h

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor informateurs coalitievorming Limburg

1 mei 2023

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor informateurs coalitievorming Limburg

Op dit moment vinden gesprekken plaats van twee 'informateurs"(mevrouw Dassen en de heer Schrijen) met BBB, VVD, CDA, PvdA en SP over de vorming van een nieuwe coalitie voor het provinciaal bestuur in Limburg. Gedurende het proces van vorming van een coalitie voor het bestuur (College van GS) van de provincie Limburg is er gelegenheid voor de Limburgse samenleving om reacties en suggesties mee te geven aan de informateurs. De Werkgroep Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt door een brief te sturen aan de informateurs met aandachtspunten voor het coalitieprogramma van het toekomstige College van GS van Limburg.

De werkgroep hoopt dat zij daarmee bouwstenen kan aandragen voor een provinciaal beleid dat gericht is op het beperken van de instroom van arbeidsmigranten, humanisering van de situatie van arbeidsmigranten, een verbeterde integratie van de arbeidsmigranten in de samenleving, het verbeteren van de positie van buurten waar plannen zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten en een strikt handhavingsbeleid.

Afgelopen jaren heeft het thema arbeidsmigranten prominent op de agenda’s gestaan van vele gemeenteraden, waarbij de huisvesting van arbeidsmigranten een belangrijke rol speelde. Ondertussen voorspellen verschillende rapporten dat het aantal arbeidsmigranten toe zal nemen. Bijvoorbeeld: In Horst aan de Maas zou binnen een achttal jaren een kwart van de bevolking uit arbeidsmigranten uit met name Oost-Europa bestaan.

In de brief (zie bijlage) worden de door de werkgroep aangedragen aandachtspunten verder uitgewerkt in handvatten, waarmee die aandachtspunten in de praktijk ook gerealiseerd kunnen worden. Zo geeft de werkgroep aan dat via gewijzigde of nieuwe ruimtelijke planologie meer greep gecreëerd kan worden op de omgeving. Het tegengaan van logistieke bedrijvigheid die vrijwel volledig steunt op arbeidsmigranten kan daarmee beheerst worden. Het overnemen van de aanbevelingen van het Aanjaagteam o.l.v. Roemer op lokaal, regionaal en provinciaal niveau kan de situatie van arbeidsmigranten humaniseren. De werkgroep pleit er ook voor dat de kosten van integratie (denk aan het leren van de Nederlandse taal) niet afgewenteld moeten worden op de burgers, maar in rekening gebracht bij uitzenders, werkgevers en huisvesters. Om burgers meer greep te laten houden op hun omgeving is het van belang de buurt meer zeggenschap te bieden in dit soort kwesties. Tenslotte acht de werkgroep het van belang dat er een strikt handhavingsbeleid wordt gevoerd en in voorkomende gevallen eventuele schadevergoedingen verstrekt worden, waaraan ook de initiatiefnemer aan bijdraagt.

U bent hier