h

CDA-wethouder Tegels geeft toe: "Visie veehouderijen is 'achterstallig onderhoud', geen visie".

14 december 2021

CDA-wethouder Tegels geeft toe: "Visie veehouderijen is 'achterstallig onderhoud', geen visie".

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de zomer van 2021 heeft de gemeenteraad gesproken over de door het College van B&W opgestelde “Visie veehouderij” (lees hier het verslag van dat debat). Naast de constatering dat omwonenden van Intensieve veehouderijen door het college nauwelijks betrokken worden bij de ontwikkelingen concludeerde SP-woordvoerder Michael Van Rengs dat de “visie” erg vaag en nauwelijks concreet was.

Wethouder Tegels (CDA) heeft daarop aan SP'er Van Rengs beloofd dat in het uitvoeringsprogramma de visie nader zou worden geconcretiseerd. De teleurstelling bij de SP was groot toen dat "Uitvoeringsprogramma" daadwerkelijk gepubliceerd werd. Nog steeds – zo concludeerde de SP – was vaagheid troef. Reden om in een brief te verzoeken, zowel het "Uitvoeringsprogramma" als de "Visie veehouderij” in te trekken en te komen met een nieuwe – wél geconcretiseerde – visie én een nieuw uitvoeringsprogramma (lees hier het artikel over het verzoek van de SP). In de raadsvergadering van 9 december 2021 – toen het uitvoeringsprogramma behandeld werd in de gemeenteraad - wees wethouder Tegels het verzoek van de SP af.

De behandeling van het uitvoeringsprogramma was overigens een aanfluiting. Daar waar het aanvankelijk de bedoeling was dat het college het uitvoeringsprogramma als raadsvoorstel in zou brengen (waarop raadsleden wijzigingsvoorstellen zouden kunnen indienen of het programma weg zouden kunnen stemmen), besloot het college een truc toe te passen. Zij vroeg aan het presidium van de gemeenteraad (feitelijk de agendacommissie van de raad, bestaande uit de fractievoorzitters en de burgemeester, die in een achterkamertje in beslotenheid vergaderen!) of zij het uitvoeringsprogramma als raadsvoorstel wilden behandelen óf als een zogenaamde Raadsinformatiebrief (waar niet over gestemd hoeft te worden). Het presidium besloot om het stuk als Raadsinformatiebrief te gaan behandelen in de raad. Daarmee democratische inbreng blokkerend.

In de raadsvergadering van 9 december steunde de fractie van Perspectief het verzoek van de SP aan B&W om visie en uitvoeringsprogramma in te trekken en met een betere versie terug te komen. Opvallend: de fracties van D66/Groen Links en de PvdA – die beiden eveneens uitgebreid ingingen op de vaagheid van de visie en de wens om concretisering – steunden het verzoek van de SP niet en lieten daarmee hun ware gezicht zien. Ondanks hun ferme woorden over een gezond leefmilieu en het betrekken van burgers bij de visie.

Opmerkelijk was dat wethouder Tegels feitelijk toegaf dat de visie niet concreet was. Eigenlijk – zo gaf hij toe – gaat het om “achterstallig onderhoud”. De gemeente Horst aan de Maas weet gewoon niet hoe de situatie feitelijk is en moet dus eerst “de basis op orde brengen” zoals CDA-wethouder Tegels betoogde. Tot woede van D66/Groen Links, die er op wees dat in het collegeprogramma – dat zij mee ondertekend hebben – staat dat de “milieudruk” tussen 2018 en 2022 zou afnemen. Dat is dus niet gelukt.

Maar desalniettemin – zo beweerde Tegels – was er veel gedaan. Er waren maar liefst dertien locaties met intensieve veehouderijen gesaneerd, evenals vijf nertsenfokkerijen. Hij vertelde er niet bij dat de dertien IV-bedrijven gesaneerd werden met behulp van de rijksoverheid en de nertsenfokkerijen moesten stoppen als gevolg van een initiatiefwet van de SP die in de Tweede en Eerste Kamer met een meerderheid was aangenomen. Steeds duidelijker werd in het betoog van de CDA-wethouder dat de “visie” van B&W uitsluitend bestond uit het volgen van de landelijke verplichtingen en initiatieven, overleg met gemeenten in de regio om samen te komen tot normen voor verbetering van de leefomgeving en vooral “de basis op orde brengen”. Zodat er – misschien over vier jaar – wél een concrete visie uitgewerkt zou kunnen worden. En daar zou de gemeenteraad dan elk jaar - via een monitoringsysteem - naar kunnen kijken. Een mager resultaat van een proces waarin talloze raadsvergaderingen gevoerd zijn over de problemen van de Intensieve Veehouderij en vele malen conferenties en thema-avonden zijn gehouden, waar burgers hun zegje mochten doen, maar waarvan niets mee genomen is in de "visie".

Wethouder Tegels pochte aan het eind van zijn verhaal dat door de gemeente Horst aan de Maas nog nooit een visie was geformuleerd met betrekking tot de Intensieve Veehouderij. Die visie lag er nu dus mooi wel, aldus Tegels. Waarop SP-woordvoerder Van Rengs terecht opmerkte: ”De wethouder heeft gelijk, we hebben in Horst aan de Maas nog nooit een visie gehad met betrekking tot de IV en die visie hebben we nog steeds niet…”.

Reactie toevoegen

U bent hier