h

SP in brief aan minister van binnenlandse zaken: kan de gemeenteraad de vergoedingen aan raadsleden ongelimiteerd verhogen?

20 juni 2003

SP in brief aan minister van binnenlandse zaken: kan de gemeenteraad de vergoedingen aan raadsleden ongelimiteerd verhogen?


De fractie van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft in een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of een gemeenteraad gerechtigd is de hoogte van vergoedingen voor raadsleden en fracties ongelimiteerd vast te stellen.
De SP vraagt dat naar aanleiding van het voorstel van het college van B&W om naast de individuele raadsvergoeding die raadsleden ontvangen en aparte vergoedingen voor elk van de vijf fracties in de raad ook nog eens een extra budget in te stellen voor cursussen en excursies voor raadsleden. Naar de mening van de SP is dat extra budget dubbelop. Excursies dienen raadsleden zelf te betalen uit hun individuele onkostenvergoeding en cursussen dienen betaald te worden uit de fractievergoedingen. De SP staat op het standpunt dat - zeker in een tijd dat allerlei bezuinigingsplannen op de burgers af komen en van hen gevraagd wordt de broekriem aan te trekken op diverse terreinen - raadsleden terughoudend moeten zijn bij het verstrekken van vergoedingen aan zichzelf.

Meerderheid raadsleden vóór extra vergoeding
De meerderheid van de raad (CDA, PvdA. VVD en D66) is het eens met de instelling van een extra budget Educatie voor opleidingen, cursussen, seminars en excursies. Alleen de SP-fractie heeft afwijzend gereageerd op het voorstel. Naast politieke argumenten heeft de SP een meer praktisch argument: de vergoedingen in zake Educatie van en voor raads- en commissieleden zijn dubbelop. Raadsleden krijgen individueel een vergoeding waarin een aantal zaken (onkosten) vergoed worden, daarnaast ontvangen alle raadsleden zaken in natura en ten derde ontvangen alle fracties nog eens een fractievergoeding, waarmee ook allerlei zaken - o.a. educatieve - vergoed worden. Praktisch betekent dit dat bijvoorbeeld opleidingen en cursussen betaald (kunnen) worden via de fractievergoeding en/of via het nieuw ingestelde budget. Dubbelop dus! Hetzelfde geldt voor excursies: in de raadsvergoeding zit een deel vergoeding voor excursies en met het nieuw ingestelde budget kunnen ook de kosten van excursies gedekt worden. Ook hier weer: dubbelop!

Vragen aan de Minister
Nu de meerderheid van de raad zichzelf extra vergoedingen toekent, bovenop al bestaande vergoedingen, roept dat bij de SP-fractie kennelijk een aantal vragen op. Zo vraagt de fractie zich af óf een gemeenteraad eigenlijk wel mag besluiten de fracties in die raad en de individuele raadsleden ongelimiteerd vergoedingen toe te kennen. Indien raden dat niet ongelimiteerd mogen, vraagt de SP zich af of hiervoor wettelijke voorschriften voor ontwikkeld zijn, waar raden zich aan hebben te houden en welke limieten dan in acht genomen moeten worden? Als de de raad wel ongelimiteerd mag besluiten vergoedingen aan fracties en/of individuele leden te verstrekken, dan vraagt de SP zich af of de minister het wenselijk acht - in een tijd dat allerlei bezuinigingsplannen op de burgers af komen en van hen gevraagd wordt de broekriem aan te trekken op diverse terreinen - dat de gemeenteraad van Horst aan de Maas besluit, naast de vergoeding voor raadsleden en een vergoeding voor elke fractie óók nog eens een budget in te stellen, waarmee apart opleidingen, seminars, cursussen en excursies van en voor raads- en commissieleden vergoed worden?

U bent hier