h

SP en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten bij hoorzitting Venlo over Vida XL

18 maart 2023

SP en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten bij hoorzitting Venlo over Vida XL

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op 13 maart 2023 vond de hoorzitting plaats van de bezwaarmakers tegen de plannen van Vida XL voor de bouw van een nieuw (derde!) distributiecentrum, huisvesting van 600 arbeidsmigranten en een parkeerplaats met overnachtingsmogelijkheden voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. SP Venlo en Horst aan de Maas lichtten daar samen met de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten hun bezwaren tegen de plan toe (zie bijlage).

Procedure niet objectief
Paul Geurts uitte namens de bezwaarmakers kritiek op de gevoerde procedure. Ambtenaren hadden voorafgaande aan de hoorzitting al bepaald wie er – in hun ogen - wel of niet belanghebbende is en de hoorcommissie bestond niet uit onafhankelijke leden, maar werd gevormd door ambtenaren van de gemeente Venlo. Die ambtenaren moesten de argumenten van hun collega-ambtenaren beoordelen, die het college van B&W vertegenwoordigden. “De slager die zijn eigen vlees keurt”, volgens de bezwaarmakers. Opvallend ook: de gemeente zélf heeft niet voorafgaande aan de zitting haar reactie op de bezwaren doorgestuurd. Tijdens de zitting pas werd er op gereageerd. Daardoor konden de bezwaarmakers zich niet echt voorbereiden op de reactie van de gemeente. De bezwaarmakers worden daarmee meteen al op achterstand gezet. De advocaten van Vida XL hebben wél een verweerschrift ingediend, maar deden dat pas op het allerlaatste moment, vrijdag 10 maart, zodat er nauwelijks tijd was dat verweer te weerleggen. Tenslotte merkte de vertegenwoordiger van de bezwaarmakers op dat hoorzittingen openbaar dienen te zijn. Officieel is dat in Venlo ook het geval. Maar vooraf wees de gemeente de bezwaarmakers er per mail op dat er maximaal twee personen als toehoorder aanwezig konden zijn. De ruimte waarin de hoorzitting plaatsvond was met de vertegenwoordigers van B&W, de leden van de hoorcommissie en de vertegenwoordigers van de bezwaarmakers samen met twee toehoorders namens Vida XL volledig gevuld…

Privacy geschonden
In het verweer van de advocaten van Vida XL stonden de namen en adressen van alle bezwaarmakers vermeld. Die gegevens heeft de gemeente Venlo naar Vida XL doorgestuurd. Tegen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), de wet die moet voorkomen dat persoonsgegevens tussen particuliere bedrijven en overheidsinstanties worden uitgewisseld. Kennelijk laten de gemeente Venlo en Vida XL zich weinig gelegen aan de privacy van mensen. 

Gronden om vergunning te vernietigen
Tijdens de zitting kwamen een aantal punten naar voren, op basis waarvan een rechter waarschijnlijk de vergunning zou vernietigen. Zo kwam aan de orde dat de berekeningen met betrekking tot stikstof die uitgestoten wordt tijdens de bouw niet klopten. Het verweer van B&W op dit punt was erg warrig. De berekening die bij de vergunning gevoegd was, klopte niet en was ‘per ongeluk’ aan de stukken toegevoegd. Er was wel een nieuwe berekening gemaakt die ook deel uit zou maken van de vergunning. Verder was er in januari 2023 opnieuw een berekening gemaakt, met weer andere uitkomsten. En als kap op de vuurpijl hebben de advocaten van Vida XL ook een nieuwe berekening gemaakt, die ze toegevoegd hebben aan hun verweer. De gang van zaken op dit punt zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het college van B&W.

Ook bij de huisvestingslocatie voor de arbeidsmigranten kunnen vraagtekens geplaatst worden. Het betreft een zogenaamd “logiesverblijf”. Een “logiesverblijf” hoeft niet te voldoen aan eisen met betrekking tot duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De motivatie om een vergunning te verlenen onder de titel “logiesverblijf” zou zijn dat de arbeidsmigranten toch ‘maar’ maximaal vier maanden gehuisvest zouden mogen worden op deze locatie. In zijn pleidooi wees de vertegenwoordiger van SP en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten erop dat de arbeidsmigranten met de plicht om na vier maanden te vertrekken geen enkele huurbescherming kregen. Terwijl de Commissie Roemer (die aanbevelingen heeft gedaan aan de regering om de arbeidsmigranten beter te behandelen) er op gewezen werd dat arbeidsmigranten niet meteen op straat moet worden gezet als hun werk beëindigd zou worden. In de reactie van de ambtelijke vertegenwoordiger van B&W werd aangegeven dat Vida XL een positieve reputatie heeft. Volgens de betreffende ambtenaar zou Vida XL haar arbeidsmigranten niet op straat zetten na vier maanden, als ze niet elders nog geen huisvesting gevonden hebben. En so wie so zou de gemeente toch niet kunnen controleren of de arbeidsmigranten langer dan vier maanden gehuisvest zouden worden. Heel duidelijk werd dat er met de titel “logiesverblijf” slechts sprake was van een schijnconstructie, die het mogelijk maakt dat de huisvesting plaatsvindt pal onder een windmolen en dat de locatie valt buiten de veiligheidszone die de provincie heeft voorgeschreven.

Wat betreft de truckparking met overnachtingsmogelijkheden voor chauffeurs merkt Geurts namens de SP en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten op, dat de chauffeurs in de weekenden op het terrein aan de Mary Kingsleystraat in hun vrachtauto gaan overnachten. Die voorziening voldoet volgens Geurts op geen enkele wijze aan de gewijzigde regels voor de rij- en rusttijden (Vo 561/2006 en 165/2014) die op 20 augustus 2020 zijn ingegaan.

"Positieve reputatie" van Vida XL
Tijdens het verweer van de ambtelijk vertegenwoordiger van B&W van Venlo werd steeds gewezen op de “positieve reputatie” van Vida XL en daarom zou de gemeente in de vergunning een aantal zaken niet hoeven te regelen. De gemeente vertrouwt er bijvoorbeeld op dat Vida XL met betrekking tot het beheer adequaat zal handelen. Dat bracht SP-vertegenwoordiger Alexander Vervoort er toe op te merken dat duidelijk is dat zowel het bedrijf als de gemeente geen maatschappelijke verantwoording nemen: de lusten zijn voor het bedrijf, de lasten voor de samenleving. Hij wees er ook op dat bij de vergunningverlening (te) veel is uitgegaan van ‘aannames’ en het ‘overbodig’ zijn van regels, zodat het bedrijf daar niet op aan te spreken is. Alleen uitgaan van de “positieve reputatie” van het bedrijf is daarvoor toch te mager! Alle reden om te blijven bij de oproep van de SP en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten: stop met de plannen van Vida XL!

U bent hier