h

Raad Horst aan de Maas legt ontwikkeling plannen voor windmolens voorlopig stil

8 november 2023

Raad Horst aan de Maas legt ontwikkeling plannen voor windmolens voorlopig stil

Op 12 mei 2023 stuurde de SP Horst aan de Maas een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad over de plannen voor windmolens in het gebied Witveld/Hoogheide. De SP vroeg of het niet beter was de plannen stil te leggen tot er meer duidelijkheid zou bestaan met betrekking tot te hanteren milieunormen bij het beoordelen van de plannen.

In de brief gaf de SP aan dat door het opwekken van energie via windmolens voorkomen kan worden dat opwekking van energie via fossiele bronnen plaatsvindt. Maar óók aan windmolens kleven nadelen, zowel voor het milieu als voor de gezondheid van mensen. Daarom zijn naar de mening van de SP strenge normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid voor omwonenden, werknemers en ondernemers meer dan wenselijk. En vandaar ook de vraag van de SP aan B&W en gemeenteraad of men bereid was – vanuit de belangen van milieu, gezondheid van mensen en duurzaamheid – te wachten met besluiten met betrekking tot de ontwikkeling van windmolens totdat de landelijke normen in dit kader ontwikkeld en vastgesteld zijn. Tevens vroeg de SP ook de (negatieve) gezondheidseffecten van andere ontwikkelingen binnen de zoekgebieden, zoals bijvoorbeeld de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf NGB) en de stapeling van dit soort effecten bij haar onderzoek te betrekken. De suggesties van de SP werden toen afgewezen.

Tijden veranderen en soms gaat dat snel. In de raadsvergadering van 7 november 2023 dienden de coalitiepartijen PvdA, Essentie en D66/Groen Links een motie in met als strekking dat het proces om de haalbaarheid van de turbines te onderzoeken voor onbepaalde tijd stilgelegd wordt. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daar mee in, omdat ze de laatste weken het politieke draagvlak om de haalbaarheid van windmolens te onderzoeken zien afkalven. Achterliggende reden: coalitiegenoot CDA heeft twee weken geleden een motie van afkeuring ondersteund tegen Thijs Kuipers van D66/Groen Links, de verantwoordelijk wethouder in het windmolendossier. De christendemocraten waren diep teleurgesteld in de wethouder, omdat er uit een juridische toets blijkt dat de gemeenteraad veel minder regie in het dossier houdt dan door Kuipers werd toegezegd.

In een uitgebreid bericht lichtte Essentie, één van de drie initiatiefnemers voor de motie, uit waarom ze de motie ingediend hebben. Essentie stelt dat zij het onderzoek naar milieu-, gezondheids- en landbouweffecten (red.: volgens de SP dus op basis van verouderde soepelere normen) steunde omdat de uitkomsten van deze onderzoeken nodig zijn om objectief te kunnen bepalen of de plaatsing van windturbines op een gezonde, veilige en ruimtelijk goede manier kan plaatsvinden. De inzet van Essentie (en de andere twee partijen, PvdA en D66/Groen Links) was om op basis van inhoudelijke argumenten de afweging te maken om wel of geen windturbines te plaatsen in dit gebied. Maar volgens Essentie zou de discussie van de afgelopen weken vooral over de procedure gaan, niet meer over de inhoud. Vandaar de motie. Er zou geen politiek draagvlak meer zijn voor de plaatsing van de windturbines.

Naast het stilleggen van het windmolenproces stellen de drie coalitiepartijen in de motie voor om de gemeentelijke ambities om de komende jaren te verduurzamen met de voltallige gemeenteraad van Horst aan de Maas tegen het licht te houden. Uit die discussie zou volgens SP-bestuurslid Paul Geurts zomaar kunnen blijken dat aan de schone energiebehoefte eenvoudig tegemoet te komen is door het verder aanbrengen van zonnepanelen op daken in Horst aan de Maas (red: waar de SP-fractie in vorige jaren al vaker voor gepleit heeft) en het plaatsen van kleinere windmolens waarvan de eventuele opbrengsten rechtstreeks ten goede komen aan de omwonenden. En sowieso is er heel veel winst te halen door de isolatie van woningen (met name in de sociale huursector), eventueel in combinatie met CV-ketels door duurzamere CV-installaties.

In een reactie op het besluit van de gemeenteraad heeft de Stichting Tegenwind - die zich teweer stelde tegen de plannen - laten weten blij te zijn dat er naar haar mening uiteindelijk recht is gedaan aan alle belangen van omwonenden en bedrijven. De stichting wijst er op dat er in de procedures geen ‘fair play’ is gespeeld door het college: toezeggingen naar boomkwekers en omwonenden zijn niet nagekomen, er is bewust (zelfs via de media) sprake geweest van eenzijdige beeldvorming, communicatie met boomkwekers en omwonenden is nihil geweest, 2.500 lokale handtekeningen zijn genegeerd, het hele dossier en inhoud is doorspekt van doelredenatie om maar zoveel mogelijk windturbines te plaatsen en erger nog is dat de raad op diverse punten aantoonbaar onjuist is
geïnformeerd. De stichting stelt zo´n 1.000 manuren en € 50.000 lichter te zijn om het eerlijke verhaal te vertellen en te wijzen op het oneerlijk proces.

Tegenwind richt zich - zo schrijft De Limburger op 12 november 2023 -  nu op de evaluatie van het gemeentelijk beleidsplan KODE. Hierin zijn de kaders vastgelegd hoe de gemeente tot 2030 wil verduurzamen en staat onder andere dat er onderzoek gedaan zou worden naar maximaal twee grootschalige energieprojecten voor wind- en/of zonne-energie. De woordvoerder van Tegenwind, Peter Reinders, wijst er op dat dát beleid de rode loper uitlegt voor windmolens. "We zijn benieuwd naar de evaluatie en of deze zal leiden tot aanpassingen van het beleid", aldus Reinders.

U bent hier