h

Raad Horst aan de Maas pakt controlerende taak opnieuw niet op

7 september 2022

Raad Horst aan de Maas pakt controlerende taak opnieuw niet op

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 6 september 2022 werd het verzoek van de SP besproken om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bevoordeling van de heer Knops bij het realiseren van diens woning in het kader van de RvR-regeling. De SP diende het verzoek in naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank van 13 juli 2022, waarin de rechter aangaf dat er sprake was van bevoordeling (lees hier het artikel over de brief met het verzoek voor onafhankelijk onderzoek).

De voorzitter van de SP Horst aan de Maas, Paul Geurts, sprak de gemeenteraad toe om het verzoek nader toe te lichten. Hij verwees daarbij naar de brief, waarin de SP beargumenteert waarom de conclusies van de rechter een onafhankelijk onderzoek rechtvaardigen. De SP vindt onafhankelijk onderzoek van belang ter bewaking van een integere cultuur binnen de gemeente én om ondermijning van de overheid te voorkomen, zo stelde Geurts in diens betoog.

In zijn spreekbeurt ging SP'er Geurts ook in op een artikel in de Hallo van 28 juli 2022 (zie bijlage) waar Knops de gelegenheid krijgt uitgebreid te verkondingen dat de rechter hem gerehabiliteerd zou hebben. Geurts daarover in zijn toespraak tot de raad: "Als u het vonnis heeft gelezen, heeft u ook vast kunnen stellen dat daar absoluut geen sprake van is".

In zijn reactie op de inbreng van Geurts stelde burgemeester Palmen dat de rechter - volgens het college van B&W - de term "bevoordeling" niet beschouwde als een objectieve term, maar als een subjectieve term. Volgens de rechter hadden NRC en De Limburger - zo stelde burgemeester Palmen - voldoende argumenten om tot die mening te komen. Maar toen de journalisten daar een kwantitatief element aan toevoegden (red.: dat Knops voor tienduizenden euro's bevoordeeld was) zou de rechter volgens Palmen aan de mening een objectief element toegevoegd hebben en daarover besloot de rechter vervolgens - volgens de interpretatie van Palmen - dat de journalisten hun "mening" niet als vaststaand feit konden presenteren. Volgens Geurts - na de raadsvergadering gevraagd naar zijn mening - heeft het college van B&W de uitspraak van de rechter onjuist geinterpreteerd. De rechter zegt expliciet in diens vonnis: "De rechtbank beoordeelt of gezien de feiten die het NRC c.s. op het moment van publicatie ter beschikking stonden, zij in de gepubliceerde artikelen mocht concluderen dat Knops was bevoordeeld". En verderop "De vraag in hoeverre de kwalificatie 'bevoordeling' voldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal, beantwoordt rechtbank bevestigend". Er is volgens de rechtbank "voldoende rechtvaardiging in de feiten te vinden voor de conclusie dat Knops is bevoordeeld". Ten aanzien van de medewerking van de gemeente aan de realisatie van de woning van Knops stelt de rechter: "De rechtbank concludeert op grond van het advies van de ambtenaren en hetgeen een getuige hierover heeft verklaard, dat vaststaat dat in de adviesnota van de ambtenaren van 9 april 2010 staat dat het door Knops ingediende plan voor de te bouwen woning niet voldeed aan de voorwaarden en dat het advies was om het Projectbesluit ongewijzigd vast te stellen en daarmee vast te houden aan de maximale inhoudsmaat van 1.000 m3" (waar Knops niet aan voldeed!). Verder zegt de rechter: "Hetgeen NRC c.s. heeft gepubliceerd – dat Knops van het college van B&W groter mocht bouwen dan in de bestaande regels voorzien en dat de regels voor hem zijn aangepast – is dan ook feitelijk juist". Gezien de uitspraak kan volgens Geurts slechts geconcludeerd worden dat Palmen zich in diens reactie bediende van juridische goochelarij. De  gemeenteraad reageerde niet op de stelling van de burgemeester Palmen en voldeed dan ook in geen enkel opzicht aan haar controlerende taak. Dat gold voor de coalitiepartijen CDA (de partij van Knops), Essentie, PvdA en D66/Groen LInks, maar óók voor de zigenaamde oppositiepartijen, Perspectief, VVD en BVNL.

In diens toepspraak tot de raad vertelde de voorzitter van SP Horst aan de maas, Paul Geurts, dat in het artikel van de Hallo meerdere uitspraken staan van Knops die niet juist zijn. Zo stelt Knops dat “niemand zelf naar mij toegekomen is om naar mijn kant van het verhaal te vragen”. Buiten het feit dat de journalisten de heer Knops om een weerwoord hebben gevraagd, heeft de SP Knops twee keer schriftelijk benaderd. Helaas heeft daar beide keren niet op gereageerd. "Dat is zijn goed recht, maar dan moet hij niet in de Hallo beweren dat er geen contact gezocht is met hem!", aldus Paul Geurts.

Reactie toevoegen

U bent hier