h

Vragen SP aan College van GS Limburg over milieucontrole Intensieve veehouderijen

1 maart 2021

Vragen SP aan College van GS Limburg over milieucontrole Intensieve veehouderijen

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken met betrekking tot de controle op Intensieve Veehouderijen inzake de toepassing van verplichte technieken om het milieu te beschermen (zie bijlage).

Op 21 februari 2017 heeft de Europese Commissie de B(este) B(eschikbare) T(echnieken)-conclusies IV  gepubliceerd. Veehouderijen met meer dan 40.000 stuks pluimvee, meer dan 2000 mestvarkens van 50 kg en/of meer dan 750 fokzeugen, de zogenaamde IPPC veehouderijen, vallen onder de meer milieubelastende bedrijven. Het bevoegd gezag moet bij deze bedrijven bij de vergunningverlening rekening houden met de door de Europese Commissie gepubliceerde BBT-conclusies.

Na publicatie van een nieuwe BBT-conclusie heeft het bevoegd gezag de verplichting om binnen vier jaar te toetsen of de vergunningsvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies, de vergunningsvoorschriften (indien noodzakelijk) te actualiseren  en te controleren of de inrichting na actualisatie van de vergunningsvoorschriften aan die voorschriften voldoet.

Dit betekent dat het bevoegd gezag tot 21 februari 2021 de tijd heeft gehad om alle vergunningen van intensieve veehouderijen met de omvang van een IPPC bedrijf te controleren en zo nodig te actualiseren. Ook dient dan in de vergunningen opgenomen te zijn dat elke stal en activiteit voldoet aan de BBT eisen. Eerder stuurde vereniging Behoud de Parel vragen aan het provinciebestuur over de uitvoering van de controle op bedrijven. Uit de antwoorden bleek dat de provincie niet alle bedrijven gecontroleerd heeft. De provincie verwacht pas in de herfst van 2021 klaar te zijn met de controles. De SP Limburg vraagt aan GS wat de reden is dat de controles pas in de herfst van dit jaar afgerond zullen zijn.

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat niet alle luchtwassers - die de uitstoot van schadelijke stoffen moeten beperken - even effectief zijn. De SP vraagt of dat voor de provincie aanleiding is om het provinciale landbouwbeleid bij te stellen en zo ja, op welke manier.Ook vraagt de SP of het college van GS van Limburg het er mee eens is dat vanwege het feit dat deze technieken niet doen wat ze beloven de boeren hiervoor door de fabrikanten financieel gecompenseerd zouden moeten worden.

Indien de resultaten van de nieuwe technieken niet voldoen aan de verwachtingen dan zou er volgens de SP gekeken moeten worden naar andere manieren om de overlast voor burgers (gezondheid), natuur en milieu te beperken. En zo ja, wat ziet het College dan als alternatief(ven), vraagt de SP-fractie in Provinciale Staten zich af.

Omdat de provincie het niet als haar taak ziet om gemeenten te wijzen op de verplichting bedrijven (die in plaats van een vergunning van de provincie een gemeentelijke vergunning hebben) te controleren heeft Behoud de Parel in een brief aan alle Limburgse gemeenten gevraagd naar de stand van zaken (lees hier het bericht op de website van Behoud de Parel over de brief aan de gemeenten naar aanleiding van de reactie van de provincie).

U bent hier