h

SP Horst dient amendent in tegen "automatische" verhoging vergoedingen voor raads- en commissieleden

17 oktober 1995

SP Horst dient amendent in tegen "automatische" verhoging vergoedingen voor raads- en commissieleden

De SP Horst heeft opnieuw stelling genomen tegen een verdere verhoging van de vergoedingen voor raads- en commissieleden. In een amendement op de begroting voor 1996 stellen de SP-ers Ton Hagens, Jan Hendriks en Paul Geurts voor om de nieuwe "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden" aan te passen, zodat niet meer automatisch verhogingen van de wedde voor raads- en commissieleden worden doorgevoerd.

In haar amendement geeft de driekoppige SP-fractie ter overweging dat de minister welliswaar het recht heeft jaarlijks vast te stellen welke bedragen van toepassing zijn op de vergoedingen voor raads- en commissieleden, maar dat dat niet automatisch hoeft te betekenen dat de gemeenteraad deze bedragen over neemt. De raad heeft het recht van deze door de minister vastgestelde (maximum)bedragen af te wijken, in die zin dat de mogelijkheid bestaat het bedrag maximaal 20% naar onderen bij te stellen. Door de verordening kon - zonder discussie in de raad - voortaan de raadsledenvergoeding verhoogd worden. SP-fractievoorzitter Paul Geurts: "Tot nu hebben de raadsvergoedingen in de gemeenteraad steeds geleid tot discussies over de hoogte van de vergoedingen en dien ten gevolge kan er geen sprake zijn van 'slechts een technische en terminologische verandering ter verbetering van de efficiency', zoals B&W dat verwoordden, maar dat sprake is van een politiek gezien omstreden onderwerp, dat in volle openbaarheid besproken dient te worden,

Eerder heeft de fractie van de Socialistische Partij in de gemeenteraad van Horst in het kader van de Kerntakendiscussie voorstellen gedaan tot het beperken van de bemensing van de adviserende raadscommissies tot raadsleden, ten einde te komen tot financiële besparingen. Nu stelt de SP voor dat alle passages die betrekking hebben op de geldelijke voorzieningen t.b.v. commissieleden uit de bedoelde Verordening te schrappen. De rest van de gemeenteraad wees het amendement van de SP af.

U bent hier