h

SP dient voorstel in voor invulling verordening reïntegratie Wet Werk en Bijstand

9 februari 2004

SP dient voorstel in voor invulling verordening reïntegratie Wet Werk en Bijstand

In de raadsvergadering van 16 december 2003 heeft de SP-fractie bij de behandeling van de pilot ‘Work First’ aangegeven met een aantal voorstellen voor de verdere invulling van de verordening reïntegratie te komen.

Inmiddels heeft de SP de voorstellen – die deels op artikelen van de sociale alliantie en deels op eigen ervaringen zijn gebaseerd – ingediend bij het college van B & W van Horst aan de Maas met als doel om de punten van de SP bij de totstandkoming van de verordening reïntegratie te betrekken.

Na de behandeling van het beleidsplan reïntegratie WWB (de pilot ‘Work First’, waarin bijstandsgerechtigden voor hun bijstandsuitkering werk moeten verrichten) heeft de SP niet ingestemd met dit plan. Dit vanwege het feit dat het beleidsplan ter advies werd aangeboden zonder dat er een verordening was uitgewerkt. De SP is van mening dat bij een uitgewerkt beleidsplan een verordening als basis moet dienen.

In tijden waarin door de landelijke overheid wordt bezuinigd op voorzieningen voor de minima, vindt de SP dat gemeenten alle mogelijkheden moeten aangrijpen om deze bezuinigingen te compenseren. De Wet Werk en Bijstand (WWB) biedt gemeenten een aantal mogelijkheden tot het vaststellen van een specifieker lokaal beleid. De voorstellen die de SP doet, gaan in op deze mogelijkheden en hebben als uitgangspunt om de bijstandgerechtigden zoveel mogelijk kansen te bieden.

In het voorstel worden een aantal concrete voorstellen met betrekking tot recht op een goede diagnose, een passend aanbod en goede begeleiding, het recht op goede informatie over de reïntegratie en het recht op eigen keuze en initiatief gedaan. Daarnaast doet de SP in haar voorstel een aantal suggesties met betrekking tot de ontheffing van de sollicitatieplicht.

De inzet van de SP is om haar voorstellen te laten betrekken bij de totstandkoming van de verordening reïntegratie van de gemeente Horst aan de Maas.

U bent hier