h

Wethouder Kuipers (D66/Groen Links) weigert regels op te stellen voor "Houtstook"

7 september 2022

Wethouder Kuipers (D66/Groen Links) weigert regels op te stellen voor "Houtstook"

Foto: - / Gemeente Horst aan de Maas

Wethouder Kuipers en de gemeenteraad van Horst aan de Maas weigeren consequenties te verbinden aan de ondertekening van het zogenaamde "Schone Lucht Akkoord", waarmee de gemeente Horst aan de Maas zich verbonden heeft aan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Dat bleek in de gemeenteraadsvergadering van 6 september 2022, waar een brief van de SP besproken werd, waarin verzocht werd regels en normen te stellen voor "Houtstook" (lees hier het artikel over die brief).

De SP vindt het belangrijk dat er regels en normen gesteld worden voor houtstook. Dat is volgens de SP nodig omdat steeds meer mensen overgaan op houtstook mede in verband met de hoge gasprijs. Het consumentenprogramma Radar meldde onlangs dat door het stoken van houtkachels en haarden er veel schadelijke fijn stof vrij komt en dat levert veel overlast voor mensen met longklachten op. De vervuiling komende winter dreigt groter te worden door de extra houtstook, aldus Radar.

Paul Geurts, voorzitter van de SP Horst aan de Maas, stelde in de raadsvergadering dat in de bestaande regeling van de gemeente met betrekking tot houtstook staat dat er geen sprake mag zijn van “overmatige overlast” voor derden. "Maar om vast te stellen of er sprake is van 'overmatige overlast' moet je een maat hebben, een norm. Die is er echter niet", aldus Geurts. Sowieso wordt door de toezichthouders alleen gekeken of er sprake is van rook, vochtig hout en/of beschilderd hout. Vaststellen of er sprake is van ademhalingsproblemen bij een derde of dat er fijn stof uitgestoten wordt is niet aan de orde. SP-voorman Geurts laat de gemeenteraad weten dat mensen die zeggen dat ze ademhalingsproblemen krijgen door de houtstook, door de gemeente niet serieus genomen worden. In zijn reactie op deze stellingname reageerde wethouder Kuipers (D66/Groen Links), verantwoordelijk voor de handhaving, dat er bij controles wél altijd gekeken wordt naar de gezondheidssituatie van de mensen die zeggen last te ondervinden van houtstook. Aantoonbaar onjuist! In een uitspraak van de Commissie Bezwaar en Beroep van Horst aan de Maas stelt de commissie: "Het feit dat bezwaarmaker zegt te lijden aan COPD - hoe vervelend dit ook voor bezwaarmaker is - is op zichzelf geen reden om handhavend op te treden".

In de uitspraak van de Commissie Bezwaar en Beroep wordt overigens aan het college van B&W van Horst aan de Maas aanbevolen wél normen te gaan stellen. De commissie schrijft daarover in haar beoordeling van het bezwaar: "Gelet op de bezwaren en problemen die kleven aan de huidige normering van het stoken van hout geeft de commissie het college in overweging om - indien landelijke regelgeving nog steeds ontbreekt - onder de werking van de toekomstige Omgevingswet in het Omgevingsplan een duidelijke norm op te nemen voor de emissie van het stoken van hout in een kachel". In zijn reactie op het betoog van Geurts geeft wethouder Kuipers aan dat advies van de Commissie Bezwaar en Beroep niet te zullen opvolgen. Volgens hem is het veel te ingewikkeld om normen te stellen en die vervolgens ook nog te handhaven. Wat de gemeente volgens Kuipers wél doet is bij aanvang van het stookseizoen houtstokers op te roepen de adviezen van het Longfonds te volgen (bijvoorbeeld bij windstil weer niet stoken). Volgens de SP is het helemaal niet zo ingewikkeld om nadere regels te stellen. Zo zou de gemeente vast kunnen leggen dat iedereen die een houtkachel of haard aanschaft om hout te stoken dat moet melden bij de gemeente. Dat biedt de gemeente dan vervolgens de mogelijkheid gericht informatie te geven aan de houtstokers om zó te stoken dat er zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt wordt. En de gemeente kan ook eenvoudig op eigen initiatief cointroleren op dagen van windstilte of er tóch hout gestookt wordt.

In diens reactie op het verzoek regels te stellen voor houtstook stelde Kuipers dat er naar zijn mening nauwelijks problemen waren met houtstook. Hij baseerde dat op het gegeven dat er bij de gemeente weinig klachten binnenkomen over houtstook. In commentaar op deze stelling van Kuipers stelt Paul Geurts na de raadsvergadering (tijdens de raadsvergadering mocht hij er niet op reageren), dat het wel of niet ontvangen van klachten over houtstook absoluut géén objectieve waarde heeft. Veel mensen die overlast ervaren, gaan daar vaak niet over klagen, omdat ze ruzie met de buren willen voorkomen. Daarbij komt ook nog eens dat ze weinig vertrouwen hebben in de gemeente en dat die hun klacht serieus neemt. Dat blijkt ook wel uit het officiële besluit van het College van B&W over een klacht over houtstook door die klacht af te wijzen.

In de gemeenteraad wees SP'er Paul Geurts er op dat de gemeenteraad mede op voorstel van de SP – al weer een tijd geleden – het college van B&W heeft opgeroepen het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Dat heeft B&W toen ook gedaan. Het doel van het Schone Luchtakkoord is officieel om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Deelnemende partijen (dus ook de gemeente Horst aan de Maas) beloven maatregelen te nemen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken. De ambitie is om daarmee 50% gezondheidswinst te bereiken in 2030 ten opzichte van 2016. Geurts merkte in de raadsvergadering op dat - als er geen praktische consequenties verbonden worden aan de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord - zo’n handtekening slechts schone schijn is! Hij riep de raad dan ook op: "Maak uw handtekening waar en stel regels en normen vast voor houtstook!"

Nu de gemeenteraad (inclusief Perspectief en Groen LInks, die beweren dat zij altijd op de bres staan voor de bescherming van burgers tegen schadelijke uitstoot van bijvoorbeeld fijn stof) en het college van B&W niet tegemoet willen komen  aan de oproep om regels en normen te gaan stellen aan houtstook, gaat de SP onderzoeken of zijzelf een voorstel op kan stellen met regels en normen die gemakkelijk te handhaven zijn. Dat voorstel zal de SP Hiorst aan de Maas te zijner tijd voorleggen aan de gemeenteraad en het college van B&W. Daarmee wil de SP burgers die kwetsbaar zijn vanwege hun ademhalingsproblemen, alsnog de nodige bescherming te bieden.

Reactie toevoegen

U bent hier