h

SP: Reactivering vliegbasis De Peel slecht idee

7 september 2019

SP: Reactivering vliegbasis De Peel slecht idee

Foto: Vliegbasis / De Peel

Het ministerie van Defensie heeft onlangs de voorbereiding aangekondigd van een luchthavenbesluit voor de militaire basis De Peel. Kern van dit luchthavenbesluit is het als (militair) vliegveld inrichten van de huidige Luitenant-Generaal Bestkazerne (nu landmacht). Het spreekt voor zich dat deze ontwikkeling gevolgen zal hebben voor de omgeving van deze basis.

De SP Horst aan de Maas kan op basis van de nu beschikbare gegevens (nog) moeilijk inschatten wat deze gevolgen precies zullen zijn. Echter, op basis van ervaringen die op andere plaatsen zijn opgedaan, en de reacties en beleving van omwonenden van andere vliegvelden is duidelijk dat deze ontwikkeling een grote impact zal hebben op de woon- en leefomgeving, tot in een ruime omgeving van de beoogde locatie, en geen positieve! Verwacht mag worden dat de woon- en leefomgeving zeer nadelige gevolgen zal ondervinden van het in gebruik nemen van deze basis. De SP Horst aan de Maas zet dan ook zeer grote vraagtekens bij de wenselijkheid van deze ontwikkeling van landmachtkazerne naar luchtmachtbasis. Deze ontwikkeling speelt zich niet op Horster grondgebied af maar even goed wordt gevreesd voor nadelige gevolgen voor de inwoners.

Via een brief aan het college wil SP weten of er contact is met andere gemeenten rondom de basis, en zo ja, of er onderlinge afstemming plaatsvindt met betrekking tot de gevolgen van de nieuwe ontwikkeling van vliegbasis De Peel. Verder wil de SP weten hoe sterk de geluidshinder zal zijn door de inzet van F-35 en andere toestellen en het effect dat het gebruik van de basis heeft op het woongenot van de bewoners in de diverse zones, zowel binnen- als buitenshuis.

Rondom het punt van de stikstof is het van belang te weten wat voor beperkingen dit mogelijk oplevert voor de bouw van woningen en de ontwikkeling van de infrastructuur, en niet te vergeten de impact op de natuurgebieden (Natura 2000).

Er kunnen nadelige gevolgen verwacht worden ten aanzien van toerisme en recreatie.

Volgens de SP zou het onderzoek naar de milieueffecten niet alleen op basis van kwantiteit - aantal decibel, hoeveelheid CO2 en fijnstof - maar ook op basis van kwaliteit - samenstelling en effecten daarvan op mens, flora en fauna - opgezet moeten worden.

U bent hier