h

Nieuwe regels voor gebruik knalapparatuur door fruittelers

7 december 2022

Nieuwe regels voor gebruik knalapparatuur door fruittelers

In februari 2022 stelde de SP voor om de regels met betrekking tot knalapparatuur die fruittelers gebruiken om vogels weg te jagen, beter te regelen (lees hier het artikel over het voorstel van de SP). De SP kwam met dat voorstel omdat zij veel klachten had ontvangen van omwonenden, die overlast ervaarden van dergelijke knalapparatuur. Het College van B&W heeft naar aanleiding van het SP-voorstel een nieuwe regeling opgesteld en de gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief (RIB) op de hoogte gesteld van de aanpassingen van de regeling. In de gemeenteraadvergadering van 10 janurai 2023 staat de door B&W vastgestelde regeling geagendeerd.

Een belangrijke aanpassing die B&W heeft doorgevoerd betreft het verlagen van de frequentie waarop geknald mag worden. Mochten de fruittelers overdag tot nu toe tien keer per uur knallen, nu is dat teruggebracht naar acht keer per uur. En 's avonds wordt dat aangepast van eerder 5 keer per uur naar 4 keer per uur. Overigens heeft B&W in de regelgeving wel uitzonderingsregels opgenomen. Zo mag de fruitteler overdag voortaan twee keer per dag in 15 minuten 15 keer (!) knallen (voor het overige deel van de dag mag dan geen gebruik meer worden gemaakt van knalapparatuur). In de regels blijft het aantal decibels dat geproduceert mag worden, gelijk aan de oude regels: 70 dB(A) overdag en 65 dB(A) 's avonds. Wel wordt - in vergelijking met de oude regels - nu vastgesteld dat het tussen 22.00 uur en 7.00 uur stil moet zijn. In de oude regeling stond dat het stil moest zijn tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Tenslotte heeft B&W ook bepaald dat de knalapparaten op grotere afstand van woningen en wegen moet komen te staan om zo de overlast voor omwonenden in te dammen, maar ook omdat de afgelopen jaren regelmatig nietsvermoedende recreanten, onder wie wandelaars en ruiters met paarden heftig schrokken van de knallen. Ook hierbij heeft B&W gemeent uitzonderingen toe te laten. Zo mag knalapparatuur op 50 meter van een weg blijven staan (zoals was bepaald in de oude regelgeving) als zij aan de weg een bord plaatsen waarmee gebruikers van de weg gewaarschuwd worden voor de knallen. En van de vastgestelde afstand tot de woningen - 250 meter - mag ook afgeweken worden, als het perceel van de fruitteler daar om vraagt. Tussen twee knalapparaten op één perceel moet minimaal een afstand van 300 meter worden aangehouden. Staan die apparaten beiden op minder dan 500 meter van een woning, dan mogen de twee apparaten samen 8 keer per uur knallen.

In de Raadsinformatiebrief (zie bijlage) schrijft B&W aan de gemeenteraad dat zij voor de totstandkoming van de nieuwe regeling overleg heeft gevoerd met de LLTB, omwonenden en een aantal ondernemers, die vervolgens ook de gelegenheid hebben gekregen op de aangepaste regeling te reageren. Die reacties zouden op de valreep nog tot aanpassingen hebben geleid. Paul Geurts, die namens de SP Hulpdienst een aantal omwonenden ondersteunt en betrokken was bij het overleg met de gemeente: "Er heeft inderdaad overleg plaats gevonden tussen omwonenden en de gemeente. Daar konden de omwonenden een nadere toelichting geven op hun klachten. Bij dat overleg met de omwonenden was een toehoorder van de LLTB aanwezig. Vóór het overleg van de gemeente met de omwoenden had de gemeente al overlegd met de fruittelers en de LLTB. Daar waren géén omwonenden bij betrokken. De omwonenden stelden daarom voor om een overleg te regelen van de gemeente, de fruittelers en de omwonenden om zo samen tot een regeling te komen die de goedkeuring zou krijgen van alle belanghebbenden. Aanvankelijk stemde de  gemeente daar mee in, maar uiteindelijk is dat overleg niet doorgegaan. Volgens de gemeente omdat fruittelers en één omwonende niet deel wilde nemen aan dat overleg.

Volgens de informatie van B&W in de brief aan de raad zouden de reacties op de ontwerpregeling geleid hebben tot verdere aanpassingen. Maar dat geldt zeker niet voor de reactie van de omwonenden die ingediend is. Daarvan is niets overgenomen. In die reactie schreven de omwonenden dat zij sterk twijfelen aan het effect van de "verbeteringen" in de nieuwe regeling. De hoeveelheid geluid blijft hetzelfde en door de uitzonderingen op de verschillende regels wordt de handhaving volgens de omwonenden nog moeilijker. Als er al gehandhaafd wordt... In hun reactie schrijven de omwonenden ook dat het gebruik van knalapparatuur op den duur averechts werkt. Op een gegeven moment "leren" de vogels dat waar geknald wordt, lekker fruit te vinden is en "dus" gaan ze daar massaal naar toe. Ze worden dus niet afgeschrikt, maar op den duur naar het veld gelokt (het bekende Pavlov-effect). Als aanbeveling stelt B&W - om dat effect te verminderen - regelmatig te wisselen van verjagingsmethode. Maar dat is geen regel, slechts een aanbeveling, aldus de omwonenden. "Al met al", zo concluderen de omwonenden, levert de nieuwe regelegeving de burgers weinig 'stiltewinst' op.

Al in 2006 hield de SP zich bezig met de overlast van knalapparatuur. Klachten van diverse omwonenden en bedrijven leidden toen tot het opstellen van een rapport en een voorstel in de gemeenteraad om te komen tot een regeling voor het gebruik van beschermingsmiddelen die zou leiden tot minder overlast. De SP stelde voor om netten te gebruiken om het gewas te beschermen. Daar waren in Zeeland door Blauwebessentelers aldaar positieve ervaringen mee opgedaan. Dat werd toen door B&W en de meerderheid van de gemeenteraad afgewezen. Wél kwam het college met voorschriften voor het gebruik van beschermingsmiddelen, die opgenomen werden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als één van de eerste gemeenten in Nederland. Toentertijd zeid B&W aan de SP toe, dat de regeling na twee jaar geëvalueerd zou worden. Daar is het echter nooit van gekomen. Totdat de SP de regeling in februari 2022 - dus acht jaar later! - weer aan de orde stelde.

De omwonenden - gevraagd naar hun reactie  op de nieuwe regeling - hebben aangegeven dat zij zich beraden op stappen tegen de in hun ogen ontoereikende regelgeving.

U bent hier