h

Motie SP Limburg: "Zet subsidieregeling in voor de realisering van Zorgbuurthuizen"

10 november 2023

Motie SP Limburg: "Zet subsidieregeling in voor de realisering van Zorgbuurthuizen"

Op 10 november 2023 vergaderde Provinciale Staten van Limburg over de begroting van de provincie voor 2024. De SP-fractie in Provinciale Staten diende een motie in om te komen tot een stimuleringsregeling voor het realiseren van zorgbuurthuizen in Limburg. Daarmee steunt de fractie indirect de inspanningen van onder andere de SP-werkgroep Gezondheid in Horst aan de Maas om samen met de Stichting Smetenhof, de gemeente, zorginstellingen, Welzijnsorganisatie Synthese en Wonen Limburg samen met verschillende vrijwilligers in Lottum te komen tot zo'n Zorgbuurthuis. De motie werd door Provinciale Staten aangenomen.

In de motie geeft de SP aan dat de ouderwetse verzorgingshuizen niet meer bestaan, maar dat er nog altijd behoefte is aan zulke zorgvoorzieningen waar de menselijke maat leidend is en die naoberschap bevordert. Gewezen wordt op de door het ministerie van VWS opgezette Landelijke Actielijn ‘Wonen en Zorg’ voor het realiseren van kleinschalige woonvormen,
met een lokale aanpak, waarbij alle belanghebbenden een belangrijke rol hebben. Daarbij heeft de minister van VWS al aangegeven het concept zorgbuurthuis ‘kansrijk’ te vinden. Meerdere gemeenten in Limburg, waaronder Horst aan de Maas, zijn gestart met het opzetten van of doen onderzoek naar een eigen zorgbuurthuis. Zorgbuurthuizen kunnen volgens de SP een goede bijdrage leveren aan het oplossen van problemen in de
ouderenzorg zoals (maar niet gelimiteerd tot) het noodgedwongen apart wonen bij oudere echtparen vanwege zorgvragen, of hoge vervoerskosten naar dagbestedingslocaties.

Met de motie vraagt de SP aan het college van Gedeputeerde Staten om
vanuit het Leefbaarheidsfonds extra aandacht te hebben voor het opzetten van Limburgse zorgbuurthuizen zodat onze samenleving aan de slag kan met het opzetten van kleinschalige zorg in wijk en dorp en daarvoor met het Rijk in overleg te treden hoe aanvullend budget verkregen kan worden om de Limburgse regeling kracht bij te zetten.

Lees hier de inhoud van de motie ‘Stimuleringsregeling Zorgbuurthuizen’ waarin het college wordt opgeroepen om vanuit het Leefbaarheidsfonds de ‘subsidieregeling Limburgse zorgbuurthuizen’ op te zetten zodat onze samenleving aan de slag kan met het opzetten van kleinschalige zorg in de wijk.

U bent hier