h

Aanmaning B&W Horst aan de Maas: "Wettelijke verplichting verstrekken informatie in kader W00-verzoek St. Jorisweg 70 in Hegelsom"

13 juli 2023

Aanmaning B&W Horst aan de Maas: "Wettelijke verplichting verstrekken informatie in kader W00-verzoek St. Jorisweg 70 in Hegelsom"

In een brief aan het college van B&W van Horst aan de Maas wordt het gemeentebestuur gemaand haar plicht om informatie te verstrekken op basis van een verzoek in het kader van de Woo (Wet open overheid) na te komen. Dat heeft B&W tot nu toe verzaakt.

Op 15 maart 2023 werd B&W gevraagd alle bij de gemeente aanwezige interne en externe communicatie, informatie en documenten toe te sturen inzake de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat verzoek is ingediend nadat de gemeente een ontwerpbesluit bekend maakte waarin zij aangaf vergunning te willen verlenen voor de huisvesting van 92 arbeidsmigranten in een bedrijfsloods aan de St. Jorisweg in Hegelsom. De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft naar aanleiding van het ontwerpbesluit een zienswijze ingediend tegen die vergunningverlening.

De voorgenomen vergunningverlening is volgens de werkgroep gebaseerd op een gedateerd onderbouwde vergunningaanvraag en is in strijd met het geldende planologisch regime en het beleid van de gemeente. De aanvraag en het ontwerpbesluit roepen zoveel vragen op, dat een verzoek in het kader van de Woo is ingediend. Nu bijna vier maanden verstreken zijn en B&W de gevraagde informatie nog steeds niet verstrekt heeft, is het college gemaand die informatie alsnog te verstrekken.

De Woo schrijft voor dat de overheid binnen de vastgestelde termijn van vier weken voldoet aan een verzoek in het kader van de wet. Die termijn kan – mits onderbouwd – eventueel verlengd worden met nog eens twee weken. Maar met de vier maanden die inmiddels verstreken zijn, voldoet de gemeente daar op geen enkele manier aan.

Paul Geurts (voorzitter van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten) geeft aan dat het uitblijven van de informatie niet vertrouwenwekkend is. Te meer omdat de reactie op de zienswijze van de werkgroep – die ingediend is op 23 maart – ook nog steeds uitblijft.

In de brief waarin B&W gemaand wordt de gevraagde informatie te verstrekken wordt aangegeven die vóór 24 juli te verstrekken, anders worden vervolgstappen overwogen.

U bent hier