h

SP Horst aan de Maas vraagt gemeenteraad om onderzoek in “kwestie Knops”

1 mei 2024

SP Horst aan de Maas vraagt gemeenteraad om onderzoek in “kwestie Knops”

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

In een brief van de SP Horst aan de Maas aan de gemeenteraad (zie bijlage) roept de SP die gemeenteraad op, om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken met betrekking bevoordeling van oud-wethouder Knops (CDA). Eerder heeft de SP dat ook al voorgesteld, maar toen wees de meerderheid van de raad - op advies van B&W - dat voorstel af. Op 23 maart 2024 heeft het Gerechtshof Amsterdam echter vastgesteld dat Raymond Knops wel degelijk bevoordeeld is bij de aankoop van grond en de bouw van zijn woning in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling.

Het Gerechtshof bevestigt de eerdere conclusies in NRC en De Limburger dat Knops voor tienduizenden euro's is bevoordeeld bij de aankoop van de grond en de vergunning voor de bouw van diens woning op een perceel waarop het bouwen van een woning krachtens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Terwijl anderen in de regel 1.000 vierkante meter grond met woonbestemming kochten, kocht Knops van het provinciale ruimtebedrijf een perceel met woonbestemming dat volgens de notariële akte 750 vierkante meter groot was, maar bij meting door het Kadaster 1.175 vierkante meter bleek te zijn. Doordat Knops voor 750 vierkante meter betaald had, concludeerden NRC en De Limburger dat Knops “tienduizenden euro's” bevoordeeld was. Het gerechtshof oordeelt nu dat er niets mis was met de publicaties en dat de beschuldigingen „op alle onderdelen” met feiten werden gestaafd.

De SP heeft herhaaldelijk gepleit voor een onderzoek naar de gang van zaken. De gemeenteraad heeft steeds – op basis van advies daartoe van het College van B&W – afwijzend gereageerd op de verzoeken van de SP om nader onderzoek te doen naar de kwestie. Het advies van het College – dat door de raad dus gevolgd werd – komt er kort samengevat op neer, dat er geen sprake is of was van onregelmatigheden. Door de uitspraak van het Hof wordt het eerdere advies van B&W aan de raad – dat er geen feiten waren of zijn op basis waarvan tot de bestreden conclusies kon worden gekomen – feitelijk onderuitgehaald.

Het Gerechtshof Amsterdam geeft in haar uitspraak ook aan dat de discussie over het handelen van de heer Knops en – in het verlengde daarvan – van het college van B&W een actueel onderwerp is dat om publiek debat vraagt. Ook wijst het Gerechtshof op de (oneigenlijke) steun die de heer Knops heeft gekregen van het overheidsapparaat – waaronder ministerie, gemeente, de uitvoeringsorganisatie van de RvR-regeling onder leiding van oud-wethouder en oud-gedeputeerde Ger Driesen (CDA), de landsadvocaat en het kadaster – in zijn reactie op de publicaties van NRC en De Limburger en vervolgens bij de rechtszaak die daar een gevolg van was. In de uitspraak wordt in dit kader gesproken over “machtsmisbruik” en “belangenverstrengeling” in de omgang met NRC en De Limburger.

In de media stelde de heer Knops dat hij onschuldig is en – ondanks de feiten die het Gerechtshof vaststelde – dat de auteurs van de artikelen in NRC en De Limburger “ondermijnend (zijn) voor de rechtsstaat”.

Volgens de SP biedt de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam voldoende aanknopingspunten om alsnog te komen tot een door de Rekenkamer uit te voeren nader onderzoek. Het gaat de SP daarbij niet (meer) om het vaststellen van de bevoordeling van Knops an sich (die is immers door het Gerechtshof vastgesteld).

Daarnaast vraagt de SP de raad om afstand te nemen van de ondermijnende uitspraken van de heer Knops, juist nu de rechtstaat op allerlei manieren steeds meer onder druk worden gezet.

Tenslotte vraagt de SP te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om te na te gaan voor welk bedrag de heer Knops bevoordeeld is en vervolgens dat bedrag terug te vorderen. Het ging/gaat uiteindelijk immers om belastinggeld, dat de burgers van Horst aan de Maas hebben opgebracht om voor de gemeenschap nuttige zaken mee te realiseren in plaats van een woning te bieden aan oud-bestuurder Raymond Knops.

U bent hier