h

SP -commentaar in de gemeenteraad op de bestuurlijke rapportage (BURAP): geen prestigeprojecten maar investeer in leefbaarheid

26 juni 2003

SP -commentaar in de gemeenteraad op de bestuurlijke rapportage (BURAP): geen prestigeprojecten maar investeer in leefbaarheid

Paul Geurts: Meneer de voorzitter, in de krant lezen we dat Horst aan de Maas de stormbal hijst. In haar persbericht schrijft B&W dat ze ondanks de tegenwind op de ambitieuze weg door blijft gaan. Er is geen geld voor nieuwe plannen, tarieven voor het gebruik van accommodaties stijgen, op het onderhoud van diezelfde accommodaties wordt bezuinigd, er wordt beknibbeld op subsidies en op de kosten voor voorzieningen voor gehandicapten. Tegelijkertijd stijgen de lasten in de vorm van hogere legesheffing en OZB-belasting. Er wordt bezuinigd op de leefbaarheid van burgers, die wel méér gaan betalen. Ondertussen tamboereert B&W - nu al weer voor het derde jaar op rij - op haar ambitieuze karakter. Langzaamaan verwordt de "communicatie" van de gemeente tot een ordinair reclamespotje, waar het college zelf kennelijk in gaat geloven. Het ambitieuze karakter schuilt vooral in allerlei projecten die met name de belangen dienen van bedrijven. Denk aan de Floriade, de Peelbergen en het Chinapark en aan het Tuinbouwproject Californië. We hebben het al vaker gesteld: de twee economische fondsen, gericht op Toerisme en Recreatie aan de ene kant en Agribussiness aan de andere kant, krijgen naar verhouding aanzienlijk meer geld dan het fonds voor leefbaarheid. En zo langzamerhand - zeker nu we in zwaar weer komen en allerlei prestigieuze projecten koste wat kost toch doorgezet worden - begint de idee bij ons post te vatten, dat B&W - ter meerdere eer en glorie van zichzelf - vooral de rol van ondernemer speelt in plaats van de hoedster van de belangen van haar burgers!

