h

B&W Horst aan de Maas wil in gesprek met Werkgroep Arbeidsmigranten

5 mei 2019

B&W Horst aan de Maas wil in gesprek met Werkgroep Arbeidsmigranten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 16 april heeft de gemeenteraad gesproken over de “beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten”. Voorafgaande aan de raadsvergadering heeft de Werkgroep Arbeidsmigranten een brief gestuurd naar B&W en de gemeenteraad, waarin de werkgroep aandringt op een gesprek van de gemeente met de verschillende bewonersgroepen, die in de werkgroep verenigd zijn (zie voor de brief de bijlage).  De aanleiding om een brief te schrijven was de opmerking in de beleidsnotitie van B&W dat zij – voorafgaande aan de bespreking van het voorstel in de raad –wél  apart een bijeenkomst heeft gehad met werkgevers. Inmiddels heeft B&W laten weten dat ze met de werkgroep in gesprek wil gaan.

In de brief schrijft de werkgroep dat zij de ervaringen van de verschillende bewonersgroepen gebundeld heeft, onder andere met betrekking tot de gehanteerde procedures en de wijze waarop burgers daar een rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld in de vorm van omgevingsdialogen. “Daarbij is ons opgevallen dat de manier waarop omwonenden betrokken zijn in het proces en de kwaliteit van de omgevingsdialogen nogal van elkaar verschilden”, aldus de werkgroep.

De werkgroep gaat in haar brief ook in op de inhoud van de beleidsnotitie. De werkgroep constateert dat in het voorstel uitputtend ingegaan wordt op het standpunt van B&W dat arbeidsmigranten zeer gewenst zijn (zonder dat overigens te onderbouwen) en dat het daarom van belang is dat zij het gevoel moeten krijgen dat zij “welkom” zijn. De motivatie daarvoor: als we de arbeidsmigranten het idee geven dat ze welkom zijn, dan zullen zij zich eerder aanbieden aan bedrijven binnen Horst aan de Maas en daarmee wordt voorzien in de behoefte aan arbeidskrachten bij het bedrijfsleven. Overigens zonder in te gaan op de arbeidsomstandigheden.  Het belang van de ondernemers wordt dus centraal gesteld, terwijl aan de gevolgen voor omwonenden van huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten nauwelijks aandacht besteed wordt. Die omwonenden moeten het zelf maar uitzoeken…

B&W laat – volgens de beleidsnotitie - initiatieven om te komen tot integratie van de arbeidsmigranten  aan de burgers en gaat niet in op de wijze waarop de gemeente door burgers verwachtte of ervaren lasten als gevolg van de komst (of aanwezigheid) van arbeidsmigranten, die – B&W constateert dat ook in de notitie – niet makkelijk integreren, kunt ondersteunen.

Alle reden voor de bewonersgroepen, verenigd in de Werkgroep Arbeidsmigranten , B&W te vragen om net als met de ondernemers óók apart in gesprek te gaan met de bewonersgroepen. De Werkgroep daarover in haar brief: “ Wij denken namelijk dat niet alleen de stem van de ondernemers apart gehoord dient te worden, maar ook de stem van de burgers, al was het maar om te komen tot een echte balans in het tegemoet komen aan de spelende belangen. U dient als bestuur van de gemeente Horst aan de Maas immers het algemeen belang te dienen en niet alleen het belang van – in dit geval – de ondernemers”.

Inmiddels heeft het College van B&W aan de werkgroep laten weten dat tijdens de raadsvergadering aangegeven is dat een goede omgevingsdialoog van belang is en dat de beleidsnotitie daarom aangepast zou moeten worden op dit punt. Daarom wil B&W graag in gesprek gaan met de werkgroep. Daarbij kan de werkgroep – als ze dat wil – ook andere onderdelen van het beleid aan de orde stellen. Wordt dus vervolgd.

Zie ook:

U bent hier