h

Lidmaatschap verenigingen wordt te duur!

22 december 2003

Lidmaatschap verenigingen wordt te duur!

Gevolg van besluit CDA, PvdA en VVD huur accommodaties te verhogen:
Tien procent van de volwassen Nederlanders stopt met sporten in verenigingsverband omdat het te duur is geworden. Bovendien haalt vijf procent van de ouders hun kinderen van de sportclub omdat ze de stijgende lasten niet langer kunnen betalen. Dat blijkt uit een enquête van Dagblad De Limburger, RTL-Nieuws en het NIBUD (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting). Voor de leden van verenigingen in Horst aan de Maas wordt het nog erger als gevolg van het besluit van CDA, PvdA en VVD in de gemeenteraad van Horst aan de Maas om de huurtarieven van gemeentelijke accommodaties drastisch te verhogen. Die conclusie mag getrokken worden uit een enquête van de SP onder een 60-tal verenigingen.

Enquête
Anderhalve week vóór de raadsvergadering van 16 december stuurde de SP een enquête naar zo'n 60 verenigingen in Horst aan de Maas. Doel van het onderzoek: vaststellen wat de gevolgen zouden zijn voor de verenigingen en de leden, als de huurtarieven van de gemeentelijke accommodaties fors ver- hoogd zouden worden. Er werd door vele verenigingen, grote en kleine, meteen gereageerd. En wat bleek? Nu al wordt gemiddeld zo'n 55 tot 65% van de contributie door de verenigingen gebruikt om de huur van de accommodatie te kunnen betalen. Bij een verhoging van de tarieven zullen leden dus nog veel meer contributie moeten gaan betalen. Volgens de verenigingen heeft dat vergaande gevol- gen! Om het huishoudboekje van de vereniging op orde te houden zal de contributie verhoogd moeten worden óf moet op een andere manier geld binnengehaald worden: door extra acties, meer sponsorin- komsten of hogere kantineopbrengsten (voor het beperkt aantal verenigingen die een eigen kantine hebben). Meer contributie betekent dat er leden – zeker in deze economisch slechtere tijden - afvallen. Extra acties voeren doet een beroep op de vrijwilligers in de vereniging, die toch al veel werk verzet- ten. Ook onder deze groep kunnen mensen af gaan haken. Wanneer meer verenigingen bij sponsoren gaan aankloppen, wordt de spoeling dun, zeker nu veel bedrijven moeite moeten doen het hoofd boven water te houden. Indien er geen mogelijkheden zijn om de inkomsten te verhogen, zoals voor verschil- lende verenigingen het geval is, dan zal er gesnoeid moeten worden in de activiteiten. Bijvoorbeeld in de vorm van minder trainingen of het stoppen van deelname aan de competitie. Ook dat kan uiteinde- lijk leiden tot ledenverlies!

Hoorzitting
Al in juli 2004 besloot de meerderheid van de gemeenteraad dat de huurtarieven van gemeentelijke accommodaties drastisch verhoogd moesten worden om de exploitatie kostendekkend te maken. In de raadsvergadering van december 2004 werd dit besluit definitief. In deze raadsvergadering bracht de SP naar voren dat de effecten voor de verenigingen – zoals gebleken was uit het onderzoek – groot waren. Daarom stelde de SP voor om eerst een hoorzitting te organiseren waarin de raad van de verenigingen kon vernemen wat de precieze effecten van de maatregel zouden zijn. Op basis daarvan kon dan later besluitvorming plaats vinden. De SP ging er van uit dat de verschillende partijen in de raad het voor- stel wel over zouden nemen. Want in de raadsvergadering van november hebben vrijwel alle partijen aangegeven dat er beter geluisterd moest worden naar de bevolking en dat – voordat er besluiten ge- nomen moeten worden – eerst goed gekeken wordt naar de effecten van het besluit. Het voorstel van de SP vond wel enige weerklank in de raad. Er is zelfs besloten na te gaan of zo'n hoorzitting georga- niseerd kan worden door de gemeenteraad. Maar het voorstel van de SP om tot die tijd niet te besluiten tot huurverhoging, werd afgewezen. Resultaat: het voorstel tot huurverhoging werd aangenomen door de vóórstemmen van CDA, PvdA en VVD. De SP wees de huurverhoging nadrukkelijk af!

U bent hier