h

Kapvergunning en bescherming boven / groenelementen

28 december 2003

Kapvergunning en bescherming boven / groenelementen

Bescherming van waardevolle bomen en andere groenelementen én het verminderen van de bureaucratie bij het kappen van bomen. Dat was het doel van de SP met het indienen van een initiatiefvoorstel. Omdat het college maar niet kwam met zo'n voorstel, diende de SP-fractie het voorstel in voor een verordening 'Bescherming landschaps- en groenelementen'. Een week nadat de SP haar initiatief had aangekondigd, kwam het college met een vergelijkbaar voorstel. B&W legden de nadruk op wat zij noemen 'deregulering'. Het beschermen van bomen komt later wel, in de visie van het college.

Twee voorstellen, één debat
In de raadsvergadering van 16 december 2003 werd met het voorstel van het college om te komen tot deregulering van de kapvergunning tegelijkertijd het initiatiefvoorstel van de SP 'Bescherming landschaps- en groenelementen' besproken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de voorstellen afzonderlijk van elkaar zouden worden behandeld, maar het verzoek van de SP-fractie – die wees op de raakvlakken en mogelijke samenvoeging van de voorstellen – om dat niet te doen, werd gehonoreerd. Dat de SP met haar initiatiefvoorstel kwam, lag aan het feit dat beloften door het College een aantal jaren geleden gemaakt maar niet na werden gekomen. In het voorstel zet de SP uiteen hoe groen extra beschermd wordt en tegelijkertijd de bureaucratie sterk verminderd kan worden ten aanzien van regelgeving: allereerst zou er een bomenlijst opgesteld moeten worden, waarbij de bevolking nadrukkelijk wordt betrokken. Met die lijst voorhanden is een telefoontje voldoende om na te gaan of de boom zo omgekapt mag worden of dat een vergunning nodig is. In dat laatste geval gaat het om een boom die extra bescherming nodig heeft. Omdat er draagvlak voor is bij de bevolking, letten mensen goed op of de beschermde boom in stand blijft en is handhaving minder lastig te garanderen.

Geen tijd en geen ambtenaren voor 'bomenlijst'?
In het voorstel van B & W is nog geen plaats voor een bomenlijst, omdat daar op dit moment het gemeentelijk apparaat te weinig capaciteit voor heeft, aldus wethouder Jenniskens. De regels die door het college in haar eigen voorstel worden genoemd ter deregulering zullen extra handhaving gaan vergen: handhaving waar geen of niet voldoende mankracht voor beschikbaar is.

Raadsvergadering
D'66 stelde in de raadsvergadering van 16 december 2003, dat een samenvoeging van het voorstel van B&W en de SP zou leiden tot een beter voorstel. De CDA-fractie wilde in eerste instantie alleen het collegevoorstel steunen. En de fractie van de PvdA beschouwde beide voorstellen als onvoldoende. Wat betreft het voorstel van de SP stelde de PvdA-fractie voor dit mee te nemen bij de behandeling van het landschapsbeleidsplan, dat in april of mei in de raadsvergadering behandeld gaat worden. Uiteindelijk werd een compromis gesloten waar de meeste fracties – ook die van de SP – tevreden over zijn: het collegevoorstel wordt weliswaar aangenomen maar het opstellen van een bomenlijst wordt zo spoedig mogelijk besproken in de commissie Milieu en Verkeer en in het vervolgvoorstel wordt het SP-voorstel geïntegreerd. Alleen de PvdA bleef uiteindelijk tegen. Zij bleef er bij dat het voorstel van het college te mager was en dat het voorstel van de SP later, samen met het landschapsbeleidsplan aangenomen moest worden.

U bent hier