We zien - bijvoorbeeld in Venray - dat ook anderen, zoals de PvdA-fractie aldaar, vraagtekens gaan zetten bij dit soort investeringen. Komen we bij de opmerkingen in de BURAP zelf. Meneer de voorzitter, graag willen wij aangeven waar de prioriteiten liggen van de SP en hoe we dat willen financieren. Wij verzoeken het college in te stemmen met de visie van de SP-fractie en aan te geven op welke wijze zij die visie denkt te gaan honoreren in de binnenkort in voorbereiding te nemen begroting 2004. Uitdrukkelijk kiest de SP voor leefbaarheid van en voor burgers in Horst aan de Maas. Om dat te kunnen betalen, dient gestopt te worden met de ambitieuze projecten als Floriade en Chinapark, die de gemeenschap op termijn slechts malheur brengen, de burgers veel gaan kosten en die slechts voor een aantal bedrijven voordelig kunnen zijn. "Horst aan de Maas op de kaart zetten" als doel stellen, is toegeven dat het om prestigeobjecten gaat. Het geld dat daar naar toe gaat, kunnen we beter benutten voor andere zaken. Zaken die de burgers rechtstreeks ten goede komen. En dan de Algemene Reserve. Naar onze mening is die veel te hoog. We hebben dat al vaker naar voren gebracht en eind 2001 gevraagd om een notitie die onderbouwt waarom de reserve zo hoog moet zijn. Wat ons betreft dient de richtlijn van de provincie aangehouden te worden. Dat betekent een Algemene Reserve van om en nabij de 2 miljoen euro. Overigens moeten we alle gelden die in fondsen gestort zijn uitdrukkelijk betrekken bij de beoordeling van het weerstandsvermogen. Wat de SP-fractie betreft kan de Algemene Reserve ruim afgeroomd worden en met name ingezet worden voor zaken die in de BURAP als "incidenteel" betiteld zijn en enkele posten die weliswaar een structureel karakter hebben, maar waarvan de uitgaven op termijn binnen de perken te houden zijn. In alle gevallen gaat het dan om zaken betreffende de leefbaarheid. Indien de leefbaarheid als belangrijkste prioriteit aangenomen wordt door deze raad en we nog niet voldoende financiële middelen zouden hebben om de ambities van de SP op dit terrein waar te maken, dan - en luistert u goed - alleen dan is de SP bereid de burgers een hogere bijdrage te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere OZB. De SP is er van overtuigd dat de burgers best bereid zijn hogere lasten te dragen, indien de burgers merken dat hun dure belastinggeld rechtstreeks aan hun eigen belangen ten goede komen: Het belang van goed onderhouden voorzieningen, lage tarieven en fatsoenlijke ondersteuning van de inzet van verenigingen in de vorm van subsidies ten gunste van de leefbaarheid. Daarbij vinden wij - maar dat mag als bekend verondersteld worden - dat de gemeente er alles aan moet doen om de sterkste schouders de hoogste lasten te laten dragen. Dat kan ons inziens door afvalstoffenheffing en rioolrecht geheel onder te brengen in de OZB en de verhoudingen daarbinnen maximaal ten gunste van de gebruikers van die woningen te laten komen. Dat dit goed mogelijk is, heeft Horst al bewezen vóórdat ze opging in Horst aan de Maas! Meneer de voorzitter., aan het einde van mijn bijdrage aan de SP-inbreng nog enkele concrete zaken: De gemeente Horst aan de Maas maakt veel - te veel - gebruik van tijdelijk personeel en externe bureaus. In concrete gevallen - daarbij denk ik aan het tijdelijk personeel van 't Gasthoês bijvoorbeeld - is de gemeente veel goedkoper af met vaste krachten, die veelal ook nog eens een grotere betrokkenheid tonen bij het werk. In de ambtenarenpool i.s.m. andere gemeenten, waar wij voor gepleit hebben, wil wethouder Dings geen verdere energie steken. Daarom stellen wij voor - vooruitlopend op zo'n ambtenarenpool - duidelijk op papier te zetten op basis van welke criteria tijdelijke krachten ingehuurd worden, hoelang "tijdelijk" is en wanneer tijdelijk omgezet wordt in vast. Waar het gaat om externe bureaus vragen wij eveneens criteria op te stellen op basis waarvan besloten wordt het werk niet zelf te doen, welke procedure gehanteerd wordt bij het aantrekken van deze bureaus en op welke wijze de onafhankelijkheid van bureaus, daar waar het bijvoorbeeld gaat om onderzoeken, gewaarborgd wordt. Onze verwachting is dat daarmee geld bespaard wordt, dat gebruikt kan worden voor het verbeteren van de leefbaarheid. Graag zou ik - zoals eerder al verzocht - op één A4tje - een overzicht willen hebben van alle financiële malheur die op ons afkomt. Nu staat dat ook wel in de BURAP, maar verspreid. Ook willen wij graag een overzicht van alle fondsen die inmiddels in het leven zijn geroepen. Kenmerk van de fondsen is, dat de raad er niet meer over gaat en er hooguit achteraf iets over kan zeggen. Wij zijn geen voorstander van fondsvorming, omdat het budgetrecht van de raad daarmee uitgehold wordt, de transparantie verloren gaat en het sturen van financiën minder flexibel is. Het zou de raad sieren in tijden van bezuiniging niet over te gaan tot verhoging van raadsvergoedingen. Juist op dat punt is terughoudendheid geboden. Wij worden daar in gesterkt door het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, dat stelt dat vergoedingen voor cursussen, congressen, en dergelijk, inderdaad - zoals de SP-fractie gesteld heeft - onderdeel uit maken van de individuele vergoedingen voor raadsleden. Wij wijzen het extra budget voor cursussen e.d. af en zijn van mening dat eventuele uitstapjes van de raad door de raadsleden zelf betaald moeten worden op het moment dat ze geen meerwaarde betekenen voor de gemeenschap. Wij verzoeken raad en college het budget voor cursussen, congressen, en dergelijke dan ook niet te honoreren.

