h

Provincie Limburg wil meer grip op arbeidsmigratie

10 november 2023

Provincie Limburg wil meer grip op arbeidsmigratie

De Provincie Limburg wil meer grip krijgen op arbeidsmigratie. Dat blijkt uit een tijdens de behandeling van de begroting van de provincie voor 2024 door Provinciale Staten aangenomen motie van SP, PvdA, D66 en PvdD. In de motie spreekt Provinciale Staten uit dat alles in het werk gesteld moet worden om misstanden rondom arbeidsmigratie (uitbuiting, slechte huisvesting en dakloosheid) van arbeidsmigranten tegen te gaan en daarbij ook expliciet te kijken naar de rollen van de provincie als opdrachtgever, subsidieverlener, financier en als partner voor het bedrijfsleven.

Door de initiatiefnemers van de motie wordt geconstateerd dat het aantal in Limburg aanwezige arbeidsmigranten de komende jaren zal toenemen van 51.000 arbeidsmigranten in 2020 naar tussen de 65.000 en 75.000 arbeidsmigranten in 2030. Zij stellen vast dat uitbuiting van arbeidsmigranten en misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten ook in Limburg nog steeds aan de orde van de dag zijn. Er zijn nog steeds bedrijven waar niet goed met arbeidsmigranten wordt omgegaan en misstanden bij de huisvesting plaatsvindt. De koppeling tussen werken en wonen kan er volgens de indieners van de motie voor zorgen dat arbeidsmigranten dakloos worden zodra ze hun baan verliezen. Verkamering, illegale bewoning en ook de cumulatie van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten zet de leefbaarheid in Limburgse dorpen en wijken onder druk.

In het coalitieakkoord “Elke Limburger telt!” wordt de ambitie uitgesproken om de aanbevelingen van Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) samen met medeoverheden en werkgevers te realiseren, met als doel te komen tot "gedragen en humane huisvesting van arbeidsmigranten". Ondanks het feit dat er over in het coalitieakkoord over gesproken wordt komt het thema arbeidsmigratie niet terug in de begroting van 2024. Vandaar de motie, die door de meerderheid van Provinciale Staten is aangenomen.

Lees hier de inhoud van de motie "Grip op arbeidsmigratie".

U bent hier