h

Stop de ‘verdozing’ in en rondom Greenport

30 november 2021

Stop de ‘verdozing’ in en rondom Greenport

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Als je rondom Sevenum een mooie fietstocht wilt maken, dan loop je grote kans dat je uitzicht belemmerd wordt door grote bouwwerken, die gebruikt worden voor op- en overslag van goederen. De logistieke bedrijven die in grote "dozen" verpakt het landschap aantasten en nauwelijks voor extra werkgelegenheid zorgen, omdat ze vooral een beroep doen op arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Al jaren strijdt de SP voor het stoppen van deze "verdozing" en nu lijkt het moment aangebroken dat er ook daadwerkelijk op dat punt iets bereikt kan worden. Maar dat gaat nog met horten en stoten, zo blijkt in de gemeenteraadsvergadering van 23 november 2021.

De gemeente Horst aan de Maas bezit 8% van de aandelen van Greenport, waarin Venlo en de provincie Limburg de grootste aandeelhouders zijn. Dat betekent niet dat de gemeente geen zeggenschap heeft, zeker niet als het over haar eigen grondgebied gaat. Een aantal jaren terug al is de discussie op gang gekomen om de "verdozing" tegen te gaan. Dat leidde onder andere tot een structuurvisie, waarin opgenomen is dat de gemeente niet alleen kijkt naar kwantiteit, maar vooral ook naar kwaliteit. Daarnaast zou er volgens die visie sprake zijn van zorgvuldig gebruik van de ruimte en een "passende beeldkwaliteit". Tot slot zou er gezorgd worden voor voldoende differentiatie in bedrijvigheid met allerlei soorten arbeid en verschillen in werkomgeving en opleidingsniveau, waarbij vooral ook gekeken moest worden naar een gebiedsinvulling met maakindustrie en agrofood, naast logistieke bedrijven. Die laatste hebben echter de bovenhand genomen.

In de praktijk blijkt dat wat in de structuurvisie op dit punt is vastgelegd niets terecht komt. En dat was al eerder reden om een aparte "werkgroep" op te richten vanuit de gemeenteraad, die zich specifiek ging bezig houden met Greenport. Die is nu een aantal jaren actief, maar desondanks wordt nog steeds - in een hoog tempo - grond verkocht aan logistieke bedrijven, die voor het grootste deel drijven op goedkope arbeidsmigranten.

Geconstateerd wordt dat het bouwen van logistieke "dozen" en het aantrekken van enorme aantallen arbeidsmigranten als gevolg daarvan een zeer grote aanslag plegen op de leefbaarheid in het gebied en de verkeersdruk doen toenemen. En daarmee komt men ook niet toe aan - wat in de structuurvisie als doel is geformuleerd - "de ruimtelijke en passende beeldkwaliteit".  Om het beleid de goede richting in te krijgen is er veel gediscussieerd in de gemeenteraad, maar uiteindelijk leverde dat niets op. Besloten werd in de werkgroep van de gemeenteraad te praten over het indienen van een motie, waarmee het college van B&W de opdracht zou krijgen om alsnog te gaan regelen dat de verdozing gestopt wordt.

De werkgroep ging in eerste instantie voortvarend aan de slag. Er werd een door de hele raad te ondersteunen motie geformuleerd, waarbij - na een gesprek met de directeur van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en de wethouder - uitgegaan zou worden van vier hoofdlijnen, die de wethouder als uitgangspunt van beleid hanteert. Die vier hoofdlijnen kwamen min of meer uit de lucht vallen en de formulering betekende feitelijk een minder scherpe motie (zie bijlage). Reden voor de SP een scherpere motie in te dienen onder de titel "Stop de verdozing"! De motie houdt in om het komende anderhalf jaar geen bestemmingsplannen voor Greenport vast te stellen en geen vergunningen meer te verlenen voor de grote logistieke bedrijven (zie bijlage). In plaats daarvan moeten burgers, de gemeente, het ontwikkelingsbedrijf van Greenport en andere belanghebbenden om de tafel gaan zitten om in overleg te komen tot een andere invulling van Greenport.

De motie werd helaas niet gesteund door CDA, Essentie, D66/Groen Links, PvdA, VVD en BVNL. Zij bleven vasthouden aan de afgezwakte motie, die ze zelf uitgewerkt hadden. Toen de SP-motie verworpen werd, besloot de SP-fractie wel in te stemmen met de motie van de andere partijen. Michael Van Rengs, SP-woordvoerder (zie foto); "We hebben als SP uiteindelijk tóch ingestemd met de afgezwakte motie. Dan kan er tenminste nog iets gedaan worden aan de verkeersafwikkeling en het realiseren van een groenbuffer en wordt er toch actief gekeken naar het terugdringen van de bouw van de logistieke bedrijven en daarmee het reduceren van het aantal arbeidsmigranten dat in de regio komt werken. Dat is wat ons betreft veel te weinig, maar altijd beter dan niets. Zo staat tenminste zwart op wit dat deze punten aandacht verdienen en kunnen we in de toekomst de partijen houden aan hun intenties.

Reactie toevoegen

U bent hier