h

Vraagtekens SP Horst aan de Maas bij gang van zaken onderzoek windmolens

12 mei 2023

Vraagtekens SP Horst aan de Maas bij gang van zaken onderzoek windmolens

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Om in 2030 voor minimaal 30% en in 2050 volledig energieneutraal te zijn, wil de gemeente Horst aan de Maas duurzame energie opwekken. In dat kader is de gemeente op dit moment bezig met onderzoek naar geschikte locaties waarbij men zich met name richt op de gebieden Witveld en Hoogheide voor de plaatsing van zo’n 8 windmolens. In de raadsvergadering van 11 juli a.s. wordt besloten of de ontwikkeling van het windmolenpark doorgaat. De SP-werkgroep Woonklimaat heeft naar aanleiding van de komende beslissing in de vergadering van de gemeenteraad een brief geschreven aan raad en B&W, waarbij ze vraagtekens plaatst bij de gang van zaken.

De Raad van State heeft enige tijd geleden de wettelijke normen voor windturbines buiten werking gesteld, omdat daar geen onderzoek aan ten grondslag lag. In afwachting van de ontwikkeling van landelijke normen in het kader van de MER mogen gemeenten en provincies ondertussen eigen milieunormen opstellen/hanteren. Volgens de SP kan door het opwekken van energie via windmolens voorkomen worden dat opwekking van energie via fossiele bronnen plaatsvindt. Maar óók aan windmolens kleven volgens de SP nadelen, zowel voor het milieu als voor de gezondheid van mensen. Daarom zijn naar de mening van de SP strenge normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid voor omwonenden, werknemers en ondernemers meer dan wenselijk. En vandaar ook de vraag van de SP aan B&W en gemeenteraad of men bereid is – vanuit de belangen van milieu, gezondheid van mensen en duurzaamheid – te wachten met besluiten met betrekking tot de ontwikkeling van windmolens totdat de landelijke normen in dit kader ontwikkeld en vastgesteld zijn. Tevens vraagt de SP ook de (negatieve) gezondheidseffecten van andere ontwikkelingen binnen de zoekgebieden, zoals bijvoorbeeld de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf NGB) en de stapeling van dit soort effecten bij haar onderzoek te betrekken.

Naast de zorgen van de SP ten aanzien van de milieu- en gezondheidseffecten is de SP van mening dat het opwekken van alternatieve energie – in welke vorm dan ook – niet ten koste mag gaan van (vruchtbare) landbouwgrond, omdat de agrarische sector dient te kunnen voorzien in de (regionale) vraag naar voedsel. Reden voor de SP te vragen aan raad en B&W of zij het daar mee eens zijn.

Tenslotte plaatst de SP vraagtekens bij het onderzoeksbureau Arcadis dat de gemeente ingeschakeld heeft om het onderzoek te verrichten naar de meest gunstige plek voor windmolens. Arcadis is zelf actief in de exploitatie van windmolens, via deelnemingen. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van communicatieadviseur Pieréy, die werkzaam is voor “Over Morgen BV”, waar Arcadis aandeelhouder van is. Naar aanleiding daarvan vraagt de SP of de onafhankelijkheid van het onderzoek en de verdere stappen voldoende gegarandeerd zijn.

U bent hier