h

SP wenst sneller opheldering over deal "Californië BV"

7 maart 2023

SP wenst sneller opheldering over deal "Californië BV"

Op 16 november 2022 stuurde de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg een brief met vragen over ontwikkelingen bij bedrijventerrein Greenport en de eventuele belangenverstrengeling bij een deal van Califiornië BV met haar (oud-)directeur. In december 2022 liet de verantwoordelijk gedeputeerde Satijn (VVD) weten dat de beantwoording van de vragen van de SP-fractie 40 dagen zou worden verdaagd, omdat nader onderzoek naar de deal meer tijd zou vragen. Vervolgens liet dezelfde gedeputeerde op 31 januari 2023 weten de beantwoording nogmaals - nu met 60 dagen - te verdagen. Op 4 maart 2023 verscheen vervolgens een artikel in De Limburger met als titel "Duistere miljoendeal bij Venlo: hoe kon de baas bijna 30 hectare grond kopen voor een vriendenprijs?" Alle reden voor de SP-fractie om een vervolgbrief te schrijven en aan te dringen op snellere beantwoording van de vragen. En tegelijkertijd maakt de SP van de gelegenheid gebruik om een aantal vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

In haar brief uit de SP haar verbazing over het feit dat een aantal vragen die zij eerder stelde en die los staan van de deal van Califoirnië BV, ook pas 100 dagen later beantwoord worden. Dan gaat het om vragen over een investering van het door de provincie opgezette Limburgs Energie Fonds (LEF) om logistiek dienstverlener Geodis energie te leveren en vragen naar aanleiding van een artikel in NRC van 14 november 2022 over de manier waarop binnen Greenport Venlo BV massaal enorme distirbutiecentra met bijbehorende arbeidsmigranten toe laat, met commerciële doelen, terwijl de aandeelhouders van Greenport Venlo BV gevormd worden door de provincie en drie gemeenten, waaronder Horst aan de Maas. Die kwesties staan los van een onderzoek naar de deal door Californië BV, waar onderzoek naar zou gaan plaatsvinden en kunnen dus meteen beamtwoord worden, volgens de SP.

Met betrekking tot de vermeende belangenverstrengeling bij de gronddeal van Californië BV met haar (oud-)directeur vraagt de SP Limburg wanneer GS Provinciale Staten het "Feitenrelaas" toestuurt. Dit "Feitenrelaas" was de aanleiding voor het vertrek van zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Commissarissen en het instellen van een onderzoek. Overigens heeft het geheimhouden van dit stuk ook geen enkele zin, want De Limburger heeft er over gepubliceerd in haar artikel van 4 maart 2023. Uit dat artikel blijkt ook dat (oud-)directeur Burghout naast een miljoenendeal ook nog allerlei andere voordelen heeft genoten. De SP denkt dat het achterhouden van het "Feitenrelaas" in combinatie met de geheimzinnigheid omtrent de nieuwe feiten niet bijdraagt aan het herstel van vertrouwen in de Limburgse politiek en vraagt GS of het daarmee eens is en zo ja, wat GS dan gaat doen om het vertrouwen zo spoedig mogelijk te herstellen. Verder vraagt de SP-fractie in Provinciale Staten wat GS ervan vindt dat de nieuwe Staten en het nieuwe College van Gedeputeerde Staten met dit pijnlijke dossier hun periode moeten starten, terwijl in de huidige Statenperiode toch afgerekend had kunnen worden met deze schimmige praktijken.

In de "Mededeling portefeuillehouder d.d. 7-2-'23" wordt gesproken over een extern onafhankelijk en onpartijdig onderzoek door Californië BV. "Hoe kan er sprake zijn van een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek als Californië BV zelf de opdrachtgever is?" vraagt de SP aan GS. De SP zou het logischer vinden als de aandeelhouders (provincie en gemeenten) de opdrachtgever zouden zijn.

Tenslotte stelt de SP een aantal vragen over de mogelijkheid dat de (oud-)directeur buiten de winst die hij nu al geboekt heeft op de dubieuse deal in de toekomst nog veel meer (oneigenlijk) profijt kan krijgen van die deal. En of een claim van grondverkopers op Californië BV - vanwege de te lage prijs die Californië BV betaald heeft voor hun grond en vervolgens voor een nog lagere prijs doorverkocht heeft aan de (oud-)directeur - voor rekening kan komen van de provincie en de gemeenten als aandeel-houders. Ook wil de SP weten hoe de provincie in de toekomst voorkomt aandeelhouder te worden van een bedrijf waar sprake is van onbehoorlijk bestuur, zoals bij Californië het geval lijkt.

U bent hier