Wilma Kurvers: Meneer de voorzitter, een aantal zaken wil ik hier naar voren halen met betrekking tot milieu, verkeer, ruimte en economie. Laten we met de deur in huis vallen en eens een balletje opwerpen over de afvalverwerking. In de BURAP wordt aangegeven dat de hoeveelheid Groenafval toeneemt. Dat zou toch gunstig moeten zijn? Immers, bij de presentatie van de plannen aan de fractievoorzitters werd gesteld dat alleen Groenafval makkelijker en tegen een betere prijs weg te zetten was. Volumestijging betekent dus meer inkomsten zou je zeggen. Terwijl hier beweerd wordt dat het de gemeenschap meer kost. Hoe is dat met elkaar te rijmen? De pilot zou gesubsidieerd worden, was de stelling bij de presentatie. Nu wordt gesteld dat de subsidiepot leeg is. Hoe kan dat? Is niet vooraf bekeken of er überhaupt nog wel subsidie te krijgen was? Dan het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de deeltaxi. In januari dit jaar ging het CVV voortvarend van start, als een aanvulling maar meer nog als vervanging van het regulier openbaar vervoer. De deeltaxi is tot nu toe een groot succes gebleken, de behoefte is groot zowel bij WVG'ers (mensen met een voorziening volgens de Wet Voorzieningen Gehandicapten) en senioren als bij niet WVG'ers. Dat is op zich ook niet zo vreemd, want het openbaar vervoer - zo daar in onze regio nog sprake van is - is uiterst beperkt, zowel qua bestemming als frequentie. We hebben inmiddels kunnen vernemen dat per 1 juli a.s. het prijskaartje voor de deeltaxi per zone met € 0,55 verhoogd gaat worden naar € 1,25, waarbij werd vermeld dat de tarieven voor gehandicapten vooralsnog gehandhaafd blijft, de bijdrage voor senioren wel wordt verhoogd, dat de provincie een extra bijdrage gaat leveren (tevens ter compensatie van de opgeheven buslijnen c.q. haltes) en dat de deeltaxi in tegenstelling tot eerdere berichten toch gewoon tot 2 uur 's morgens inzetbaar is. Hoe ziet het college de ontwikkeling van de Deeltaxi in de nabije toekomst m.b.t. met name het financiële aspect en de positie van de WVG'ers en senioren? Van belang is dat mensen gebruik kunnen blijven maken van het CVV. In de eerste plaats mogen mensen met een handicap niet de dupe van bezuinigingen worden. Daarnaast wil ik er op wijzen dat eind 2002 een aantal halten en de buurtbus zijn opgeheven met het oog op de komst van het CVV. Voor mensen die gebruik maken van deze voorzieningen is het CVV geen alternatief maar de enige oplossing. Voor wat betreft de woningbouw en volkshuisvesting is al vaker geconstateerd dat er te weinig contingent is voor onze gemeente. Met name in de kernen, ook van de kleinere dorpen is de behoefte groot. Kan het college aangeven hoe zij - vooruitlopend op het definitieve verschijnen van het volkshuisvestingsplan - concreet gaat zorgen voor betaalbare huurwoningen op korte termijn. Waar het gaat om jongerenhuisvesting hebben wij u onlangs een brief gestuurd met een suggestie voor behoud van het zogenaamde pand Mooren. Wat is uw standpunt in deze met betrekking tot de vragen die daarin gesteld worden? Momenteel worden er plannen gemaakt om bebouwing in het buitengebied