h

Brief aan College van B&W betreffende schoolzwemmen

5 augustus 2003

Brief aan College van B&W betreffende schoolzwemmen

tomaat
Aan College van B&W en het presidium van de gemeenteraad
p.a. Postbus 6005
5960 AA Horst

Horst, 5 augustus 2003

Betreft: schoolzwemmen

Geacht college, geacht presidium,

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli jongstleden hebben de leden van de gemeenteraad een brief van het college ontvangen waarin wordt voorgesteld om het schoolzwemmen per 1 september 2004 af te schaffen. Gedurende de raadsvergadering bestond bij de SP-fractie de indruk dat er met het bespreken van de betreffende brief geen besluitvorming inzake het schoolzwemmen heeft plaatsgevonden.

Twee dagen na de betreffende raadsvergadering stond er een artikel in dagblad de Limburger waarin te lezen viel dat de gemeenteraad op 15 juli wel een besluit over de toekomst van het schoolzwemmen in Horst aan de Maas heeft genomen. Een fundamentele discussie daarover heeft echter niet plaatsgevonden. Het voorstel kwam uit de lucht vallen met enkel als doel als stoplap te dienen voor financiering voor andere zaken betreffende het onderwijs.

De fractie van de SP wil n.a.v. het bovenstaande het volgende van het college weten:

  • Welke status de brief van het college aan de leden van de gemeenteraad van 11 juli 2003 heeft? Bent u het met ons eens dat de inhoud van de brief op generlei wijze een plaats heeft gekregen in het formele besluit van de gemeenteraad?
  • In de vergadering van de Commissie Welzijn van 27 mei j.l. is verzocht inzage te geven in het dossier met betrekking tot de innovatiegelden voor het onderwijs. Met name is gevraagd naar de gespreksverslagen en correspondentie tussen college(leden), ambtenaren en (vertegenwoordigers van) het onderwijs. Verantwoordelijk wethouder Dings wees dat verzoek op dat moment af. Nu mevrouw Dings echter in de raadsvergadering mededeelde dat het onderwijs, i.c. directeuren van basisscholen het eens zouden zijn met het afschaffen van het schoolzwemmen, terwijl diezelfde directeuren dat ontkennen in een artikel in Dagblad de Limburger, verzoeken wij u alsnog bedoelde verslagen en correspondentie en andere documenten die informatie verschaffen over de meningen t.a.v. het (afschaffen van) het schoolzwemmen ter inzage te leggen, daarbij een beroep doende op de Wet Openbaarheid van Bestuur.
  • Welk bedrag gespaard wordt met het eventueel afschaffen van schoolgeld en hoeveel geld ingezet moet worden om de - vervangende - gymlessen te bekostigen, de personeelsformatie van het zwembad aan te passen (wachtgeld?), enzovoorts.

De fractie van de SP stelt aan het presidium voor:

  • Op korte termijn het schoolzwemmen te agenderen voor de gemeenteraad, zodat een discussie in de raad kan plaats vinden.
  • De griffier opdracht te geven een document samen te stellen, waarin feitelijkheden m.b.t. het schoolzwemmen en de verschillende voors en tegens van harmonisatie en afschaffen van schoolzwemmen de revue passeren, op basis waarvan een inhoudelijke discussie kan plaats vinden m.b.t. het schoolzwemmen.

Hopende op een spoedige reactie uwerzijds,
Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP,

w.g. Thijs Coppus

U bent hier