h

SP Horst aan de Maas: "geen prestigeprojecten maar investeren in leefbaarheid!"

27 juni 2003

SP Horst aan de Maas: "geen prestigeprojecten maar investeren in leefbaarheid!"

De Floriade, Tuinbouwgebied Californië, de komst van het Chinapark... Zaken die belangrijker zijn dan de leefbaarheid van burgers? Tijdens de bespreking van de financiële situatie van Horst aan de Maas afgelopen dinsdag heeft de SP op die vraag een duidelijk antwoord gegeven. Geen prestigeprojecten, maar investeren in leefbaarheid! De SP constateert dat het huidige CDA-PvdA-VVD-college wil bezuinigen op de leefbaarheid van burgers, die ondertussen wel méér moeten gaan betalen.

Horst aan de Maas is een rijke gemeente. De gemeente heeft 3 keer zoveel geld in reserve als volgens algemene normen nodig is. Daarnaast heeft ze heel veel geld gestoken in allerlei potjes, bijvoorbeeld voor het bevorderen van de agribusiness en het toerisme. De SP is van mening dat we veel minder reserve hoeven te hebben. Dat geld moet gebruikt worden voor de burgers. Daarnaast wil de SP geld anders besteden dan CDA, PvdA en VVD. In plaats van allerlei prestigeprojecten van de grond krijgen, denkt de SP dat het veel beter is om te investeren in natuur en milieu, er voor te zorgen dat kleinschalige bedrijven - zowel in land- en tuinbouw als in toerisme en recreatie - een voet aan de grond krijgen.

Voor de SP is leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Het is schrijnend te noemen dat het college voorrang geeft aan zogenaamde 'majeure' projecten, in plaats van spoed te zetten achter het realiseren van plannen met betrekking tot openbare verlichting. Of de upgrading van het centrum Grubbenvorst en de aanpak van knelpunten in de Mussenbuurt (waarvoor al in 1999 een toekomstvisie is gepresenteerd) Of het honoreren van verzoeken voor verkeersmaatregelen door bijvoorbeeld burgers en dorpsraden. Overigens ook nog een positieve opmerking richting college: de SP is blij dat B&W erkennen dat het ontbreken van een milieubrede beleidsvisie een gemis is en dat ze daar nu iets aan gaan doen...."

Wat de SP betreft moet begonnen worden bij de basis: de gemeenschap. B&W slaan een aantal treden over en het is bekend: des te sneller je naar boven gaat, des te harder je valt. De SP pleit voor een goed voorzieningenniveau in het kader van de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). De SP maakt zich sterk voor de invoering van de Brede School. En wat de SP betreft dient 3% van het grondgebied gereserveerd te worden voor speelterreinen voor kinderen. In ieder geval moet voor de al gemaakte plannen geld uitgetrokken worden om de plannen uit te voeren. Wat die Brede School betreft, daarmee wordt bedoeld, dat een schoolgebouw naast gebruik voor onderwijsdoeleinden ook gebruikt wordt voor gezondheidsvoorzieningen, culturele zaken, een soort buurthuis en ga zo maar door. Dan is het gebruik van zo'n gebouw goedkoper en tegelijkertijd breng je een aantal belangrijke voorzieningen weer dicht bij de mensen. Daarom ook heeft de SP er voor gepleit dat het rijksgeld voor vernieuwing van het onderwijs aan het onderwijs wordt gegeven, in plaats van benut voor andere zaken.

Tenslotte bracht de SP in haar verhaal de zorgen naar voren ten aanzien van de nieuwbouw voor de bibliotheek en 't Gasthoês. Het is van belang dat het Gasthoês aan de eisen van de tijd aangepast wordt, zolang de plannen voor een "Kulturhus" nog geen gestalte hebben gekregen, zodat er geen verloedering optreedt. Wat de bibliotheek betreft zou in 2003 begonnen worden met de bouw van de nieuwe bibliotheek op P1. Nog steeds is er niets concreets vernomen. Er zijn beloften aan de burgers gedaan, er zijn beloften aan het bestuur van de bibliotheek gedaan en de raad heeft kaders gesteld. Hoezo slagvaardig besturen? Verre van dat. Naar de mening van de SP duurt het allemaal te lang.

U bent hier