h

Gaat huisvesting arbeidsmigranten aan de Horsterweg wel of niet door?

11 september 2019

Gaat huisvesting arbeidsmigranten aan de Horsterweg wel of niet door?

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Gaat de huisvesting aan de Horsterweg in Grubbenvorst wel of niet door? Die vraag kwam aan de orde in de raadsvergadering van Horst aan de Maas op dinsdag 10 september 2019. Als het aan de SP ligt niet, maar Wethouder Vostermans meent zeker te weten dat die huisvesting niet tegen te houden is. De gemeenteraad vroeg om een nader onderzoek of die stelling van de wethouder wel klopt.

Op 16 augustus 2019 stuurden bewoners van de Horsterweg en omgeving een brief naar de gemeente, waarin ze hun zorgen uitten over de ontwikkelingen aan de Horsterweg en omgeving en meer in het bijzonder de komst van een onderkomen voor de huisvesting van 194 arbeidsmigranten (zie voor de brief de bijlage). In de gemeenteraadsvergadering lichtte één van de bewoners, Jan Cox (zie foto), de brief van de bewoners nader toe voor de gemeenteraad, gesteund door een grote delegatie van omwonenden op de publieke tribune..

Na de toespraak van Jan Cox kondigde de burgemeester aan dat het debat over de brief en de toelichting van Jan Cox zou plaats gaan vinden in de late uurtjes. De brief stond namelijk aan het einde van de raadsvergadering geagendeerd. SP-raadslid Van Giersbergen deed echter een oproep om het debat meteen te starten, omdat de bewoners op de tribune anders te lang zouden moeten wachten. De gehele gemeenteraad schaarde zich achter haar voorstel (de toespraak van Jan Cox en het daar op volgende debat kunt u hier volgen. Het debat start na ongeveer 30 minuten).

Onduidelijkheid
In zijn betoog gaf Jan Cox aan dat de burgers zich grote zorgen maken over de ontwikkelingen, maar dat ze over wat hen te wachten staat nauwelijks informatie krijgen. Niet van de initiatiefnemers zelf en ook niet van de gemeente. Er is sprake van slechte communicatie: „We worden van het kastje naar de muur gestuurd”, stelde Cox namens de buurt. „Van enige dialoog met ons is geen sprake. We zijn niet tegen arbeidsmigranten. Er wonen al jaren arbeidsmigranten aan de Horsterweg. Maar nu worden het er wel erg veel. De initiatiefnemer zegt dat het mag en dat hij niet eens met ons hoeft te praten. We maken ons zorgen over onze toekomst. Wat voor kwaliteit van wonen houden wij nog over?” Er is volgens Cox nog veel onduidelijk. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bestemming van het stuk grond waar de initiatiefnemers de arbeidsmigranten willen huisvesten. Gaat het hier om een agrarische bestemming óf om de bestemming "Huisvesting arbeidsmigranten"? Sonja van Giersbergen, woordvoerder van de SP, die de spits afbeet in het debat, ging meteen in op die onduidelijkheid met betrekking tot de bestemming. Waar wethouder Vostermans beweerde dat op het stuk grond de bestemming al jaren "huisvesting arbeidsmigranten" drukte (en dat hij daarom niets kon doen tegen de plannen) wees Van Giersbergen op een bekendmaking van de gemeente van 3 december 2018 (zie bijlage), waarin stond dat er een vergunning was aangevraagd voor het aanpassen van de bestemming (van agrarisch naar huisvesting). De voltallige raad ondersteunde Van Giersbergen in haar verzoek om nader onderzoek te doen en wethouder Vostermans zegde dat onderzoek toe.

Hoeveel migranten mogen nog gehuisvest worden in Horst aan de Maas?
Voor de zomervakantie heeft B&W de gemeenteraad toegezegd dat er in de gemeente nog hooguit twee grote locaties (tot 400 arbeidsmigranten) zouden mogen worden ontwikkeld. Al snel werd duidelijk dat de plannen van CV Hugru uit Waalwijk (de initiatiefnemer aan de Horsterweg) niet bij die twee geteld werd, omdat - zo stelde Vostermans - het hier niet om een nieuwe locatie ging, maar om een locatie waar al eerder arbeidsmigranten (zo'n 25) gehuisvest waren. Volgens Vostermans waren er maar twee situaties, beide aan de Horsterweg, waar nog plannen - naast de twee die hij eerder genoemd had - mogelijk uitgevoerd zouden kunnen worden. Vostermans: „Ik ga er niet omheen draaien. Die percelen zijn uitzonderingen. Ooit, dat kan tien jaar geleden zijn, heeft de toenmalige raad deze bestemming daar vastgelegd”. Menig raadsfractie reageerde verbaasd op de ontdekking dat op twee percelen aan de Horsterweg zomaar arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden. Vostermans: „Als we die bestemming daar weg willen hebben, moet de gemeente flink de beurs trekken. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of dit initiatief zo ongewenst is dat we dat ervoor over hebben.” SP-woordvoerder Van Giersbergen gaf aan het toegezegde onderzoek (zie hiervoor) af te wachten vooraleer hier verder over gedebatteerd zou kunnen worden. De voorzitter van de raad, burgemeester Palmen, gaf haar daar gelijk in.

Richtlijnen voor een omgevingsdialoog nodig
Tijdens het debat bleek al snel dat vrijwel de gehele raad begrip had voor de zorgen van de bewoners aan de Horsterweg en omgeving. En er klonk ook kritiek op Vostermans. Zo vroeg Evelien Baas van D66/GroenLinks aan de wethouder waarom hij de gemeenteraad niet tijdig geïnformeerd had. Nu moest men een en ander uit de media halen. Zij pleitte voor de oprichting van een speciale werkgroep vanuit de gemeenteraad, die zich onder andere bezig zou moeten gaan houden met het opstellen van richtlijnen voor de omgevingsdialoog. Wethouder Vostermans wees er op dat de gemeente juridisch ook niet af kan dwingen dat de ondernemer met de buurt in dialoog gaat. Vostermans: "We hebben hem dat wel gevraagd. Daarop zijn twee infoavonden georganiseerd waarvan ik begrijp dat er één erg chaotisch is geweest. De ander is ook niet naar ieders tevredenheid verlopen”. Wethouder Vostermans wees Baas verder op het feit dat de gemeente al in gesprek is met de Werkgroep Arbeidsmigranten (lees hier het artikel over de raadsvergadering, waarin toegezegd is dat B&W in gesprek gaat met de werkgroep) over het opstellen van richtlijnen voor een dialoog. CDA-raadslid John Jenniskens uit Grubbenvorst wees D66/GroenLinks-woordvoerder Baas er op dat er wat hem betreft geen extra werkgroep vanuit de raad hoefde te komen, nu de gemeente al in gesprek is met de Werkgroep Arbeidsmigranten. Maar dat die richtlijnen er snel moesten komen vond de CDA-woordvoerder samen met de rest van de raad van groot belang, daarmee rechtdoend aan de oproep van de werkgroep in haar brief aan de raad, waarin om die richtlijnen gevraagd wordt (lees hier het bericht over de brief aan de raad en B&W). VVD-woordvoerder Elbers vroeg de wethouder snel met een raadsinformatiebrief te komen, waarin hij verslag doet van de vorderingen van de gesprekken. Dat werd toegezegd, evenals het verstrekken van verdere informatie over de gang van zaken naar aanleiding van vragen van PvdA-raadslid Van der Weegen.

U bent hier