h

Woonzorgvisie: op weg naar een heus Zorgbuurthuis in elke wijk en in elk dorp

9 maart 2022

Woonzorgvisie: op weg naar een heus Zorgbuurthuis in elke wijk en in elk dorp

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van dinsdag 8 maart 2022 stond de "woonzorgvisie" (zie bijlagen) op de agenda. Kern van de visie is denken over en het realiseren van nieuwe woonzorgconcepten. Om daarmee het “gat” tussen thuiswonen zonder zorg en een verpleeghuis, dat ontstaan is door het wegbezuinigen van de verzorgingshuizen, te vullen. Dat vraagt, zoals terecht opgemerkt in het voorstel van B&W, om maatwerk binnen buurten of dorpen.

In de visie heet de gemeente voorstellen en of initiatieven van burgers of instanties welkom. Die voorstellen worden door de gemeente getoetst op kaders. Zoals bijvoorbeeld voor wie, welke woonvorm, welke zorg en ondersteuning nodig is en daarnaast waar en op wat voor manier er contact is met de omgeving. Naar aanleiding van de opmerking van SP-woordvoerder Mariet Roelofs dat het zaak is bij initiatiefnemers geen valse verwachtingen te wekken, beaamde de verantwoordelijk wethouder Bouten (PvdA) dat "verwachtingenmanagement" inderdaad van belang is.

Volgens de SP is het belangrijk dat er ook initiatieven vanuit de gemeente zelf komen. Zo kan de gemeente het initiatief “Zorgbuurthuis” samen met een zorgorganisatie, de woningcorporatie en de buurt zélf in praktijk brengen. Er ligt daarvoor immers geld op de plank bij het ministerie. Wethouder Bouten zei dat toe. Tegelijkertijd gaf hij aan - met instemming van de SP - dat daar waar initiatiefnemers projecten ontwikkelen met een winstoogmerk, die initiatiefnemers ook zélf de financiële lasten zouden moeten dragen.

In het voorstel van de SP, dat vorig jaar samen met het CDA is ingediend en raadsbreed is aangenomen, moet een Zorgbuurthuis er voor zorgen dat zorgbehoevenden in de eigen wijk kunnen blijven wonen, met mantelzorg op loopafstand en professionele zorg die oproepbaar is. Een laagdrempelig en kleinschalig zorghuis dus met een inclusief karakter, dat ook als een soort inloophuis voor de buurt kan functioneren.

In de raadsvergadering twijfelde VVD-fractievoorzitter Douven aan de ambtelijke capaciteit om de ideeën van het college van B&W te verwezenlijken. Wethouder Bouten gaf daarop aan dat ambtelijke capaciteit en financiering inderdaad wel aandachtspunten waren en dat dat ook speelde bij "partnerorganisaties" (bijvoorbeeld woningcorporaties), maar dat hij verwachte dat het uiteindelijk wel zou lukken.

Op het aanbod van de SP - door Mariet Roelofs namens de SP naar voren gebracht - om mee te denken met de realisatie van de zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas, ging Bouten graag in. De SP voelt zich speciaal verbonden aan de realisatie van zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas vanwege de betrokkenheid van initiatiefneemster en aanjager SP-raadslid Aniet Fonteyne die in 2021 is overleden. Het zou fijn zijn als zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas, niet alleen ter nagedachtenis aan haar, maar ook om recht te doen aan hetgeen destijds in de gemeenteraad is afgesproken, werkelijkheid worden.

Reactie toevoegen

U bent hier