h

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt brief naar informateur Plasterk

2 februari 2024

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt brief naar informateur Plasterk

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft op 2 februari 2024 een brief gestuurd naar informateur Plasterk, waarin de werkgroep ingaat op de situatie rondom arbeidsmigranten in de regio Noord-Limburg. Aan de hand daarvan komt de werkgroep met een aantal aanbevelingen die de greep op de instroom van arbeids-migranten kan verbeteren.

In haar brief wijst de werkgroep op de economische belangen van grote onderne-mers - met name in de logistieke sector - die het beleid van de gemeenten in Noord-Limburg bepalen. De regio wordt volgebouwd met "blokkendozen", zogenaamd om werkgelegenheid voor de bevolking te creëren. In de praktijk is dat vooral werkgelegenheid voor mensen uit Oost-Europa. Naast het profijt voor de grote ondernemingen levert dit ook problemen op voor de samenleving. Prognoses laten zien dat op termijn een kwart van de bevolking van Horst aan de Maas bestaat uit arbeidsmi-granten. De sociale structuur van de samenleving raakt daarmee in onbalans.

Ondertussen worden arbeidsmigranten niet of nauwelijks geregistreerd, terwijl gebleken is dat uitzendbureaus exact weten waar en hoelang arbeidsmigranten werken en verblijven, maar dat zij deze mensen niet of nauwelijks laten registreren. Niet of pas laat registreren betekent volgens de werkgroep dat onduidelijk is waar arbeidsmigranten zich bevinden met allerlei negatieve gevolgen óf men weet niet hoeveel arbeidsmigranten er zijn en dat heeft weer gevolgen voor te ontwikkelen beleid.

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten schrijft de informateur dat te werk stellen en huisvesten van arbeidsmigranten de ondernemers veel geld oplevert, terwijl veel van de kosten die de komst en het verblijf van de arbeidsmigranten met zich meebrengt, afgewenteld wordt op de samenleving. In dat kader wijst de werkgroep op de inzet van de politie Limburg Noord, die de helft van haar tijd besteedt aan arbeidsmigranten en huisartsen en maatschappelijke instituties luiden al geruime tijd de noodklok. Het effect van de massaliteit in relatie tot beheersbaarheid van de toestroom van arbeidsmigranten baart de werkgroep zorgen over het welzijn van zowel de arbeidsmigranten als de gehele gemeenschap.

De negatieve sociale, maatschappelijke en economische impact kan decennia en generaties lang voortduren, zoals ook blijkt uit de gevolgen van de import van gastarbeiders in de jaren zestig en zeventig.

Waar de gemeenten in Noord-Limburg de ongebreidelde toestroom van Oost-Europese arbeidskrachten blijven faciliteren pleit de werkgroep naast het implementeren van de aanbevelingen van het Aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer voor het stoppen van de toestroom van arbeidsmigranten. En tenslotte vraagt de Werkgroep aan de informateur om er zorg voor te dragen dat de enorme directe maar vaak ook onzichtbare kosten die gepaard gaan met beheer en integratie niet afgewenteld worden op de maatschappij, maar dat de rekening daar neergelegd wordt waar ze thuishoort, bij hen die eraan verdienen: de huisvesters, werkgevers en uitzendbureaus.

Update: In zijn reactie op de brief van de Werrkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten schrijft informateur Plasterk op 5 februari 2024: "In het kader van mijn werkzaamheden (red.: als informateur) ontvang ik veel brieven, nota's en verzoeken. Mijn opdracht is echter een beperkte. Daarom kan ik helaas niet inhoudelijk ingaan op uw brief. Uw brief zal ook in de volgende fase van de kabinetsformatie beschikbaar blijven voor degenen die daarbij zijn betrokken".

U bent hier