h

Reactie B&W Horst aan de Maas op kanttekening SP bij plannen windmolens

9 juni 2023

Reactie B&W Horst aan de Maas op kanttekening SP bij plannen windmolens

Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft op 9 juni 2023 per brief gereageerd op de kritische kanttekeningen van de SP bij de plannen van B&W om windmolens te plaatsen (zie bijlage). Op de belangrijke vraag van de SP om te wachten met besluiten over plaatsing totdat duidelijke normen geformuleerd zijn in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) antwoordt B&W met de verwachting dat die normen geformuleerd zijn als het definitieve besluit over de plaatsing genomen wordt.

Op 11 juli 2023 wordt er in de gemeenteraad het zogenaamde go/no go-besluit genomen met betrekking tot de windmolenplannen van het college. Dat "go/no go"-besluit heet volgens B&W in het jargon nu ineens een "tussenbesluit". Terwijl de tegenstanders van de plaatsing van windmolens in hun gebied (met name de bewoners in het gebied Hoogheide en Witveld en de nabij gelegen kernen Melderslo, Grubbenvorst en Lottum) vrezen dat een besluit op 11 juli onomkeerbaar is. Volgens B&W in haar reactie op de SP-vragen wordt pas definitief besloten in het voorjaar van 2025 en dan zijn de normen - aldus B&W - voor de MER vastgesteld. B&W stelt dat in de zomer van 2023 de normen al bekend zullen zijn. Het is dan ook vreemd - zeker als je vertrouwen wilt wekken bij de burgers van Horst aan de Maas - dat B&W niet besluit met het go/no go-besluit te wachten tot na de zomer. Dat is slechts een korte tijd langer dan nu het geval is.

Tijdens de informatieve raadsvergadering van 4 juni 2023 bleek overigens dat een besluit vóór windmolens feitelijk tóch nauwelijks terug te draaien is. Wethouder Kuipers (D66/GroenLinks) stelde in die raadsvergadering dat er weliswaar ook na het definitieve besluit van de raad op 11 juni na het zomerreces nog aanvullende onderzoeksvragen door de gemeenteraad ingediend zouden kunnen worden, maar de raad zou het besluit tot plaatsing alleen nog maar terug kunnen draaien op basis van "goede ruimtelijke argumenten". Maar het terugdraaien van het besluit zou niet meer kunnen op basis van een te klein draagvlak onder de burgers in Horst aan de Maas. Voor de raadsvergaderting van 11 juli 2023 krijgen de raadsleden nog een notitie van B&W waarin staat op welke gronden de gemeenteraad na 11 juni eventueel nog windemolens kan weigeren.

In haar reactie op de kanttekeningen van de SP-werkgroep Woonklimaat geeft B&W aan dat het zich realiseert dat in het zoekgebied (Hoogheide/Witveld) al veel voor de gezondheid negatieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Daarbij wijst B&W met name op de geurhinder als gevolg van de door de SP fel bestreden komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (o.a. 30.000 varkens, 1,2 miljoen kippen). B&W zegt te onderzoeken hoe ze die geurhinder kan terugdringen en ziet het als haar opdracht om de leefbaarheid van het gebied in het oog te houden en de belasting van het gebied te onderkennen.

Tegenover de stelling van de SP dat vruchtbare landbouwgrond niet opgeofferd moet worden voor de productie van alternatieve energie (in de vorm van zonneweides en windmolenparken) stelt B&W dat het volgens haar zaak is "zo min mogelijk" agrarische grond te gebruiken voor het opwekken van energie. Maar het klimaatvraagstuk zou niet opgelost kunnen worden "als daarvoor geen enkele ruimte mag worden ingenomen". Volgens B&W kan de agrarische productie onder de windmolens "gewoon" doorgaan en daarmee zou nauwelijks agrarisch areaal verdwijnen. In antwoord op schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad stelt B&W dat boomteeltbedrijven weinig te vrezen hebben van de komst van windmolens tussen Melderslo, Lottum en Grubbenvorst. De geluidsbelasting van eventuele molens in het gebied komt gelijk te liggen aan het niveau van ‘een stil kantoor’. Met die reactie gaat het College van B&W volledig voorbij aan de kritiek van vele boomkwekers (onder andere gevestigd in dit gebied), die in een eerdere raadsvergadering uitgebreid toelichtten waarom de komst van de windmolens voor hun sector zo schadelijk zou zijn. Al was het maar voor de arbeidsomstandigheden van hun werknemers die werken in de open lucht en dus voortdurend blootgesteld zullen worden aan slagschaduw en geluidsoverlast.

Op de vraag van de SP met betrekking tot de eventuele belangenverstrengeling van het door de gemeente ingeschakelde adviesbureau Arcadis (dat zelf belangen heeft in de exploitatie van windmolens) antwoordt B&W dat Arcadis in Horst aan de Maas op geen enkele wijze financieel deelneemt in de ontwikkeling van windmolenparken in Horst aan de Maas. Arcadis zou ingeschakeld zijn op basis van hun deskundigheid en de gemeente zou in het bijzonder letten op integriteit en rolzuiverheid en daarom zou er van belangenverstrengeling geen sprake kunnen zijn. Opvallend - en wellicht een veeg teken - is dat B&W niet ingaat op de vragen van de SP met betrekking tot de door de gemeente aangestelde communicatieadviseur Pieréy, die werkzaam is voor “Over Morgen BV”, waarvan Arcadis aandeelhouder is.

U bent hier