h

Intensieve Veehouderij en Mestverwerking in de gemeente Horst aan de Maas

11 oktober 2016

Intensieve Veehouderij en Mestverwerking in de gemeente Horst aan de Maas

Foto: nn / nn

Woensdag 5 oktober werd de raadscommissie “Ruimte” geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot Mestverwerking en de gezondheidseffecten van de Intensieve Veehouderij op omwonenden. De gemeente Horst aan de Maas is bezig om mogelijk nieuw beleid hiervoor te ontwikkelen. Wat wil de SP in de ontwikkelingen rondom Intensieve Veehouderij (IV) en Mestverwerking?

Als we praten over de Intensieve Veehouderij praten we niet zomaar over een bepaalde bedrijfsvorm, maar dan praten we over dieren en vooral mensen. De ondernemers natuurlijk, maar zeker  ook de omwonenden van dit soort bedrijven. Naast de door de gemeente uitgenodigde gasten dienden zich gelukkig ook nog vier personen aan die namens de omwonenden kwamen inspreken.

Hoe wil de SP verder met de IV?

Uitgangspunt voor de SP is, dat IV-bedrijven en Mestverwerking geen overlast meer geven en geen gevaar zijn voor de gezondheid van omwonenden. Hoe wil de SP dat bereiken? Allereerst staat overleg met omwonenden voorop. Als ondernemers plannen hebben op het gebied van IV of Mestverwerking, dan worden omwonenden vanaf het begin meegenomen en niet meer achteraf zoals nu vaker voorkomt!

Ten tweede dient mogelijke overlast continu gemeten te worden. Er komen – wat de SP betreft - geen nieuw vestigingen meer en beperkte uitbreidingen zijn alleen nog maar mogelijk als aantoonbaar en meetbaar verbeteringen van het leefklimaat voor de omwonenden worden gerealiseerd. IV-bedrijven en Mestverwerking worden daarmee hetzelfde benaderd als normale bedrijven.

Ten derde pleit de SP voor hergebruik van bedrijven. Als bedrijven (helaas) moeten stoppen, kunnen de gebouwen die blijven staan gebruikt worden voor andere bedrijven, die willen uitbreiden. Onder voorwaarde dat er voor de omgeving een verbetering van de leefomgeving wordt gerealiseerd!

En wat met de mestverwerking?

Onderzoek laat zien dat de keuzes die nu gemaakt worden bij de verwerking van mest – verwerking van mest door die te vergisten, ten einde energie op te wekken – alleen mogelijk blijkt met subsidie en als eindresultaat nauwelijks helpt. De mineralen in de mest – die het probleem vormen – worden door vergisting niet verwijderd en worden alsnog gedumpt. Met alle negatieve gevolgen voor milieu en mens. Dat betekent feitelijk dat er wat de SP betreft gestreefd dient te worden naar het verminderen van het aantal dieren, zodat er minder mest (en overigens ook minder andere voor de mens schadelijke stoffen) worden geproduceerd. Maar dat kan de gemeente vooralsnog niet regelen. Daartoe dient druk uitgeoefend te worden op provincie en rijk. Voor de situatie in Horst aan de Maas pleit de SP ondertussen voor het beperken van mestvergisting op de bedrijven zelf óf – bij grootschalige mestverwerking - op industrieterreinen. Dat beperkt ook meteen de enorme toename van vrachtverkeer in delen van het buitengebied.

U bent hier