makkelijker te maken door versoepeling van de bouwregels. De SP vindt dat een slechte zaak. In de aanbieding van de BURAP geeft het college met betrekking tot het fietspad Horst-Lottum aan, dat een deel van de dekking van de aanleg gerealiseerd kan worden middels de voorziening onderhoud wegen. Vervolgens komen er enkele suggesties - 3% verhoging OZB-tarieven, beschikking over de toeristisch/recreatieve reserve en/of bijdragen van derden - waaruit de raad, voor 2004 - mag kiezen om het overige deel van zo'n € 203.000,= te dekken. Voor 2003 geldt een bedrag van € 61.000,= dat nog niet gedekt is. Daarvoor kan gekozen worden uit bijdragen van derden en/of beschikking over de toeristisch/recreatieve reserve. Opvallend in de suggesties van het college is dat het gebruik van gelden die de gemeente ontvangen heeft in het kader van de vernieuwingsimpuls voor het onderwijs, niet genoemd worden in het rijtje van dekkingsmiddelen. Ondertussen schermt mevrouw Dings wel steeds met het argument dat geld voor dat fietspad toch ook ten goede komt aan schooljeugd. En dus, zo luidt de suggestie van mevrouw Dings, mogen we geld voor de vernieuwingsimpuls daar ook voor gebruiken. Maar dat punt komt in het financieringsvoorstel van het college helemaal niet terug... Om op die vraag van het college naar de financiering terug te komen. Wat de SP betreft dus niet door een verhoging van de OZB-tarieven. Wij kiezen voor het benutten van de ruimte die er zit tussen de hoogte van de Algemene Reserve (en alle andere potjes waar geld in opgeborgen zit) en het benodigde weerstandsvermogen èn - mocht dat niet voldoende zijn - gebruik te maken van de gelden die vrijkomen door niet verder te gaan met prestigeprojecten als Floriade en Chinapark. Onder nummer 2.1.4. wordt geopperd nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. Mogen we - kijkend naar de binnenkort in de commissie Ruimte en Economie te bespreken notitie over de exploitatieopzetten en aanpassingen grondprijzen - niet vaststellen dat er minder behoefte is aan bedrijfsterrein en concluderen dat we "dus" geen nieuwe terreinen hoeven te ontwikkelen? Het is reeds gezegd, voor de SP fractie is de leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Het is dan ook schrijnend te noemen dat het college voorrang geeft aan zogenaamde 'majeure' projecten, in plaats van bijvoorbeeld spoed te zetten achter het realiseren van plannen met betrekking tot openbare verlichting, de upgrading van het centrum Grubbenvorst, aanpak van knelpunten in de Mussenbuurt (waarvoor een toekomstvisie door het architecten- en adviesbureau De Loods in 1999 is gepresenteerd en men zich gelukkig mag prijzen met een actieve bewonersgroep) en het honoreren van verzoeken voor verkeersmaatregelen door bijvoorbeeld burgers en dorpsraden, waarbij door het honoreren van dit soort verzoeken de binding tussen gemeentelijk apparaat en de bevolking versterkt wordt, wat op zich al meerwaarde biedt. Tenslotte nog een positieve opmerking: wij zijn blij dat het college erkent dat het ontbreken van een milieubrede beleidsvisie een gemis is en dat ze daar nu iets aan gaan doen....

