h

Snijden in eigen vlees?

17 november 2003

Snijden in eigen vlees?

Al vaker heeft de SP de discussie aangezwengeld over de vergoedingen die raadsleden individueel of als raad ontvangen. Het gaat om uiteenlopende soorten van vergoedingen. Raadsleden krijgen elke maand een vergoeding van ruim € 500 ieder. Daarnaast ontvangen ze ieder ook nog allerlei zaken in natura, zoals bijvoorbeeld een PC en alles wat daar bij hoort. Daarnaast is er ook nog een budget vrij gemaakt voor scholing. En mogen raadsleden – gedeeltelijk op kosten van de gemeenschap – reisjes maken waar de officiële titel excursies aan vastgeknoopt wordt. En tenslotte krijgt elke fractie ook nog eens een aparte vergoeding.

Naar aanleiding van deze vergoedingen heeft de SP in de raad het volgende naar voren gebracht: "in tijden van economische teruggang is het van belang dat bestuurders ook de hand in eigen boezem durven te steken en kritisch kijken naar hun eigen vergoedingen. De vergoedingen voor raadsleden liggen in Horst aan de Maas ruim boven het minimum. Wij vinden dat we als raad ook naar ons zelf toe consequent moeten zijn en op het minimum aan vergoedingen voor raadsleden moeten gaan zitten". De SP-fractie heeft eerder, naast deze meer principiële stellingname, ook de rechtmatigheid van al deze vergoedingen in twijfel getrokken, maar is uiteindelijk tot de slotsom gekomen dat de politiek het feitelijk mogelijk heeft gemaakt vergoedingen aan zichzelf beschikbaar te stellen. Naast de principiële bezwaren heeft de SP nu ook een bezwaar van meer praktische aard: de fracties hebben die vergoedingen helemaal niet nodig. Om dat te illustreren het volgende: bij de presentatie van de griffiebegroting aan het presidium merkte de SP- vertegenwoordiger op dat de fractievergoeding niet op de begroting stond en hij vroeg zich af of daarmee tegemoet gekomen was aan de bezwaren van de SP-fractie op dit punt. Dat bleek niet het geval. Het ging om een vergissing. Men had gewoon vergeten deze post op de begroting mee te nemen. Sterker nog: de fractievergoeding was al twee jaar niet meer uitgekeerd aan de fracties. En geen haan die er naar gekraaid heeft! Een beter bewijs dat die vergoedingen overbodig zijn is er niet. Het is deze situatie die de SP aan het einde van haar betoog opmerkte: "het zal u niet verbazen dat de SP-fractie een begroting die dit soort posten met zich meedraagt, categorisch afwijst. We kunnen slechts hopen dat de andere fracties zelf ook inzien dat ze in eigen vlees moeten snijden, zeker als ze zo ferm doen als het gaat om het schrappen van budgetten voor voorzieningen die belangrijk zijn voor de burgers van Horst aan de Maas".

De overige fracties waren het helemaal niet eens met de SP en stelden zelfs voor dat onze fractie de fractievergoeding dan maar terugstort in de gemeentekas. Hierna hield burgemeester Frissen een geëmotioneerd betoog waarin hij bezwaar maakte tegen de wijze waarop de SP iedere keer volksvertegenwoordigers als 'zakkenvullers' neerzet, terwijl de Kamerleden van de SP toch ook aan buitenlandse reizen deelneemt. Dat laatste is overigens niet waar. De SP-leden bepalen zelf waar ze welk land gaan bezoeken en vaak zijn dat gelegenheden waar de SP als een van de weinige politieke partijen vertegenwoordigd is.
Het is tekenend en schrijnend te noemen dat men niet zo geëmotioneerd reageert als het gaat om snoeien in bijvoorbeeld WVG regelingen en minimabeleid.

U bent hier