h

SP Horst aan de Maas roept op Uitvoeringsprogramma Visie Veehouderijen te concretiseren

22 november 2021

SP Horst aan de Maas roept op Uitvoeringsprogramma Visie Veehouderijen te concretiseren

Foto: - / -

In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2021 werd de bespreking van het uitvoeringsprogramma van de “Visie veehouderijen” doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering. Het uitstel van de bespreking is voor de SP-fractie aanleiding om in een brief aan B&W (zie bijlage) voor te stellen om het voorstel over het uitvoeringsprogramma terug te trekken en te komen met een nieuw uitvoeringsprogramma met een betere concretisering van de visie. Volgens de SP bevat het huidige uitvoeringsprogramma geen concretisering van de visie, zoals het college wel beloofd heeft.

Visie te abstract en vaag
In de raadsvergadering van juli 2021is de visie Intensieve Veehouderij vast gesteld door de gemeenteraad. Toen is door vele partijen aangegeven dat de visie te abstract en te vaag is als startdocument en zijn bijdragen die in bijeenkomsten met “stakeholders” naar voren zijn gebracht, niet meegenomen in de visie (lees hier het artikel over het debat in juli). In haar brief merkt de SP op dat in de nota “Visie veehouderijen” geen duidelijk vergezicht is gegeven en dat in het uitvoeringsprogramma geen normen, kengetallen en streefwaarden zijn opgenomen, ondanks de toezegging van wethouder Tegels dat het uitvoeringsprogramma duidelijkheid zou verschaffen.

Weinig houvast voor burgers, boeren en natuur
De SP komt tot de conclusie dat zowel de visie als het uitvoerings-programma nietszeggend zijn en geen houvast bieden voor agrariërs, burgers en natuur over toekomstige ontwikkelingen. Daarmee voldoet de inhoud van het uitvoeringsprogramma niet aan de toezegging van wethouder Tegels en daarom roept de SP het College van Burgemeester en Wethouders op om het “Uitvoeringsprogramma veehouderijen” terug te trekken en alsnog de visie te concretiseren in een wel duidelijk uitvoeringsprogramma en dat op een later tijdstip ter behandeling voor te leggen. En als zou blijken dat de “visie” van het college op zich te vaag is om het te kunnen concretisering, dan verzoekt de SP B&W ook de notitie met betrekking tot de visie intensieve veehouderij terug te trekken.

“Vaag Uitvoeringsprogramma vertraagt vooruitgang”
Ook vereniging Behoud de Parel - die zich onder andere heeft verzet tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf naar Grubbenvorst - heeft een brief gestuurd naar het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage). Daarin schrijft de vereniging dat zij teleurgesteld is over de inhoud van het “Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas”. Behoud de Parel stelt in de brief dat het misschien wel te veel gevraagd was om aan een vaag verhaal een gericht uitvoeringsprogramma met concrete uitwerking te koppelen. Behoud de Parel mist te realiseren normen, kengetallen en streefreductiepercentages per emissietype (geur, ammoniak, fijnstof). Daardoor is het volgens de vereniging onmogelijk de voortgang van het beleid adequaat te monitoren. De zogenaamde “kritische prestatie indicatoren” worden de komende jaren pas geformuleerd. En daarmee is er op dit moment helemaal geen sprake van een écht uitvoeringsprogramma.

B&W niet écht gemotiveerd
Hoewel B&W schrijft dat de “uitstoot” verlaagd moet worden, wijst het ontbreken van streefcijfers er volgens Behoud de Parel op dat het het college ontbreekt aan échte motivatie om Horst aan de Maas te helpen aan een gezonde toekomst.  Dat betekent dat zowel de kleine en middelgrote familiebedrijven als de burgers en de hen omringende natuur vele jaren in onzekerheid worden gelaten. Daarmee ontloopt de gemeente haar zorgplicht, volgens Behoud de Parel. Uiteindelijk wekt het handelen van de gemeente op z’n minst de indruk dat het erop gericht is te vertragen en geen standpunt in te nemen.

Rommeltje bij gemeente?
In het uitvoeringsprogramma schrijft B&W dat “de basis op orde” gemaakt moet worden. Behoud de Parel leidt daaruit af dat het dus feitelijk een rommeltje is bij de gemeente. Volgens de vereniging had de gemeente al lang de basis op orde kunnen brengen. Ook schrijft Behoud de Parel dat gesprekken die met de vereniging gevoerd worden om te komen tot een meetnetwerk traag verlopen en dat de vereniging niet betrokken is bij een notitie (“Grenzeloos meten”) waarin geschreven wordt hoe men de uitstoot wil gaan meten. Het lijkt Behoud de onjuist dat het College van B&W op de indruk wekt dat Behoud de Parel zich zou kunnen vinden in het beleid op dit punt.

Kleine maar machtige groep IV-bedrijven blijft de baas
Behoud de Parel komt in haar brief aan B&W en de gemeente tot de conclusie dat de belangen van een kleine maar nog steeds machtige groep IV-bedrijven de boventoon blijven voeren en dat het waar maken van de slogan “Gezondste regio” ver weg blijft. Dat is voor de vereniging Behoud de Parel een bittere pil. Maar dat zal haar – zo schrijft ze - er niet van weerhouden ook in de toekomst te blijven strijden voor een écht gezonde omgeving voor onze burgers en voor een verantwoorde toekomst voor onze boeren.

Reactie toevoegen

U bent hier