h

Antwoord wethouder Bouten op vragen Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten

7 september 2022

Antwoord wethouder Bouten op vragen Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten

Foto: - / Gemeente Horst aan de Maas

Wethouder Bouten (PvdA) heeft in de raadsvergadering van 6 september 2022 antwoord gegeven op vragen van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten over een aantal huisvestingssituaties waar zaken misgelopen zijn. De brief met vragen (zie bijlage) is op 15 juli 2022 aan de gemeenteraad en het College van B&W verstuurd. Tijdens de raadsvergadering stelde de voorzitter van de werkgroep, Paul Geurts, nog een aantal aanvullende vragen.

Geurts vertelde de gemeenteraad dat de werkgroep onlangs met de Adviesraad Migratie een rondleiding heeft gemaakt langs huisvestingslocatie in Horst aan de Maas. Daarbij werd onder andere gesproken met de buurt van de Horsterweg. Door de buurt werd gewezen op de overlast die de gehuisveste arbeidsmigranten (op dat moment vooral zeer jeugdige Polen) veroorzaakten. Juist op dat moment bleek die overlast: een groep arbeidsmigranten zat op het fietspad, bier drinkend en blowend. Fietsers konden er met moeite (te voet) voorbijkomen. De oorzaak: op de locatie waar de arbeidsmigranten gehuisvest zijn - Horsterweg 57 abc (waar al arbeidsmigranten gehuisvest zijn, terwijl er nog geen exploitatievergunning verleend is!) - voorziet niet in recreatiemogelijkheden. Logisch dat de gehuisveste arbeidsmigranten elders in de buurt vertier gaan zoeken, aldus Geurts.

Naast de situatie op de Horsterweg wees woordvoerder Geurts op de overlast van zwervende arbeidsmigranten in het centrum van Sevenum en de zorg van bewoners dat straks - als er een recessie komt - nog meer arbeidsmigranten zullen gaan zwerven en voor overlast gaan zorgen. En aan de Sationstraat in Horst parkeren de chauffeurs van Vida XL hun vrachtwagens 's avonds en in het weekend. Daarbij overnachten ze in hun cabine, wat volgens het rijtijdenbesluit niet is toegestaan. Eerder heeft de SP-fractie in de gemeenteraad gewezen op de situatie aan de Stationstraat, maar zover bekend heeft de gemeente daar niets mee gedaan. 

Wethouder Bouten begon zijn reactie met de boodschap dat hij geen mededelingen doet over de concrete gevallen die in de brief en de toespraak van Geurts aan de orde kwamen. Het gaat veelal om zaken die handhaving betreffen. HIj wil wel een oproep doen aan alle burgers eventuele misstanden ook formeel te melden bij de gemeente, zodat ze aangepakt kunnen worden. Bouten is bereid de gemeenteraad eventueel vertrouwelijk te informeren over de kwesties die in de brief onder de aandacht zijn gebracht en zal het schriftelijke antwoord aan de werkgroep ook ter beschikking stellen aan de raad.

Geurts riep de gemeenteraad in zijn toespraak op alles in het werk te stellen om - indachtig een oproep van de Arbeidsinspactie - de toestroom van arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas een stop toe te roepen. Daarop aansluitend en reagerend op de vraag van de werkgroep aangaande de (te) grote aantallen arbeidsmigranten in Horst aan de Maas en aan de grenzen met Horst aan de Maas, meldt de wethouder dat er hard gewerkt wordt aan het maken van een kaart van Horst aan de Maas waarop aangegeven staat waar hoeveel arbeidsmigranten verblijven. Die kaart wordt gemaakt op voorstel van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. Met de kaart - die 18 november 2022 gepresenteerd zal worden - wordt in beeld gebracht waar cumulatie van huisvesting van arbeidsmigraten plaatsvindt. Overigens - zo stelt Bouten - zegt "cumulatie" (opeenhoping van huisvestingslocaties kort bij elkaar, zoals bijvoorbeeld het geval is aan de Horsterweg en omgeving) op zich niet zoveel. Hij is van mening dat je beter één goede locatie met 300 tot 400 arbeidsmigranten kunt hebben dan vier of vijf locaties van 40 arbeidsmigranten waar het slecht geregeld is. "Aantallen zeggen niets, als je het niet ook hebt over het beheer van de locaties", aldus wethouder Bouten. Overigens geeft hij toe dat er op sommige plekken wel te véél arbeidsmigranten gehuisvest zijn (noot red.: in de omgeving van de Horsterweg en omgeving gaat het om zo'n zeven locaties waar tussen de 2500 tot 3000 arbeidsmigranten gehuisvest zijn of worden). Op 18 november 2022 krijgt de gemeenteraad een rondtour aangeboden, waarbij ze de verschillende situaties in de gemeente zelf kunnen bekijken.

Een tweede actie van de gemeente - om de aantallen gehuisveste arbeidsmigranten in Horst aan de Maas beter in beeld te krijgen en te houden - betreft de deelname aan een pilotproject van de rijksoverheid, samen met de gemeente Peel en Maas en een derde gemeente elders in Nederland. De pilot is gestart om te experimenteren met de registratie van arbeidsmigranten bij het RNI (in Venlo), waar naast de naam en het BSN-nummer voortaan ook de verblijfsadressen genoteerd worden. En met werkgevers en huisvesters is afgesproken dat zij wijzigingen in die gegevens doorgeven.

Bouten vertelt verder naar aanleiding van de brief van de werkgroep, dat er meer actie ingezet wordt om onwenselijke uitbreiding van huisvesting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Hij gaf toe dat dat al veel eerder had moeten gebeuren. Wat de handhaving betreft wordt overgegaan van tijdelijke naar vaste capaciteit. Verder is de gemeente bezig met het aanscherpen van de vergunningcriteria bij een aanvraag van een exploitatievergunning, zodat een en ander beter gehandhaafd kan worden. Verder is er door de gemeente een samenwerkingsverband opgezet met onder andere de politie, brandweer en de arbeidsinspectie ten behoeve van de handhaving bij huisvesting en uitbuiting van arbeidsmigranten. De burgmeester heeft de afgelopen tijd dat team al een aantal keren ingezet.

Tenslotte ging Bouten in op de promotie door de gemeente van "Stay at Cox" (huisvestingslocatie aan de Tienrayseweg in Horst) op een landelijke bijeenkomst, waar geëvalueerd werd in welke mate de aanbevelingen van de Commissie Roemer met betrekking tot arbeidsmigratie tot uitvoering zijn gekomen. De voorzitter van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, Paul Geurts, liet de gemeenteraad weten dat bij "Stay at Cox" op alle punten in het proces - zowel wat betreft het omgevingsgesprek als de verschillende stappen in de procedure van vergunningevrlening tot op heden niet correct gehandeld is. En er wordt zelfs op cruciale punten - denk aan bijvoorbeeld de brandveiligheid - niet voldaan aan basale voorwaarden. De PvdA-wethouder stelde dat de promotietekst uitsluitend van toepassing was op de manier waarop de arbeidsmigranten bij "Stay at Cox" gehuisvest waren. Hij erkende dat in het proces veel fouten zijn gemaakt. Daarvan heeft hij geleerd. Bouten zegt de buurt een excuusbrief gestuurd te hebben over die gemaakte fouten.

Voor de gemeenteraad waren de antwoorden van wethouder Bouten naar tevredenheid. Zij hadden zowel aan Paul Geurts als aan de wethouder geen verdere vragen meer.

Reactie toevoegen

U bent hier