h

SP roept gemeente op tot stellen van regels en normen bij houtstook

11 juli 2022

SP roept gemeente op tot stellen van regels en normen bij houtstook

De SP Horst aan de Maas roept de gemeenteraad en het college van B&W van Horst aan de Maas op om regels (en normen) vast te stellen voor het stoken van hout. De SP pleit niet voor een verbod, maar wil wel regels, zodat mensen die – bijvoorbeeld als gevolg van een longaandoening – de mogelijkheid hebben om iets te doen tegen overlast. De gemeente heeft dan de mogelijkheid op basis van objectieve normen vast te stellen of een klager terecht klaagt en of de houtstook aan banden gelegd moet worden.

De aanleiding voor de SP om de oproep te doen is een uitspraak van de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten over een klacht van een Horstenaar over de weigering van de gemeente om handhavend op te treden tegen houtstook. Tijdens die zitting werd duidelijk dat normen ontbreken op basis waarvan beoordeeld kan worden of er sprake is van overlast en in welke mate. Reden voor de commissie om B&W te adviseren duidelijke normen te stellen m.b.t. de emissie van het stoken van hout in een kachel. Ook geeft de commissie het college in overweging om bij die normering rekening te houden met het op een eenvoudige wijze kunnen controleren van deze emissies door een toezichthouder.

De SP stuurt de brief nu naar het gemeentebestuur omdat het stookseizoen er weer aankomt en in verband met de hoge prijs van fossiele brandstoffen steeds meer mensen overgaan tot het stoken van hout om hun huis op te warmen. De SP wijst er op dat steeds duidelijker wordt dat het stoken van hout leidt tot het ontstaan van die longaandoeningen.

Eerder, in de raadsvergadering van 15 februari 2022, heeft de portefeuillehouder – burgemeester Palmen -  op vragen van de SP al toegezegd dat hij onderzoek wil doen naar de mogelijkheid van het invoeren van regels met betrekking tot houtstook, om via die weg burgers met luchtwegproblemen te beschermen tegen te veel overlast.

De SP stelt in haar brief dat het vanuit het oogpunt van algemene rechtsbescherming van belang is – zowel voor degenen die hout willen stoken als voor degenen die daar overlast van (kunnen) ondervinden – dat er duidelijke normen worden gesteld bij houtstook. En ook voor de toezichthoudende, c.q. handhavende instelling (in dit geval de gemeente) is het van belang dat men een adequaat instrumentarium heeft om vast te stellen op basis waarvan houtstook wél of niet toegestaan kan worden.

Daarnaast geldt volgens de SP in zijn algemeenheid een negatief effect van houtstook op de luchtkwaliteit, zeker in dicht bewoonde buurten. Daar waar de gemeente het Schone Lucht Akkoord (SLA) heeft ondertekend naar aanleiding van een motie die ondersteunt is door de gemeenteraad (en de verantwoordelijke wethouder) is het volgens de SP logisch dat de gemeente in de regelgeving concreet gestalte geeft aan de intenties die gepaard gaan met de ondertekening van het SLA.

U bent hier