h

SP: afschaffen schoolzwemmen ter discussie

6 augustus 2003

SP: afschaffen schoolzwemmen ter discussie

Persbericht 5 augustus 2003:
In een brief aan B&W en het presidium van de gemeenteraad van Horst aan de Maas vraagt de SP zo spoedig mogelijk te discussiëren over het afschaffen van het schoolzwemmen. Nu lijkt het er op dat het schoolzwemmen alleen maar afgeschaft wordt om geld te besparen. De SP betwijfelt of die besparing wel gehaald wordt. In plaats van schoolzwemmen moeten scholen nu extra gymlessen uitvoeren. Ook die kosten geld.

Schoolzwemmen afgeschaft in raadsvergadering?
Tijdens de laatste raadsvergadering hebben de leden van de gemeenteraad een brief van B&W ontvangen waarin wordt voorgesteld om het schoolzwemmen af te schaffen. Gedurende de raadsvergadering bestond bij de SP-fractie de indruk dat er met het bespreken van de betreffende brief geen besluitvorming inzake het schoolzwemmen heeft plaatsgevonden. Twee dagen na die vergadering stond in een artikel in dagblad de Limburger te lezen, dat de raad wel een besluit over de toekomst van het schoolzwemmen in Horst aan de Maas heeft genomen. Een fundamentele discussie daarover heeft echter niet plaatsgevonden. Het voorstel kwam uit de lucht vallen met als doel de financiering van andere zaken betreffende het onderwijs.

Vragen aan B&W en Presidium:
In een brief aan B&W en presidium vraagt de SP welke status de brief van het college aan gemeenteraad heeft? De SP vraagt B&W of ook zij van mening zijn dat in het besluit van de gemeenteraad niet gesproken is over het afschaffen van het Schoolzwemmen. De SP vraagt het college inzage te geven in de correspondentie met de scholen. Eerder heeft wethouder Dings dat verzoek afgewezen. Nu mevrouw Dings echter in de raadsvergadering mededeelde dat het onderwijs, i.c. directeuren van basisscholen het eens zouden zijn met het afschaffen van het schoolzwemmen, terwijl diezelfde directeuren dat ontkennen in een artikel in Dagblad de Limburger, verzoekt de SP alsnog bedoelde correspondentie en andere documenten die informatie verschaffen over de mening t.a.v. het (afschaffen van) het schoolzwemmen ter inzage te leggen. Daarbij doet de SP een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Tenslotte vraagt de SP aan het college van B&W welk bedrag bespaard wordt met het eventueel afschaffen van zwemgeld en hoeveel geld ingezet moet worden om de - vervangende - gymlessen te bekostigen, de personeelsformatie van het zwembad aan te passen (wachtgeld?), enzovoorts.

Aan het Presidium vraagt de SP op korte termijn het schoolzwemmen te agenderen voor de gemeenteraad, zodat een discussie in de raad kan plaats vinden. Verder stelt de SP voor de griffier opdracht te geven een document samen te stellen, waarin feitelijkheden m.b.t. het schoolzwemmen en de verschillende voors en tegens van harmonisatie en afschaffen van schoolzwemmen de revue passeren, op basis waarvan een inhoudelijke discussie kan plaats vinden m.b.t. het schoolzwemmen.

Info: Paul Geurts

U bent hier