Thijs Coppus: Meneer de voorzitter, ik wil een aantal zaken naar voren halen die betrekking hebben op het onderdeel "mens en samenleving". Ik wil beginnen met het project "de opstapwoning". De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de opstapwoning haar bestaansrecht dubbel en dwars heeft bewezen. Gezien het groot maatschappelijk belang dat de opstapwoning heeft en het toenemend aantal daklozen in de regio, pleiten wij er nu al voor om dit project de komende jaren voort te zetten en om alvast een bedrag vrij te maken. De raad heeft inmiddels het speelplaatsenbeleidsplan vastgesteld. Het is volgens ons van belang dat dit plan ook verder wordt uitgevoerd. Wij verzoeken het college daarom om toch actief te zoeken naar middelen en budget vrij te maken. Gelden die de gemeente van het rijk voor onderwijs krijgt, dienen geheel naar het onderwijs toe te gaan. De huidige gang van zaken is voor de SP onacceptabel. Wij ondersteunen de acties van de basisscholen en de ouders daarom ook van harte en vragen ons tegelijkertijd af waar de prioriteiten van het college eigenlijk liggen. In ieder geval niet direct bij het onderwijs. Want de afgelopen jaren is er structureel geld dat voor innovatieve projecten binnen het onderwijs bestemd was niet bij het onderwijs terecht gekomen. Wij zijn van mening dat dit bedrag alsnog besteed moet worden aan deze projecten. Ook de € 36.000 die - als het aan u ligt - in 2004 niet bij het onderwijs terecht zal komen, hoort volgens ons aan het onderwijs besteed te worden. Graag een reactie van de portefeuillehouder met betrekking tot de besteding van de gelden. Een voorbeeld van een innovatief project is het realiseren van zogenaamde 'brede scholen'. Bij het bespreken van BURAP II van 2002 heeft de SP fractie gepleit voor het bekijken van de mogelijkheden voor realisatie van dergelijke scholen in Horst aan de Maas. Door mevrouw Dings is er toentertijd aangegeven dat de mogelijkheden inhoudelijk bekeken zouden worden. Mijn vraag is zijn deze mogelijkheden inmiddels bekeken? En zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan? Een aantal basisscholen in Horst aan de Maas kampt met een tekort aan ruimte. Gezien de prognoses zullen deze tekorten nog ongeveer 10 jaar aanhouden. Door middel van realisatie van brede scholen kunnen scholen flexibeler omgaan met hun lokalen en worden tevens voorzieningen in de kernen en de wijken gebundeld. Hoe ziet het college deze kansen? Stichting Katholiek Onderwijs Overkwartier staat in ieder geval al positief tegenover ontwikkelingen in de richting van vorming van brede scholen, maar laat wat betreft de oprichting van een werkgroep in eerste instantie de bal - terecht - bij de gemeente liggen. Wanneer geeft het college de voorzet? Wat betreft het onderdeel onderwijs heb ik nog een vraag: er wordt bespaard op de zwembadformatie. Wij krijgen de indruk dat het hier om een bezuinigingsmaatregel gaat. Kunt u iets zeggen over de toekomst van het schoolzwemmen? Tenslotte wil ik het onderdeel accommodaties aansnijden. Volgens de SP-fractie is het van belang dat het Gasthoês aan de eisen van de tijd aangepast zal worden zodat er geen verloedering optreedt. Welke plannen zijn er voor wat betreft deze aanpassingen? Overigens las ik onder punt 1.1.2. dat voor het project Kulturhus/zorglandschap een voorbereidingskrediet van € 250.000,= noodzakelijk is, terwijl in de motie die raadsbreed is aangenomen, gesproken wordt over een voorbereidingskrediet van € 150.000,= . Hoe valt dat met elkaar te rijmen? In 2003 zou er hoe dan ook begonnen worden met de bouw van de nieuwe bibliotheek op P1. Nog steeds is er niets concreets vernomen. Meneer de voorzitter, de SP-fractie is het wachten meer dan beu. Er zijn beloften aan de burgers gedaan, er zijn beloften aan het bestuur van de bibliotheek gedaan en de raad heeft kaders gesteld. We zijn hier al veel te lang mee bezig en willen daarom het volgende van u weten: in hoeverre zijn de plannen voor de realisatie van de nieuwe bibliotheek op P1 concreet? Zijn er nog andere plannen m.b.t. de bouw van de bibliotheek op andere locaties dan P1? En in hoeverre kan er in 2003 gestart worden met de bouw? Tenslotte moet me nog een opmerking van het hart: ik heb de indruk dat wanneer er financiële belangen voor het bedrijfsleven met de realisatie van de bibliotheek waren gemoeid, dat de bibliotheek er allang had gestaan.

Tot zover de bijdrage van de fractie van de SP.

U bent hier