h

Waarom geeft B & W geen informatie?

4 december 2003

Waarom geeft B & W geen informatie?

Enige tijd geleden heeft de SP vragen gesteld naar aanleiding van een illegale situatie aan de Schengweg. Omwonenden zouden (over)last hebben van die illegale situatie en hebben die gemeld bij de gemeente. De betreffende ambtenaar heeft echter aangegeven dat klachten formeel ingediend moeten worden. Het College van B&W heeft de SP geschreven dat leden van de raad zich niet moeten bemoeien met de handhaving en willen daarom de vragen van de SP niet beantwoorden. Daar is de SP het niet mee eens. Reden om een tweede brief te schrijven.

Niet voor de voeten lopen
In de brief aan B&W schrijft de SP dat het logisch is dat raadsleden het handhavingsteam in individuele gevallen niet voor de voeten gaan lopen. Maar als een raadslid vragen heeft bij het uitvoeren van regels en de handhaving daarvan, dient de mogelijkheid aanwezig te blijven om vragen te stellen. Dat moet hij doen vanuit de controlerende functie als volksvertegenwoordiger. Immers, aldus de SP, als het handelen van het college tot grote risico's zou leiden voor burgers of dat bedoeld handelen zou leiden tot ongewenste precedentwerking, dan is het de plicht van een raadslid vragen te stellen of zelfs met voorstellen om het gevaar of de precedentwerking weg te nemen.

In een democratie staat openheid voorop!
De SP vraagt zich af of de bestuurders van Horst aan de Maas het vervelend vinden als vragen gesteld worden en of ze liever de vrije hand hebben. Naar de mening van de SP betekent "democratisch" handelen een zo groot mogelijke openheid en transparantie. Maar buiten dat wijst de SP op de verplichting van het college van B&W - in het duale stelsel - gevraagd of ongevraagd informatie te geven aan de gemeenteraad. Het is vervolgens aan de raad om te beoordelen of zij met de verkregen informatie in de hand, over zou moeten gaan tot handelen, in welke zin dan ook. Het is opvallend dat – sinds de invoering van het duale stelsel – door raadsleden meer moeite gedaan moet worden om informatie te verkrijgen van het college van B&W of dat het college van B&W weigert informatie te verstrekken.

Opheldering gevraagd
De reactie van B&W op de brief van de SP roept vragen op. De SP wijst er op dat B&W voorstander zijn van afschaffing van de bureaucratie. In dat kader is het vreemd dat een klacht van een burger niet serieus genomen wordt als die klacht niet op een officieel formulier ingevuld wordt. De gemeente zou juist moeten stimuleren dat burgers zich bemoeien met zaken die fout gaan. Dat getuigt van gemeenschapszin. Een onderwerp dat in het onlangs gehouden debat over waarden en normen nog als positief gezien werd. Reden voor de SP om opheldering te vragen. De SP schrijft in haar brief tenslotte dat het mogelijk is dat de informatie, die gevraagd wordt, niet in de openbaarheid mag komen. In dat soort gevallen staat het B&W vrij om de raad vertrouwelijk te informeren. Overigens moet het college dat niet te vlug doen, want openheid en transparantie dienen volgens de SP leidraad te zijn. Overigens kan de SP zich niet voorstellen dat "vertrouwelijkheid" voor de situatie aan de Schengweg aan de orde is.

U bent hier