemeente zelf heeft opgesteld na 2018 niet meegewogen in de vergunningverlening.

Omgevingsdialoog
De initiatiefnemer heeft - zoals aangegeven - in opdracht van de gemeente een zogenaamde "omgevingsdialoog" opgestart: hij heeft een vijftal bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden en organisaties, waaronder de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. Waar een "dialoog" gericht is op een gesprek waarin twee of meer partijen proberen samen afspraken tot stand te brengen die voor alle partijen bevredigend zijn, bestond de dialoog van de initiatiefnemer feitelijk alleen uit het informeren over diens plannen en het geven van antwoorden op vragen naar aanleiding van die plannen. De deelnemende omwonenden en organisaties aan de "dialoog" constateerden dat de initiatiefnemer die "dialoog" alleen maar ziet als een af te handelen formaliteit. Aan de door de gemeente geformuleerde "Richtlijnen omgevingsgesprek" wordt niet of nauwelijks tegemoetgekomen, aldus de werkgroep.

Brief over gang van zaken
De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten sluit haar brief over de gang van zaken bij de afhandeling van de vergunningaanvraag af met het verzoek op de vele vragen die in de brief gesteld zijn zo spoedig mogelijk antwoord te geven. Ook wil de werkgroep zo snel mogelijk alle informatie over de afhandeling van de vergunningaanvraag vanaf het begin (2018) tot heden én een reactie op de zienswijze die de werkgroep heeft ingediend. Ook vraagt de werkgroep aan het college van B&W het verslag van de initiatiefnemer - dat volgens de werkgroep onvolledig is - naast zich neer te leggen. Tenslotte vraagt de werkgroep - meer in het algemeen - om te stoppen met het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. Dat kan volgens de werkgroep door alle bestemmingsplannen die de mogelijkheid bieden arbeidsmigranten te huisvesten, aan te passen en te verbeteren.

U bent hier