h

Meerderheid raad tegen voorstel SP voor verlaging grondprijzen starterswoningen

22 december 2021

Meerderheid raad tegen voorstel SP voor verlaging grondprijzen starterswoningen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 stond de vaststelling van grondprijzen voor het bouwen van woningen in Horst aan de Maas op de agenda. De SP kwam met een voorstel  om er voor te zorgen dat met name jongere starters - die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen - meer kans krijgen om een woning te kopen.

SP-fractievoorzitster Sonja van Giersbergen gaf aan dat ze  blij was dat de andere partijen ook zien dat er gebouwd moet worden in Horst aan de Maas. Daar heeft de SP vaak voor gepleit. In ieder geval is voor de SP het bouwen van 30% sociale huurwoningen (in het totaal aantal woningen dat gebouwd gaat worden)  heilig, zo stelde Van Giersbergen. Daarnaast zijn er jongeren die graag een woning willen kopen, maar die ontdekken dat de beschikbare woningen vaak onbetaalbaar zijn.

De grondprijs maakt een aanzienlijk deel uit van de koopsom. Om er voor te zorgen dat er goedkoper gebouwd kan worden heeft de SP  een voorstel ingediend, waarbij vooral een onderscheid gemaakt wordt in de prijzen van de woningen (zie bijlage). De bedragen die de SP op heeft genomen in haar voorstel zijn gebaseerd op het maximaal te lenen bedrag bij startersleningen, de grens van de Nationale Hypotheekgarantie en alles wat daarboven zit.

Met uitzondering van de fractie Perspectief wezen de andere fracties het voorstel van de SP af. Met name de woordvoerder van Essentie liet weten dat "de markt" de oplossing zou moeten bieden en dat we daarom juist niet méér zouden moeten reguleren. Overigens heeft Essentie eerder al aangegeven dat er ook minder sociale huurwoningen gebouwd zouden moeten worden in Horst aan de Maas dan de vastgestelde 30%. Het is duidelijk waar deze partij voor staat! Overigens gaat het bij de inbreng van Essentie om een wat vreemde redenatie, zo reageerde SP-woordvoerder Van Giersbergen. Het is juist "de markt" die de problemen waar we nu mee zitten, heeft veroorzaakt. "Wonen zou geen markt moeten zijn, maar een recht", aldus Van Giersbergen. Zij bepleitte dat er voor gezorgd moet worden dat jongeren die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen óók een woning moeten kunnen kopen als hun ouders geen "jubelton" ter beschikking hebben.

Opvallend was dat de PvdA, die de laatste tijd juist probeert haar sociale gezicht wat op te poetsen, zich aansloot bij de redenering dat "de markt" de oplossing zal bieden. PvdA-fractievoorzitter Wijnen stelde dat - als de jongeren lagere grondprijzen kunnen betalen - andere kopers dan méér moeten gaan betalen, om als gemeente even veel geld binnen te krijgen als begroot. Hij vergat kennelijk dat dát juist de kern is van "solidariteit".

BVNL, met woordvoerder Emons, maakte het helemaal bont. Zij beweerde altijd al pleitbezorger te zijn voor betaalbare woningen en lagere grondprijzen en wees er - terecht - op dat de prijzen in omliggende gemeenten lager zijn. Maar toen het er op aan kwam haar betoog kracht bij te zetten door het voorstel van de SP te steunen, liet ze het helaas afweten en steunde ze de verhogingen die B&W voorstelde. De fracties van D66/Groen Links en de VVD steunden - zonder verder commentaar - het voorstel van B&W om de grondprijzen te verhogen.

Het CDA liep - zoals gewoonlijk - blindelings achter haar wethouder aan. Toen de CDA-woordvoerder in eerste instantie gevraagd werd om een mening over het wijzigingsvoorstel van de SP te geven, reageerde hij afhoudend. Hij wilde eerst de mening van de wethouder horen. Toen CDA-wethouder Tegels het voorstel van de SP afwees, durfde ook de CDA-fractie afwijzend te reageren. Uiteindelijk stemde met het CDA de meerderheid van de raad tegen het voorstel van de SP om de grondprijzen voor specifieke groepen te verlagen.

Reactie toevoegen

U bent hier