h

Debat over toekomst van de landbouw geslaagd

15 oktober 2017

Debat over toekomst van de landbouw geslaagd

Foto: SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg / SP Horst aan de Maas

Op 9 oktober organiseerde de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een debatavond - met de titel "Geen Groei naar Bloei" - over de toekomst van de landbouw. Een vijftal sprekers (André Vollenberg van Behoud de Parel; Hubert Mackus, namens het CDA lid Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg; Sieta van Keimpema, voorzitster van de Dutch Dairymen Board; Guus Geurts, publicist en consultant met betrekking tot globalisering, landbouw en milieu en Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor de SP - foto hieronder ) gingen met elkaar en het talrijke publiek in gesprek over de problemen en oplossingen van – vooral - de Intensieve Veehouderij (IV).

Foto: SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg / SP Horst aan de Maas

De problemen van de IV-sector werden breed onderkend, maar ook de problemen die de IV veroorzaakt werden benoemd. Mestoverschot, CO2-uitstoot, afbraak van organische stoffen in de grond, internationaal gesleep met grondstoffen en voedsel. De landbouw krijgt – zo werd algemeen geconcludeerd – te lage prijzen voor haar producten, terwijl m.n. de retail en multinationals het grote geld binnen halen. Een verdere liberalisering (in de vorm van vrijhandelsverdragen als TTIP en Ceta) zal de positie van boeren nog verder aantasten. Om de kosten te kunnen drukken leidt dat veelal tot schaalvergroting. En dat op zijn beurt leidt er toe dat kleine familiebedrijven afhaken en boeren op het platteland tegenover hun buren komen staan, omdat de volksgezondheid in het gedrang komt.

De oplossingen die aangedragen worden zijn divers. Consumenten moeten de juiste prijs betalen voor gezonde voeding en slechte voeding moet – bijvoorbeeld via een vleestaks – onaantrekkelijk gemaakt worden. Door (ook internationale) regelgeving moet de macht van retail en multinationals teruggedrongen en de positie – ook van kleine familiebedrijven – verbeterd worden. In sommige situaties kunnen technische hulpmiddelen soelaas bieden, maar bovenal zal het beleid in Europa verbeterd moeten worden.

Foto: SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg / SP Horst aan de Maas

Aan het eind van de avond pleit de presentator van de avond – Paul Geurts (voorzitter SP-werkgroep Land- en Tuinbouw) – voor een dialoog tussen burgers en boeren, die in gezamenlijkheid moet leiden tot een voor boeren rendabele bedrijfsvoering en voor burgers een gezonde leefomgeving.

U bent hier