h

SP-rapport over betaalbare duurzaamheid en energie: "Iedereen moet mee kunnen doen"

5 maart 2022

SP-rapport over betaalbare duurzaamheid en energie: "Iedereen moet mee kunnen doen"

Foto: SP / SP

In de maand januari van 2022 heeft de SP Horst aan de Maas een enquête gehouden over de haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen en de kosten voor de energie (lees hier een eerste verslag van de enquête). Op basis van de reacties is een rapport opgesteld met een aantal aanbevelingen aan zowel de gemeente als woningcorporatie Wonen Limburg (zie bijlage).

De deelnemers aan de enquête - in totaal 110 - bewoonden voor zeventig procent huurwoningen – praktisch allemaal in het bestand van Wonen Limburg – en dertig procent koopwoningen. In de straten waar de enquête is afgenomen zijn alle bewoners op de hoogte gesteld van de resultaten van de enquête.

UIt het onderzoek kwam naar voren dat

  • op het totaal van huur- en koopwoningen bij elkaar er bij 105 van de 110 geënquêteerden in meer of mindere mate sprake is van reeds genomen maatregelen om energie te besparen. Hierbij ligt het percentage bij de koopwoningen logischerwijze wel hoger. Die laatste groep beschikt over het algemeen over meer middelen. Huurders nemen minder snel het initiatief om maatregelen te treffen en leggen die verantwoordelijkheid – terecht – eerder bij de verhuurder neer. Ook ontbreken vaak de middelen bij de huurders om maatregelen te nemen.
  • bijna de helft van de bewoners van de huurwoningen verwacht problemen te krijgen met de betaalbaarheid van de energiekosten. Bij de bewoners van koopwoningen ligt dit veel lager, ‘slechts’ een op de 6.

De SP doet een aantal aanbevelingen aan de gemeente Horst aan de Maas en woningcorporatie "Wonen Limburg". Het gaat om de volgende aanbevelingen:

1. De overheid – en zeker ook de gemeentelijke overheid – moet aan betere en specifiekere informatieverstrekking doen. En daar met name de mensen met de lage inkomens bij betrekken. Zij vinden minder makkelijk de weg in het woud van regelingen. Actieve informatieverstrekking moet specifiek gericht worden op deze groep en vindt dan niet plaats in reactie op een aanvraag. De gemeente is op de hoogte van de financiële situatie van de mensen en kan dus proactief optreden.

Het energieloket bestaat al geruime tijd, maar wordt over het algemeen niet snel door huurders gevonden.

2. Informatie en/of inwinning van advies moet daarnaast makkelijker te vinden zijn. Niet iedereen begeeft zich even makkelijk op de digitale snelweg. Daarnaast is het taalgebruik van de informatie – op papier of via een scherm – niet altijd helder.

Voor laaggeletterden en mensen met een buitenlandse achtergrond vormt dit zeker een probleem. Dat kunnen we ook constateren na de ophaalronde waarbij we nogal wat mensen van met name Poolse komaf hebben gesproken en die aangaven het zeer lastig te vinden wat er allemaal beschreven stond.

3. In de prestatieafspraken met woningcorporaties zou niet moeten staan dat het gemiddelde energielabel B is in 2030. Het streven zou moeten zijn dat minimaal een B-label voor alle woningen in hun bestand geldt.

4. De SP pleit ervoor dat sociale huurwoningen alleen gerealiseerd worden door corporaties óf de gemeente zélf . En als er in projecten geen mogelijkheid geboden wordt voor sociale huurwoningen, moet dat minimaal gecompenseerd worden door een project waar enkel sociale huurwoningen gerealiseerd worden bijvoorbeeld in een buurt waar overwegend koop- en markthuurwoningen staan.

5. De volgorde van toepassen van duurzaamheidsmaatregelen zou omgekeerd moeten worden. Pak eerst de huurwoningen aan en met name die in het sociale huursegment.  Degenen die besparing van kosten het hardste nodig hebben, kunnen dan als eerste van de maatregelen profiteren. En dat leidt tot een betere leefomgeving. En de uiteindelijke besparing op ernergie is juist bij deze woningen het grootst!

Het onderzoek van de SP kreeg als thema mee ‘Iedereen moet mee kunnen doen’. Bij verduurzaming van woningen liggen er meer kansen en mogelijkheden voor bewoners van koopwoningen. Zij kunnen ook makkelijker van regelingen gebruik maken. Denk daarbij voornamelijk aan duurdere investeringen als zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler. Daarom is het van belang om de aanbevelingen ter harte te nemen, zodat ook mensen met een lager inkomen meegenomen worden in de veranderingen die ons allemaal te wachten staan.

Reactie toevoegen

U bent hier