h

Gemeenteraad wijst alternatief voor knalapparatuur af

7 oktober 2006

Gemeenteraad wijst alternatief voor knalapparatuur af

In een groot deel van het jaar gebruiken agrariërs luidruchtige knalapparatuur om vogels te verjagen. Reden voor de SP te zoeken naar alternatieven. Zo'n alternatief is een afdeknet. Aan de gemeente-raad werd voorgesteld knalapparatuur te verbieden en als agrariërs hun vruchten willen beschermen kunnen ze netten gebruiken. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 september heeft de meerderheid van de raad dat alternatief afgewezen. En in een artikel in de Echo van Horst van 6 oktober merkte de Milieugroep op, dat netten "horizonvervuiling" betekent.

Rapport
Eind juli presenteerde de SP haar onderzoeksrapport (zie bijlage), waarin geconcludeerd wordt dat afdeknetten een goed alternatief is voor knalapparatuur. Daarnaast meldde de SP de gang van zaken rondom de "kwestie Douven". In 2005 klaagden buren over de overlast van de knalapparatuur van Douven. Er werd echter niet handhavend opgetreden richting Douven. In het rapport van de SP wordt geconcludeerd dat het niet handhaven wellicht te maken heeft met het feit dat Douven op dat moment wethouder was. In de gemeenteraad kreeg de SP het verwijt van de andere fracties dat de kritiek persoonlijk gericht was op Douven. En de VVD was van mening dat de SP Douven zelf niet gehoord had. SP-raadslid Wilma Kurvers wees er op dat Douven niet "zomaar" een persoon was, maar een bestuurder die wellicht misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Ze wees er op dat de SP uitgebreid dossieronderzoek heeft gedaan naar de kwestie Douven. En overigens was het juist de gemeenteraad die verder onderzoek - en daarmee het horen van de wethouder - afwees, toen de SP dat voorstelde!

Alternatief: Netten
In de gemeenteraad van 19 september wees de raad de alternatieven van de SP af. De netten zouden te duur zijn, er zou door de netten minder lichtinval zijn en de netten zouden zes meter hoog gespannen moeten worden en daarmee leidden tot horizonvervuiling. Bij dat laatste sloot de milieugroep zich in een artikel in de Echo aan. Wilma Kurvers wist die argumenten in de raad voor een groot deel te weerleggen en wethouder Stas moest ook toegeven dat de tegenargumenten van de andere fracties niet zo hard waren als ze gepresenteerd werden. Wat de hoogte van de netten betreft wees raadslid Kurvers er op dat de SP daar nooit over gesproken heeft. Het zijn juist de tegenstanders die daar steeds mee schermen. De SP is en blijft voorstander van lage netten, waarbij geen sprake is van horizonvervuiling. Voor wethouder Stas waren de hoge investeringskosten de reden om het alternatief van de SP niet over te nemen. Wel moest hij erkennen dat er nog nader onderzoek nodig was.

Evaluatie
Op voorstel van Wilma Kurvers wordt eind 2007 geëvalueerd hoe het beleid van de gemeente heeft uitgepakt. In die evaluatie zou dan aan de orde moeten komen of lage afdeknetten een goed en betaalbaar alternatief is, of er sprake is van (veel) klachten betreffende de knalapparatuur, de inzet van handhavingspersoneel en het resultaat van die inzet en tenslotte wat de kosten zijn geweest van handhaving. Wethouder Stas is bereid zulk een evaluatie uit te voeren. Betreffende het verder onderzoeken van alternatieven hield hij een slag om de arm. De SP-fractie gaat de tijd tot eind 2007 benutten om in ieder geval zelf verder onderzoek te doen.

U bent hier