h

SP en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten hekelen bezwaarprocedure Venlo

23 maart 2023

SP en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten hekelen bezwaarprocedure Venlo

Op maandag 13 maart vond een hoorzitting van de gemeente Venlo plaats waarin de bezwaren behandeld werden tegen de vergunning-verlening voor de plannen van Vida XL op de grens met Horst aan de Maas een nieuw distributiecentrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden en een “logiesverblijf” voor 600 arbeidsmigranten te bouwen. Tijdens de hoorzitting werden onder andere de SP-afdelingen Venlo en Horst aan de Maas en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas gehoord. Naar de mening van SP en de werkgroep is de door de gemeente Venlo gehanteerde procedure niet gestoeld is op een onafhankelijke beoordeling van de bezwaren. Volgens de SP en de werkgroep is de procedure zo ingericht dat het eventuele bezwaarmakers zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt om hun bezwaren over het voetlicht te brengen. Reden om een brief te sturen naar de gemeenteraad en B&W van Venlo (zie bijlage).

De gemeente Venlo hanteert geen specifieke regeling (verordening) voor de bezwaarprocedure, met als gevolg dat die procedure (binnen de kaders van de wet) volstrekte willekeur mogelijk maakt. Zo wordt ambtelijk bepaald of bezwaarmakers ontvankelijk zijn en daar waar besloten wordt dat een bezwaarmaker niet ontvankelijk zou zijn, wordt die ook niet uitgenodigd voor een hoorzitting. Het lijkt er op dat de ambtenaren daarbij slechts één criterium hanteren: de afstand tot – in dit geval – de locatie van Vida XL, terwijl er meerdere criteria te hanteren zijn. Het feitelijke criterium is of bezwaarmakers “last” hebben van de plannen waartegen ze bezwaar maken. Dat dient objectief vastgesteld te worden, volgens SP en werkgroep.

De hoorzitting wordt voorgezeten door ambtenaren van de gemeente Venlo. Zij dienen daarbij de bezwaren en het verweer van hun collega’s (die spreken namens het College van B&W) te toetsen en te beoordelen. Daarmee is er sprake van de spreekwoordelijke “slager, die zijn eigen vlees keurt”, aldus SP en werkgroep. Daarmee wordt op z’n minst de schijn gewekt, dat er geen sprake is van objectieve en onafhankelijke beoordeling van de bezwaren. En omdat het college van B&W niet voorafgaande aan de hoorzitting, maar tijdens die hoorzitting haar mening over de bezwaren kenbaar maakt, zijn de bezwaarmakers niet of nauwelijks in staat op de argumenten te anticiperen. Dat moet dan dus voor de rechter gebeuren. Dat zet de bezwaarmakende burger op achterstand.

Volgens de Awb dienen hoorzittingen in het kader van de bezwarenprocedure openbaar te zijn. Maar de ruimte waarin de hoorzitting gehouden werd, was veel te klein. In die ruimte was alleen plaats voor de bezwaarmakers, de ambtelijke vertegenwoordigers van B&W, de leden van de hoorcommissie en twee toehoorders.

Groot bezwaar maken SP en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen het feit dat de gemeente Venlo gegevens van de bezwaarmakers (in dit geval naam en adres) beschikbaar heeft gesteld aan de vergunninghouder, in dit geval Vida XL, terwijl de bezwaarmakers door de gemeente al niet-ontvankelijk zijn verklaard. Daarmee overtreedt de gemeente Venlo volgens SP en werkgroep de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de wet die moet voorkomen dat persoonsgegevens tussen particuliere bedrijven en overheidsinstanties worden uitgewisseld. De werkgroep en de SP roepen B&W op deze gang van zaken kenbaar te maken bij haar integriteitsadviseur en privacy-officer, met het verzoek een advies aan B&W uit te brengen hoe dit voortaan te voorkomen en hoe nu en in de toekomst de privacy van bezwaarmakers beter te beschermen en te waarborgen.

U bent hier